Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategija EU za regijo Baltskega morja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Strategija EU za regijo Baltskega morja

Namen sporočila je predlagati skupno strategijo Evropske unije (EU) za regijo Baltskega morja (EUSBSR). Namen strategije je okrepiti sodelovanje v tej regiji, da se omogoči odziv na skupne izzive, ki so pred njo, in da se spodbudi ekološko odgovoren gospodarski razvoj.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o Strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja (COM(2009) 248 final z dne 10. junija 2009)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Namen sporočila je predlagati skupno strategijo Evropske unije (EU) za regijo Baltskega morja (EUSBSR). Namen strategije je okrepiti sodelovanje v tej regiji, da se omogoči odziv na skupne izzive, ki so pred njo, in da se spodbudi ekološko odgovoren gospodarski razvoj.

KLJUČNI ELEMENTI

Strategija vključuje države Evropske unije (EU), ki mejijo na Baltsko morje (Danska, Estonija, Finska, Nemčija, Latvija, Litva, Poljska in Švedska).

Osredotoča se na tri glavne cilje:

1.

Ohraniti morje: ta cilj je povezan z ranljivostjo Baltskega morja zaradi evtrofikacije (ko je v vodi prekomerna količina hranil, zaradi česar pride do pospešene rasti alg), onesnaževanja in prekomernega ribolova, zaradi česar je sodelovanje znotraj regije še bolj pomembno. Ta cilj zajema tudi doseganje dobrega okoljskega stanja in biotske raznovrstnosti v morju ter prizadevanje, da bi regija Baltskega morja postala model čistega in varnega pomorskega prometa.

2.

Povezati regijo tako, da energetski in prometni sistemi držav v regiji postanejo medsebojno bolj povezani, vključno z najbolj oddaljenimi območji (severna Finska in Švedska). Gre tudi za dejanska partnerstva v boju proti čezmejnemu kriminalu, kot je trgovina z ljudmi ipd.

3.

Povečati blaginjo z odpravo ovir na domačem trgu regije Baltskega morja z razvijanjem skupnih gospodarskih, kulturnih in turističnih podlag ter s spodbujanjem inovacij s skupnim programom za raziskave in razvoj Baltskega morja (BONUS).

Makroregionalni pristop

Ti trije cilji so razdeljeni na več ukrepov, ki se izvajajo na različnih področjih politike v obliki makroregionalnih ukrepov. Ti pomagajo pri odzivanju na skupne izzive na posameznem območju (omogočajo trajnostno okolje, krepijo blaginjo regije, povečujejo njeno dostopnost in privlačnost ter zagotavljajo varnost).

Izvedeni ukrepi tako vplivajo na celotno območje, onkraj meja vključenih držav.

Lahko so različnih oblik:

vodilni ukrepi, zasnovani za spodbujanje načinov čistega pomorskega prometa ali podporo MSP pri rasti,

skupne pobude vključujejo več držav na posameznem območju, z namenom spodbujanja mreženja in medsebojne povezanosti.

Načini ukrepanja

Evropski strukturni skladi in investicijski sklad (ESI) za obdobje 2014-2020 sta ključna vira za financiranje strategije. Vendar se lahko ukrepi in projekti v okviru Strategije in njenih akcijskih načrtov financirajo tudi iz številnih drugih virov (Obzorje 2020, program BONUS, program LIFE, programi za izobraževanje in kulturo, program Interreg za regijo Baltskega morja itn.) kot tudi iz nacionalnih, regionalnih in zasebnih virov.

Ukrepi in projekti v sektorjih prometa, energije ter informacijske in komunikacijske tehnologije se lahko potegujejo za sredstva tudi v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (IPE). Poleg tega lahko nekateri večji projekti pridobijo tudi podporo mednarodnih finančnih institucij, kot sta Evropska investicijska banka in Nordijska investicijska banka.

Upravljanje

Glede na makroregionalni obseg strategije je v njeno izvajanje treba vključiti vse deležnike: akterje civilne družbe ter regionalne, nacionalne in evropske organe oblasti.

OZADJE

Komisija je prvo strategijo predlagala leta 2009 in jo leta 2012 prilagodila, da bi odražala skupne izzive na ravni makroregionalnih izzivov, s katerimi se sooča regija Baltskega morja. Junija 2015 je bil predstavljen prenovljen akcijski načrt strategije.

Več informacij je na voljo na spletni strani Strategija EU za regijo Baltskega morja, vključno z informacijami o trenutnem akcijskem načrtu 2015.

POVEZANI AKTI

Sklep št. 862/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o sodelovanju Unije pri skupnem raziskovalnem in razvojnem programu za Baltsko morje (BONUS), ki ga izvaja več držav članic (UL L 256, 30.9.2010, str. 1)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij z dne 22. junija 2011 o izvajanju strategije EU za regijo Baltskega morja (EUSBSR) (COM(2011) 381 final z dne 22. junija 2011)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o Strategiji Evropske unije za regijo Baltskega morja (COM(2012) 128 final z dne 23. marca 2012)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o dodani vrednosti makroregionalnih strategij (COM(2013) 468 final z dne 27. junija 2013)

Zadnja posodobitev: 07.06.2015

Top