Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski sistem za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (predlog)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Evropski sistem za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (predlog)

Cilje predloga uredbe je nadomeščanje nacionalnih postopkov prijavljanja in pridobivanja dovoljenj v zvezi s prevozniki radioaktivnih snovi z enotnim sistemom za registracijo. Vzpostavitev te uredbe mora omogočiti poenostavitev postopkov in zmanjšanje upravnega bremena, obenem pa ohranitev visoke ravni zaščite pred sevanjem.

PREDLOG

Predlog uredbe Sveta z dne 30. avgusta 2011 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi (COM(2011) 518 konč. – Neobjavljeno v Uradnem listu).

POVZETEK

Namen predloga uredbe je vzpostavitev evropskega sistema za registracijo prevoznikov radioaktivnih snovi *. Gre za zagotavljanje varovanja zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja.

Ta predlog zadeva vse prevoznike, ki prevažajo radioaktivne snovi znotraj Evropske unije (EU), iz tretjih držav v EU ali iz EU v tretje države. Ne zadeva prevoznikov, ki prevažajo radioaktivne snovi po zraku ali po morju.

Registracija prevoznikov

Prevozniki se morajo registrirati v elektronski sistem za registracijo prevoznikov (ESCReg). Sistem omogoča omejen in varen dostop do pristojnih organov držav članic, registriranih prevoznikov in vložnikov vlog za registracijo ob upoštevanju določb direktive o varstvu osebnih podatkov. Če ima vložnik sedež v eni ali več državah članicah, obdela vlogo pristojni organ * države članice, v kateri ima vložnik sedež. Če ima vložnik sedež v tretji državi, obdela vlogo pristojni organ države članice, v kateri namerava prevoznik prvič vstopiti na ozemlje EU.

Države članice imenujejo pristojni organ in nacionalno kontaktno točko za prevoz radioaktivnih snovi.

Če pristojni organ zavrne izdajo potrdila o vpisu prevoznika, lahko vložnik vloži pritožbo.

Potrdilo o vpisu v register priznajo vse države članice in velja za obdobje petih let z možnostjo podaljšanja.

Pogoji za prevoz radioaktivnih snovi

Registracija omogoča prevozniku izvajanje prevoza po vsej EU. Med posameznim prevozom mora prevoznik imeti kopijo potrdila o vpisu v register.

Nacionalne zahteve v zvezi s prijavami in dovoljenji iz tega predloga uredbe se lahko uporabljajo le za prevoz naslednjih snovi:

  • cepljive snovi,
  • nevarne radioaktivne snovi.

Imetnik veljavnega dovoljenja ali registracije, ki je bila izdana v skladu z direktivo o nevarnostih zaradi ionizirajočega sevanja lahko prevaža radioaktivne snovi brez registracije, če je prevoz vključen v dovoljenja ali registracije za vse države članice, kjer se prevoz izvaja.

Če prevoznik ne ravna v skladu z zahtevami tega predloga uredbe, lahko pristojni organ v državi članici, v kateri je bila neskladnost ugotovljena, začasno zadrži, prekliče ali spremeni registracijo prevoznika. Proti prevozniku se lahko uvede tudi kazenski pregon.

Ozadje

Evropski parlament in Svet sta leta 2008 sprejela direktivo o prevozu nevarnega blaga z namenom združiti vse vrste notranjega prevoza. V skladu z Direktivo 96/29/Euratom, ki določa temeljne standarde za varstvo zdravja prebivalstva in delavcev pred nevarnostmi zaradi ionizirajočega sevanja, morajo države članice vzpostaviti sistem za registracijo podjetij in institucij, ki ravnajo z radioaktivnimi snovmi, vključno s prevozniki. S tem predlogom uredbe bo registracija centralizirana z namenom poenostavitve prevozov v EU.

Ključni izrazi, uporabljeni v aktu

  • Radioaktivne snovi: vsaka snov, ki vsebuje radionuklide, pri kateri hkratni specifična aktivnost in skupna aktivnost v tovoru presegata vrednosti iz uredbe o prevozu radioaktivnih snovi
  • Pristojni organ: vsak organ, ki ga imenuje država članica za izvajanje nalog v skladu s to uredbo.

Referenca

Predlog

Uradni list

Postopek

COM(2011) 518 konč.

-

2011/0225/NLE

See also

  • Generalni direktorat za energetiko – jedrska energija, prevoz (EN)

Zadnja posodobitev: 30.11.2011

Top