Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

 

POVZETEK:

Direktiva 2009/28/ES – spodbujanje uporabe energije iz obnovljivih virov

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Ta direktiva, ki spreminja in razveljavlja prejšnji direktivi 2001/77/ES in 2003/30/ES, ustvarja skupen okvir za uporabo energije iz obnovljivih virov v EU z namenom, da bi omejili emisije toplogrednih plinov (TGP) in spodbudili čistejši promet.
  • Postavlja nacionalno zavezujoče cilje vsem državam EU s splošnim ciljem, da bodo obnovljivi viri energije do leta 2020 predstavljali 20 % energije EU in izrecno v prometnem sektorju 10 % energije (oba odstotka sta izmerjena na podlagi bruto končne porabe energije, t.j. skupna porabljena energija iz vseh virov, vključno z obnovljivimi).

KLJUČNE TOČKE

  • Vsaka država EU mora pripraviti nacionalni akcijski načrt za leto 2020 in določiti delež obnovljivih virov energije v prometu, za ogrevanje in pri proizvodnji električne energije.
  • Da bi jim pomagali doseči cilje na stroškovno učinkovit način, je dovoljeno, da države EU izmenjujejo energijo iz obnovljivih virov*. Državam EU se pri izpolnjevanju njihovih akcijskih načrtov upošteva tudi, če dobijo energijo iz obnovljivih virov iz držav zunaj EU, pod pogojem, da se ta energija porabi v EU in da je proizvedena v sodobnih/učinkovitih obratih.
  • Vsaka država EU mora biti sposobna zajamčiti, da je izvor električne energije, ogrevanja in hlajenja proizveden iz obnovljivih virov energije.
  • Države EU bi morale zgraditi potrebno infrastrukturo za uporabo energije iz obnovljivih virov v prometnem sektorju.

Direktiva (EU) 2015/1513 spreminja Direktivi 2009/28/ES in 98/70/ES, to je zakon EU o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva. Namen Direktive je med drugim sprožiti prehod s konvencionalnih biogoriv* (prva generacija) na napredna biogoriva* (druga generacija), ki ustvarjajo pomembne prihranke emisij toplogrednih plinov. Direktiva uvaja 7-odstotno omejitev pri konvencionalnih biogorivih, ki se upošteva pri izpolnjevanju ciljev direktive o obnovljivi energiji v zvezi s končno porabo energije v prometu do leta 2020.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 25. junija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 5. decembra 2010.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Energija iz obnovljivih virov: energija iz nefosilnih goriv, kot so vetrna, sončna, geotermalna energija, hidroenergija, biomasa in plin iz naprav za čiščenje odplak (npr. metan).

Konvencionalna biogoriva: goriva, pridelana iz poljščin, kot so rastline za pridelavo sladkorja, poljščine z vsebnostjo škroba in oljnice. Te se pridelujejo na zemljiščih s pomočjo surovin, ki se lahko uporabijo tudi za hrano in krmo.

Napredna biogoriva: goriva, pridelana iz virov, kot so odpadki in ostanki iz kmetijstva, ki ne tekmujejo neposredno s poljščinami, namenjenimi za hrano in krmo.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16–62).

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/28/ES so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS (UL L 350, 28.12.1998, str. 58–68).

Glejte prečiščeno različico.

Zadnja posodobitev 21.02.2017

Top