Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravo EU o kaznivih dejanjih zoper okolje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravo EU o kaznivih dejanjih zoper okolje

 

POVZETEK:

Direktiva 2008/99/ES – kazenskopravno varstvo okolja

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Opredeljuje številna huda kazniva dejanja, ki škodijo okolju.
 • Zahteva, da države EU uvedejo učinkovite in sorazmerne kazni, ki odvračajo od takih dejanj, ne glede na to, ali so storjena naklepno ali iz hude malomarnosti.

KLJUČNE TOČKE

Vrste nezakonitega* ravnanja, škodljivega za zdravje ljudi ali okolje, ki se kaznujejo s kaznimi, vključujejo:

 • izpuste, emisije ali drugo sproščanje nevarnih snovi v zrak, zemljo ali vodo,
 • zbiranje, prevoz, predelavo ali odstranjevanje nevarnih odpadkov,
 • pošiljanje nezanemarljivih količin odpadkov,
 • upravljanje industrijskega obrata, v katerem se opravlja nevarna dejavnost ali se v njem skladiščijo nevarne snovi (npr. tovarne, ki proizvajajo barve ali kemikalije),
 • proizvodnjo, obdelavo, skladiščenje, uporabo, prevoz, uvoz, izvoz ali odstranjevanje jedrskega materiala in nevarnih radioaktivnih snovi,
 • usmrtitev in posedovanje nezanemarljivih količin zaščitenih živalskih in rastlinskih vrst in ali nezakonita trgovina z njimi,
 • povzročitev škode zaščitenim habitatom,
 • proizvodnjo, trgovanje ali uporabo snovi, ki tanjšajo ozonski plašč (npr. kemikalije v gasilnih aparatih ali razmaščevalnih sredstvih).

Kazni:

 • Države EU morajo zagotoviti, da se kazniva dejanja ali vrste nezakonitega ravnanja iz člena 3 direktive kaznujejo z učinkovitimi in sorazmernimi kaznimi, ki so odvračilne in se uporabljajo za posameznike.
 • Države EU morajo poskrbeti za to, da se pravne osebe* lahko kaznujejo za kazniva dejanja, ki jih v njihovo korist storijo osebe na vodilnem položaju na podlagi pooblastila za zastopanje, pooblastila za odločanje v imenu pravne osebe ali pooblastila za izvajanje nadzora znotraj pravne osebe. Pravne osebe so lahko odgovorne tudi, če je bilo zaradi pomanjkljivega nadzora ali kontrole s strani take osebe na vodilnem položaju mogoče storiti kaznivo dejanje.
 • Odgovornost pravnih oseb ne izključuje kazenskih postopkov proti fizičnim osebam, ki so storilci, napeljevalci ali sostorilci pri dejanjih, navedenih v direktivi. Glede na pravni sistem države EU je odgovornost pravnih oseb lahko kazenska ali nekazenska.
 • Ta direktiva temelji na Direktivi 2004/35/ES, ki določa pravila o okoljski odgovornosti glede preprečevanja in odpravljanja posledic okoljske škode.
 • Države EU so odgovorne za preganjanje kaznivih dejanj zoper okolje. Ker so pravni sistemi držav EU različni, lahko storilci kaznivih dejanj izkoristijo vsako pomanjkanje sodelovanja in usklajenosti med nacionalnimi organi. Mreže strokovnjakov za okolje, kot so Evropsko omrežje za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (IMPEL), Sodniški forum Evropske unije za okolje (EUFJE) in Evropska mreža tožilcev za okolje (ENPE), imajo pomembno vlogo pri izmenjavi najboljših praks in razvoju metodologij za učinkovito izvajanje.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 26. decembra 2008. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 26. decembra 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

KLJUČNI POJMI

Nezakonito: v tem okviru se nanaša na kršitev prava EU ali nacionalnih zakonov, s katerimi se izvaja zakonodaja EU, kar je navedeno v prilogah k Direktivi 2008/99/ES.
Pravna oseba: subjekt, ki ni človek, na primer podjetje, ki se obravnava kot oseba za omejene pravne namene. Pravna oseba lahko toži, je tožena, ima premoženje in sklepa pogodbe.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2008/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o kazenskopravnem varstvu okolja (UL L 328, 6.12.2008, str. 28–37).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L 143, 30.4.2004, str. 56–75).

Nadaljnje spremembe Direktive 2004/35/ES so vključene v izvirni dokument. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 04.08.2017

Top