Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij in njihovih zmesi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Razvrščanje, pakiranje in označevanje kemikalij in njihovih zmesi

Uredba si prizadeva zagotoviti, da bodo delavci in potrošniki v Evropski uniji (EU) jasno obveščeni o tveganjih, povezanih s kemikalijami, prek sistema za razvrščanje in označevanje. Cilj je zagotoviti, da se enake nevarnosti opišejo in označijo v vseh državah EU na enak način.

AKT

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006

POVZETEK

Uredba si prizadeva zagotoviti, da bodo delavci in potrošniki v Evropski uniji (EU) jasno obveščeni o tveganjih, povezanih s kemikalijami, prek sistema za razvrščanje in označevanje. Cilj je zagotoviti, da se enake nevarnosti opišejo in označijo v vseh državah EU na enak način.

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Določa enotne zahteve za razvrščanje, označevanje in pakiranje kemičnih snovi in zmesi v skladu z globalno usklajenim sistemom Združenih narodov (GHS). Zahteva, da podjetja svoje nevarne kemikalije ustrezno razvrstijo, označijo in pakirajo, preden jih dajo v promet.

Glavna področja, ki jih ta uredba ne zajema, so: radioaktivne snovi in zmesi, kozmetični izdelki, zdravila in nekateri medicinski pripomočki, hrana ali prevoz nevarnega blaga.

KLJUČNE TOČKE

Razvrščanje

Snovi in zmesi so razvrščene v posebne kategorije in razrede nevarnosti: (i) fizikalno-kemijska nevarnost (npr. vnetljiva tekočina); (ii) nevarnosti za zdravje (npr. akutna strupenost); (iii) nevarnost za okolje (npr. za ozonski plašč). Priloga I določa merila za razvrščanje in označevanje nevarnih snovi in zmesi.

Označevanje

Snovi in zmesi morajo biti označene z naslednjimi informacijami:

  • identiteto dobavitelja,
  • imenom snovi ali zmesi in/ali identifikacijsko številko,
  • nominalno količino snovi ali zmesi v embalaži, ki je na voljo za splošno uporabo (če ta količina ni navedena drugje na embalaži),
  • piktogrami za nevarnost (grafičen prikaz, sestavljen iz simbola in drugega vizualnega elementa),
  • opozorilnimi besedami („Pozor“ ali „Nevarno“),
  • standardnimi opozorili („Nevarnost za nastanek požara ali drobcev“, „Smrtno pri zaužitju“ itn.),
  • varnostnimi nasveti („Hraniti samo v originalni posodi“, „Zaščititi pred vlago“, „Hraniti zunaj dosega otrok“ itn.).

Pakiranje

Pakiranje nevarnih snovi in zmesi mora: (i) preprečiti uhajanje vsebine; (ii) biti izdelano iz materialov, ki so odporni na stik z vsebino; (iii) biti močno in trdno ter (iv) imeti zatesnjena zapirala.

V nekaterih primerih se zahtevajo zapirala, varna za otroke, in otipna opozorila.

Uskladitev

Industrija bi morala doseči soglasje o razvrščanju vseh snovi. Države EU lahko za posebno resna tveganja, zlasti za snovi, ki so rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje, predlagajo usklajene razvrstitve, ki jih potem Evropska komisija določi kot obvezne po zakonu.

Prijava

Razvrstitev in označevanje vsake registrirane ali nevarne snovi za prodajo je treba prijaviti Evropski agenciji za kemikalije, da jo vključi v popis razvrščanja in označevanja.

VELJAVNOST UREDBE

Od 20. januarja 2009. Obvezno se uporablja za snovi od 1. decembra 2010 in za zmesi od 1. junija 2015.

OZADJE

Uredba dopolnjuje sistem REACH za registracijo, evalvacijo, avtorizacijo in omejevanje kemikalij. Spreminja Direktivo 67/548/EGS o kemičnih snoveh in Direktivo 1999/45/ES o zmeseh ter ju razveljavlja z veljavnostjo od 1. junija 2015.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o kemikalijah.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (ES) št. 1272/2008

20.1.2009 1.12.2010 (Naslovi II, III in IV za snovi) 1.6.2015 (Naslovi II, III in IV za zmesi)

-

UL L 353, 31.12.2008, str. 1-1355

POVEZANI AKTI

Direktiva 2014/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o spremembi direktiv Sveta 92/58/EGS, 92/85/EGS, 94/33/ES, 98/24/ES ter Direktive 2004/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št. 1272/2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 65, 5.3.2014, str. 1-7)

Zadnja posodobitev 12.03.2015

Top