Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Akt za mala podjetja za evropska MSP

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

„Akt za mala podjetja“ za evropska MSP

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2008) 394 final) – „Najprej pomisli na male“ – „Akt za mala podjetja“ za Evropo

POVZETEK

KAJ JE NAMEN AKTA ZA MALA PODJETJA (SBA)?

Sporočilo določa vrsto načel, katerih namen je spodbuditi podjetništvo v EU in omogočiti malim podjetjem, da bodo lažje uspevala.

Vključuje tudi zakonodajne predloge za izvajanje na ravni EU in nacionalni ravni v državah EU.

Ta dokument je nezavezujoče narave, vendar ga je Svet potrdil ter ima podporo Evropskega sveta in Evropskega parlamenta.

KLJUČNE TOČKE

Glavne prednostne naloge Akta za mala podjetja so spodbujanje podjetništva, izboljšanje dostopa do financiranja, zmanjšanje regulativnih bremen ter izboljšanje dostopa do trgov in internacionalizacije.

Te prednostne naloge so določene v 10 načelih, namenjenih usmerjanju oblikovanja in izvajanja politik na ravni EU in ravni držav EU:

 • 1.

  ustvariti okolje, v katerem bodo podjetniki in družinska podjetja lahko uspevali in kjer bo podjetništvo nagrajeno,

 • 2.

  zagotoviti, da bodo pošteni podjetniki v stečaju kmalu dobili novo priložnost,

 • 3.

  sestaviti pravila v skladu z načelom „najprej pomisli na male“,

 • 4.

  doseči, da se bodo javne uprave odzivale na potrebe malih in srednje velikih podjetij (MSP),

 • 5.

  prilagoditi orodja javne politike potrebam MSP: olajšati sodelovanje MSP pri javnih naročilih in boljši izrabi državnih pomoči za MSP,

 • 6.

  olajšati dostop MSP do financiranja ter razviti pravno in poslovno okolje, ki bo podpiralo pravočasno plačevanje v gospodarskem poslovanju,

 • 7.

  pomagati MSP, da bolje izkoristijo priložnosti, ki jih ponuja enotni trg EU,

 • 8.

  spodbujati nadgradnjo spretnosti in znanj v MSP in vse oblike inovacij,

 • 9.

  omogočiti MSP, da bodo izzive okolja spremenila v priložnosti,

 • 10.

  spodbuditi in podpreti MSP, da bodo izkoristila prednosti rasti trgov.

Evropska komisija v pregledu Akta za mala podjetja iz leta 2011 ugotavlja, da:

 • je bila sprejeta večina pobud,
 • od štirih zakonodajnih predlogov ni bil sprejet samo statut evropske zasebne družbe,
 • obstajajo razlike v pristopih držav EU k izvajanju in različni rezultati,
 • je večina držav EU sprejela cilje za zmanjšanje upravnih bremen, vendar jih vse niso dosegle.

V pregledu so bili predlagani tudi novi ukrepi s ciljem vključitve Akta za mala podjetja v strategijo Evropa 2020. Ti ukrepi vključujejo:

 • spodbujanje načela enkratnega opravljanja formalnosti pri upravnih organih v zvezi z zahtevanjem informacij ali dokumentov,
 • izboljšanje dostopa do financiranja z jamstvi za posojila, kar pomaga MSP, da se spopadejo z izzivi globalizacije in podnebnih sprememb,
 • skupno konsolidirano davčno osnovo za podjetja v pomoč podjetjem na enotnem trgu.

Na javnem posvetovanju o Aktu za mala podjetja leta 2014 je bilo ugotovljeno, da je bil napredek dosežen, vendar:

 • da so upravna in pravna bremena še naprej največja težava,
 • da je dostop do financiranja še vedno težaven kljub sprejetim ukrepom,
 • da so potrebna dodatna prizadevanja v zvezi z dostopom do trgov, zlasti izboljšanje povezav med obstoječimi programi EU.

OZADJE

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o „Aktu za mala podjetja za Evropo“.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – „Najprej pomisli na male“ – „Akt za mala podjetja“ za Evropo (COM(2008) 394 final z dne 25. junija 2008)

POVEZANI AKTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Pregled „Akta za mala podjetja“ za Evropo (COM(2011) 78 final z dne 23. februarja 2011).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: ustreznost predpisov EU (COM(2012) 746 final z dne 12. decembra 2012)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: akcijski načrt za podjetništvo 2020 — Oživitev podjetniškega duha v Evropi (COM(2012) 795 final z dne 9. januarja 2013)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Pametna pravna ureditev – odziv na potrebe malih in srednjih podjetij (COM(2013) 122 final z dne 7. marca 2013)

Zadnja posodobitev 24.02.2016

Top