Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti krčenju gozdov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti krčenju gozdov

Gozdovom grozita krčenje in propadanje. Zaščita teh gozdov je učinkovit ukrep proti globalnemu segrevanju in izgubi dragocenih ekosistemskih storitev.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o spopadanju z izzivi krčenja in propadanja gozdov z namenom preprečevanja podnebnih sprememb in izgube biotske raznovrstnosti (COM(2008) 645 finalz dne 17. oktobra 2008)

POVZETEK

Gozdovom grozita krčenje in propadanje. Zaščita teh gozdov je učinkovit ukrep proti globalnemu segrevanju in izgubi dragocenih ekosistemskih storitev.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

V tem dokumentu Evropska komisija določa zasnove ukrepov za odziv Evropske unije (EU) na krčenje gozdov, vabi zainteresirane strani k prispevanju in poskuša zagnati začetne ukrepe, ki bodo zagotavljali temelje za globalni odziv na krčenje gozdov.

KLJUČNE TOČKE

  • EU poziva k ustavitvi globalnega izginjanja gozdnih površin (tj. prehoda iz gozdnih površin v stanje brez gozda) najpozneje do leta 2030 in k zmanjšanju krčenja tropskih gozdov za najmanj 50 % do leta 2020 v primerjavi s trenutnimi ravnmi.
  • Meni, da se mora boj proti krčenju gozdov odvijati na več ravneh. Te ravni segajo od krepitve nacionalnega in lokalnega upravljanja gozdov in izboljšanja mehanizmov za spremljanje do upoštevanja povpraševanja potrošnikov in ustvarjanja finančnih spodbud za ohranitev gozdov. Ta ukrep se mora odvijati v okviru mednarodnih sporazumov, kot sta Konvencija Združenih narodov o biološki raznovrstnosti in Okvirna konvencija Združenih narodov o spremembi podnebja.
  • Pokaže, da lahko politike, uveljavljene v EU, kot so izvrševanje zakonodaje, upravljanje in trgovanje na področju gozdov (FLEGT); zelena javna naročila; okoljsko označevanje, ter delo, izpeljano v okviru globalnega zavezništva o podnebnih razmerah (GCCA), pomagajo pri soočanju s krčenjem gozdov.
  • Nakaže, kako je mogoče prihodke iz sistema trgovanja z emisijami (EU ETS) uporabiti za pomoč pri financiranju boja proti krčenju gozdov.
  • Predlaga vzpostavitev globalnega mehanizma za spodbujanje ohranitve tropskih gozdov, ki je postal REDD+ (tj. zmanjševanje emisij zaradi krčenja in degradacije gozdov, vključno s pogozdovanjem, ohranjanjem gozdov in trajnostnim gospodarjenjem z njimi).

OZADJE

Gozdovi, ki pokrivajo približno 30 % zemeljskih površin (in 40 % zemeljskih površin v EU), so sestavni del zdravja okolja. Zagotavljajo pomembne habitate za biotsko raznovrstnost, bistvene storitve, kot so preprečevanje erozije, čiščenje vode in skladiščenje ogljikovega dioksida (CO2), ter omogočajo preživetje 1,6 milijard ljudi po vsem svetu.

Medtem pa so gozdovi ogroženi zaradi krčenja, ki glede na podatke Organizacije Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo (FAO) vsako leto uniči 13 milijonov hektarjev. Glavna vzroka za to sta pretvorba v kmetijske površine in slabo nadzorovan razvoj infrastrukture.

Več informacij je na voljo na spletnih mestih Evropske komisije.

POVEZANI AKTI

Uredba Sveta (ES) št. 2173/2005 z dne 20. decembra 2005 o vzpostavitvi sheme izdajanja dovoljenj FLEGT za uvoz lesa v Evropsko skupnost (UL L 347, 30.12.2005, str. 1-6)

Uredba (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o določitvi obveznosti gospodarskih subjektov, ki dajejo na trg les in lesne proizvode (UL L 295, 12.11.2010, str. 23-34)

Sklep št. 1386/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. novembra 2013 o splošnem okoljskem akcijskem programu Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega planeta“ (UL L 354, 28.12.2013, str. 171-200)

Sporočilo Komisije - Nova gozdarska strategija EU: za gozdove in gozdarski sektor (COM(2013) 659 finalz dne 20. septembra 2013)

Zadnja posodobitev 14.09.2015

Top