Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti nezakoniti sečnji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti nezakoniti sečnji

Nezakonita sečnja* je svetovni problem z znatnim negativni gospodarskim, okoljskim in družbenim vplivom. Evropska unija (EU) je sprejela zakon za boj proti tej grožnji.

AKT

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode

POVZETEK

Nezakonita sečnja* je svetovni problem z znatnim negativni gospodarskim, okoljskim in družbenim vplivom. Evropska unija (EU) je sprejela zakon za boj proti tej grožnji.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Prepoveduje dajanje nezakonito pridobljenega lesa na trg EU in določa predpogoje za trženje lesa in lesnih proizvodov v EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Uredba zahteva, da bi morali „gospodarski subjekti“, ki dajo lesne proizvode prvič na trg EU, ravnati s „potrebno skrbnostjo“* in zagotoviti, da dobavljajo proizvode, izdelane iz zakonito pridobljenega lesa. V ta namen morajo gospodarski subjekti uporabiti sistem potrebne skrbnosti.
  • Gospodarski subjekti lahko vzpostavijo lastne sisteme potrebne skrbnosti ali uporabijo enega, ki ga je pripravila nadzorna organizacija.
  • Nadzorne organizacije kot take prizna Evropska komisija. Njihova vloga je, da pomagajo gospodarskim subjektom pri izpolnjevanju zahtev Uredbe.
  • Da bi olajšali sledljivost lesnih proizvodov, morajo vsi trgovci, ki kupujejo in prodajajo les na trgu, voditi evidence svojih dobaviteljev in strank.
  • Uredba, ki se nanaša na les, pridobljen v EU, in na uvožen les, zajema širok izbor lesnih proizvodov, ki so navedeni v Prilogi in so v skladu s carinskim zakonikom Unije.
  • Uredba šteje, da so les/lesni proizvodi pridobljeni zakonito, če imajo dovoljenje za izvajanje zakonodaje o gozdovih, upravljanje in trgovanje z njimi (FLEGT), uvedeno z Uredbo (ES) št. 2173/2005, ali dovoljenje CITES (Uredba (ES) št. 338/97)
  • Postopek za priznanje teh nadzornih organizacij ali njihov preklic je razširjen z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 363/2012 607/2012.

OZADJE

Nezakonita sečnja je zelo razširjen okoljski, gospodarski in družbeni problem, ki prispeva k podnebnim spremembam, izgubi biotske raznovrstnosti, izgubi dohodka, konfliktom (včasih oboroženim) zaradi zemlje in virov ter korupciji.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o nezakoniti sečnji.

KLJUČNI POJMI

* Nezakonita sečnja: pridobivanje lesa v nasprotju z zakoni države, kjer se pridobiva.

* Potrebna skrbnost: izvajanje obvladovanja tveganja za zmanjšanje tveganja nezakonitega pridobivanja lesa (ali proizvodov, ki ga vsebujejo), ki se ponuja naprodaj na trgu EU.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EU) št. 995/2010

2.12.2010

-

UL L 295, 12.11.2010, str. 23-34

POVEZANI AKTI

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 363/2012 z dne 23. februarja 2012 o postopkovnih pravilih za priznanje nadzornih organizacij in njihov preklic iz Uredbe (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 115, 27.4.2012, str. 12-16)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 607/2012 z dne 6. julija 2012 o podrobnih pravilih v zvezi s sistemom potrebne skrbnosti ter pogostostjo in vrsto pregledov nadzornih organizacij, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 177, 7.7.2012, str. 16-18)

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 347, 30.12.2005, str. 1-6)

Uredba Komisije (ES) št. 1024/2008 z dne 17. oktobra 2008 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2173/2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 277, 18.10.2008, str. 23-29)

Zadnja posodobitev 13.05.2015

Top