Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Čistejši zrak za Evropo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Čistejši zrak za Evropo

Za varovanje zdravja ljudi in okolja mora biti zrak, ki ga dihamo, čim čistejši. Zato je potrebno sprejeti aktivne ukrepe za spremljanje čistosti zraka okolja (zunanjega zraka) in odstraniti morebitna onesnaževala.

AKT

Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo

POVZETEK

Za varovanje zdravja ljudi in okolja mora biti zrak, ki ga dihamo, čim čistejši. Zato je potrebno sprejeti aktivne ukrepe za spremljanje čistosti zraka okolja (zunanjega zraka) in odstraniti morebitna onesnaževala.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva vzpostavlja cilje glede kakovosti zraka, vključno z ambicioznimi, stroškovno učinkovitimi cilji za izboljšanje zdravja ljudi in kakovosti okolja do leta 2020. Določa tudi načine njihovega ocenjevanja in korektivne ukrepe v primeru nedoseganja standardov. O tem stalno obvešča javnost.

KLJUČNE TOČKE

Ta direktiva združuje večino obstoječih zakonov o kakovosti zraka v eno samo direktivo ter vključuje naslednje ključne elemente:

  • pragi, mejne vrednosti in ciljne vrednosti so postavljeni za oceno vsakega onesnaževala, ki ga zajema ta direktiva: žveplovega dioksida, dušikovega dioksida, trdnih delcev, svinca, benzena in ogljikovega monoksida,
  • državni organi imenujejo posebne organe za izvedbo teh nalog z uporabo podatkov, zbranih na določenih točkah vzorčenja,
  • če so ravni onesnaženosti na kakšnem določenem območju višje od pragov, je potrebno uvesti načrte za izboljšanje kakovosti zraka, da se stanje popravi. Ti lahko vključujejo posebne ukrepe za zaščito občutljivih skupin, kot so otroci,
  • če obstaja tveganje, da bodo ravni onesnaženosti presegle pragove, je potrebno uvesti kratkoročne akcijske načrte za zmanjšanje cestnega prometa, gradbenih del ali določenih industrijskih dejavnosti, da se prepreči nevarnost,
  • državni organi morajo zagotoviti, da so ne samo javnost, temveč tudi okoljske, potrošniške in druge ustrezne organizacije, vključno z organi zdravstvenega varstva in industrijskimi združenji stalno obveščeni o kakovosti zraka okolja (tj. zunanjega zraka) na njihovem območju,
  • vlade Evropske unije morajo objaviti letna poročila o vseh onesnaževalih, ki jih ureja zakonodaja.

Za več informacij glejte:

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2008/50/ES

11.6.2008

10.6.2010

UL L 152, 11.6.2008, str. 1-44

Različni popravki Direktive 2008/50/ES so vključeni v originalno besedilo. To prečiščeno besedilo je zgolj dokumentacijsko orodje.

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Program „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 final z dne 18. decembra 2013)

Zadnja posodobitev 30.06.2015

Top