Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020: odločba o porazdelitvi prizadevanj

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2020: odločba o porazdelitvi prizadevanj

Odločba o porazdelitvi prizadevanj določa zavezujoče letne cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za države Evropske unije (EU) v obdobju 2013-2020. Ti cilji se nanašajo na emisije iz večine sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), kot so promet (razen letalstva in mednarodnega pomorskega prometa), zgradbe, kmetijstvo in odpadki.

AKT

Sklep št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov

POVZETEK

Odločba o porazdelitvi prizadevanj določa zavezujoče letne cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za države Evropske unije (EU) v obdobju 2013-2020. Ti cilji se nanašajo na emisije iz večine sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS), kot so promet (razen letalstva in mednarodnega pomorskega prometa), zgradbe, kmetijstvo in odpadki.

Odločba o porazdelitvi prizadevanj je del sklopa politik in ukrepov o podnebnih spremembah in energiji, t. i. sveženj pravil na področjih energije in podnebnih sprememb, ki bo Evropi pomagal pri prehodu na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika in povečanju njene energetske varnosti.

KAJ JE NAMEN ODLOČBE?

Odločba o porazdelitvi prizadevanj določa nacionalne cilje zmanjšanja emisij za leto 2020, ki so izraženi kot odstotne spremembe glede na ravni emisij v letu 2005. Določa tudi, koliko ton emisij toplogrednih plinov lahko vsaka država EU izpusti vsako leto v obdobju od leta 2013 do leta 2020 v sektorjih, ki jih zajema Odločba.

KLJUČNE TOČKE

 • Cilji zmanjšanja emisij za leto 2020 so določeni na podlagi relativne blaginje držav EU (merjene z bruto domačim proizvodom - BDP na prebivalca). Segajo od 20-odstotnega zmanjšanja emisij do leta 2020 (glede na ravni iz leta 2005) za najbogatejše države EU do 20-odstotnega povečanja za najmanj bogato državo, Bolgarijo.
 • Da bi se zagotovil stalen napredek pri doseganju cilja za leto 2020, pa odločba o porazdelitvi prizadevanj določa tudi omejitve emisij toplogrednih plinov za vsako državo in za vsako leto. Te omejitve se imenujejo dodeljene letne emisije.
 • Prilagodljivosti pri doseganju ciljev pa državam EU omogočajo tudi, da zmanjšanje emisij dosežejo na stroškovno učinkovit način. Države EU si lahko izposodijo 5 % svojih dodeljenih letnih emisij iz naslednjega leta in kupijo dodeljene letne emisije od drugih držav EU ali kupijo dobropise iz nekaterih projektov, na primer iz projekta, ki pomaga zmanjševati emisije najmanj razvitim državam. Če bi država EU zmanjšala svoje emisije za več, kot je potrebno, in s tem presegla svoj cilj za določeno leto, bi lahko shranila presežne dodeljene letne emisije za kasnejšo uporabo (do leta 2020) ali jih prodala drugim državam EU.
 • Vsaka država mora vsako leto poročati Komisiji o svojih emisijah in napredku pri doseganju svojega cilja.
 • Če država v enem letu ustvari več emisij toplogrednih plinov, kot je dovoljeno, mora obvestiti Komisijo, kako se namerava spet „vrniti na staro pot“ in plačati „nadomestilo“ v obliki strožjega cilja zmanjšanja emisij za naslednje leto.

VELJAVNOST ODLOČBE

Od leta 2013 do leta 2020.

OZADJE

Da bi se spopadla z globalnim segrevanjem, se je Evropska unija (EU) zavezala, da bo do leta 2020 zmanjšala svoje emisije toplogrednih plinov za najmanj 20 % v primerjavi z letom 1990. Da bi dosegla ta cilj, je EU sprejela dva glavna predpisa:

 • 1.

  sistem EU za trgovanje z emisijami, ki zajema več kot 11 000 elektrarn in industrijskih obratov ter letalske prevoznike, in

 • 2.

  odločbo o porazdelitvi prizadevanj, ki od vsake od 28 držav EU zahteva, da prispevajo določen delež v skupni cilj EU 20-odstotnega zmanjšanja. To se izvaja v okviru zmanjšanj emisij toplogrednih plinov v večini sektorjev, ki niso vključeni v sistem EU za trgovanje z emisijami (EU ETS).

Več informacij je na voljo na spletni strani Evropske komisije o odločbi za porazdelitev prizadevanj.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok za prenos v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep št. 406/2009/ES

25.6.2009

-

UL L 140, 5.6.2009, str. 136-148

POVEZANI AKTI

Sklep Komisije 2013/162/EU z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 90, 28.3.2013, str. 106-110)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/634/EU z dne 31. oktobra 2013 o prilagoditvah dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 292, 1.11.2013, str. 19-22)

Zadnja posodobitev 26.03.2015

Top