Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spodbujanje mednarodnega turizma v Evropi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spodbujanje mednarodnega turizma v Evropi

 

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (KOM(2010) 352 final) — Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Da bi ohranila položaj Evrope kot vodilne turistične destinacije na svetu, je Evropska komisija predložila vrsto predlogov za usklajeno delovanje na ravni Evropske unije (EU).
 • Njihov namen je povečati konkurenčnost turističnega sektorja in okrepiti njegovo sposobnost za trajnostno rast in zagotavljanje kakovosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Turizem ima pomembno vlogo v gospodarstvu EU. Sestavlja ga 1,8 milijona podjetij, med njimi so mnoga mala podjetja. Sektor predstavlja 5,2 % delovnih mest v EU in prispeva več kot 5 % v bruto domači proizvod EU.
 • Turizem EU se spoprijema s številnimi izzivi in priložnostmi, ki terjajo usklajen pristop:
  • vedno ostrejša konkurenca;
  • demografski razvoj kaže, da je v EU vedno več starejših turistov, zato mora EU ustrezno prilagoditi svoje turistične proizvode in infrastrukturo;
  • turistični proizvodi morajo biti bolj trajnostni, upoštevajoč zaveze, povezane s podnebnimi spremembami, in odvisnost od vode in energije;
  • informacijske in komunikacijske tehnologije prinašajo nove priložnosti, ki jih je treba izkoristiti.

Novi program za ukrepanje

V skladu s strategijo za rast Evropa 2020 program za ukrepanje v korist turizma na ravni EU, opredeljen v sporočilu iz leta 2010, izpostavlja štiri prednostne naloge:

 • 1.

  konkurenčnost v evropskem turizmu prek:

  • spodbujanja inovacij v turizmu, na primer z zagotavljanjem pomoči pri prilagajanju razvoju trga na področju informacijske in komunikacijske tehnologije ter inovacij (npr. digitalni turizem);
  • izboljšanja strokovne usposobljenosti v sektorju s spodbujanjem raznih programov EU, na primer na področjih vseživljenjskega učenja v okviru programa Erasmus+ ali programa COSME za mala in srednje velika podjetja (MSP);
  • obravnave sezonskosti povpraševanja, na primer s spodbujanjem prostovoljne turistične izmenjave med državami EU, zlasti v nizki sezoni;
  • spodbujanja razvejitve turistične ponudbe, predvsem z večjo osredotočenostjo na skupno dediščino EU in promocijo le-te kot tudi z vključevanjem „naravne“ dediščine v turistične strategije;
  • utrjevanja socialno-ekonomskih podatkov o turizmu na ravni EU;
 • 2.

  razvoj trajnostnega, odgovornega in kakovostnega turizma prek:

  • oblikovanja sistema kazalnikov za trajnostno upravljanje destinacij; to bi lahko bilo namenjeno oblikovanju oznake za promocijo trajnostnih turističnih destinacij;
  • organiziranja kampanj za ozaveščanje za boljše obveščanje turistov o destinacijah;
  • preučevanja potenciala oznake „kakovostni turizem“, s katerim bi nagradili izboljšave, ki povečujejo varnost in zaupanje potrošnikov;
  • olajšanja opredelitve tveganj podnebnih sprememb, da se industrijo evropskega turizma zaščiti pred napačnimi naložbami in jo spodbudi k preučitvi alternativne turistične ponudbe;
  • oblikovanja listine za trajnostni in odgovorni turizem;
  • oblikovanja strategije za trajnostni obalni in pomorski turizem;
  • vzpostavitve ali okrepitve sodelovanja EU z gospodarstvi v vzponu ter s sredozemskimi državami za promocijo razvojnih vzorcev trajnostnega in odgovornega turizma ter izmenjavo najboljših praks;
 • 3.

  utrjevanje podobe in krepitev razpoznavnosti EU kot skupnosti trajnostnih in kakovostnih turističnih destinacij prek:

  • podpore oblikovanja „evropske blagovne znamke“ v tesnem sodelovanju z državami EU, ki bi dopolnjevala njihova prizadevanja za promocijo, kar bi olajšalo prepoznavnost evropskih turističnih destinacij med drugimi mednarodnimi destinacijami;
  • promocije Evrope kot trajnostnega in kakovostnega turističnega cilja prek spletnega portala visiteurope.com v sklopu velikih mednarodnih dogodkov ali na pomembnejših turističnih sejmih in razstavah kot tudi prek pobud, kot sta evropski dnevi turizma in Evropski turistični forum;
  • krepitve sodelovanja EU v mednarodnih organih;

OZADJE

Člen 195 Pogodbe o delovanju Evropske unije pooblašča EU, da spodbuja, usklajuje in dopolnjuje ukrepe držav EU v sektorju turizma.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Evropa, prva svetovna turistična destinacija – nov okvir evropske turistične politike (KOM(2010) 352 final, 30.6.2010).

Zadnja posodobitev 05.09.2016

Top