Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravo EU o kaznivih dejanjih zoper okolje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravo EU o kaznivih dejanjih zoper okolje

POVZETEK:

Direktiva 2008/99/ES – kazenskopravno varstvo okolja

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Opredeljuje številna huda kazniva dejanja, ki škodijo okolju.

Zahteva, da države EU uvedejo učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni za te vrste kaznivih dejanj, če so dejanja storjena naklepno ali iz hude malomarnosti.

KLJUČNE TOČKE

Nezakonita* ravnanja z negativnimi učinki na zdravje ljudi in/ali okolje, ki se kaznujejo s kaznimi, vključujejo:

izpuste, emisije ali vnose nevarnih materialov v zrak, zemljo ali vodo;

zbiranje, prevoz, predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov;

pošiljanje nezanemarljivih količin odpadkov;

upravljanje industrijskega obrata, v katerem se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo nevarne snovi (npr. tovarne, ki proizvajajo barve ali kemikalije);

proizvodnjo, obdelovanje, uporabo, skladiščenje, prevoz, uvažanje, izvažanje ali odstranjevanje jedrskih snovi/nevarnih radioaktivnih snovi;

usmrtitev ali posedovanje zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst ali trgovanje z njimi;

poslabšanje zaščitenih habitatov;

proizvodnjo, trgovanje ali uporabo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (npr. kemikalije v gasilnih aparatih ali razmaščevalnih sredstvih).

Kazni:

Države EU morajo zagotoviti, da so za kazniva dejanja/nezakonita ravnanja, ki so navedena v tej direktivi, v veljavi učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazenske sankcije za posameznike (fizične osebe*).

Če kazniva dejanja v imenu pravne osebe* (npr. podjetja) stori posameznik, ki zaseda vodilno funkcijo v tej pravni osebi, morajo države EU zagotoviti, da se lahko kaznuje tako posameznika kot tudi pravno osebo.

Če posameznik, ki je podrejen pravni osebi, ni izpolnil svojih obveznosti nadzora ali kontrole, morajo države EU zagotoviti možnost kaznovanja tako posameznika kot tudi pravne osebe.

Glede na pravni sistem države EU je lahko odgovornost pravnih oseb kazenska odgovornost ali pa tudi ne.

Ta direktiva temelji na Direktivi 2004/35/ES, ki določa pravila o okoljski odgovornosti glede preprečevanja in odpravljanja posledic okoljske škode.

Države EU so odgovorne za preganjanje kaznivih dejanj zoper okolje. Ker so pravni sistemi držav EU različni, lahko storilci kaznivih dejanj izkoristijo pomanjkanje komunikacije med nacionalnimi organi. Mreže strokovnjakov za okolje, kot so Mreža Evropske unije za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL), Sodniški forum Evropske unije za okolje (EUFJE) in Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE), imajo pomembno vlogo pri izmenjavi najboljših praks in razvoju metodologij za učinkovito izvajanje.

OZADJE

Okoljski kriminal

KLJUČNI POJMI

* Nezakonito: v tem kontekstu se nanaša na kršitev prava EU ali nacionalnih zakonov, s katerimi se izvaja zakonodaja EU, kar je navedeno v prilogah k Direktivi 2008/99/ES.

* Fizična oseba: človek.

* Pravna oseba: pomeni kateri koli pravni subjekt (npr. podjetje ali drugi subjekt, ki ima zakonite pravice in obveznosti), ki ima ta status v skladu z nacionalnim pravom, z izjemo držav ter javnih in mednarodnih organizacij.

AKT

Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28–37)

Zadnja posodobitev 25.11.2015

Top