Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska strategija o invalidnosti (2010–2020)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska strategija o invalidnosti (2010–2020)

POVZETEK:

Obnovljena zaveza za Evropo brez ovir za invalide – KOM(2010) 636 končno

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Določa strategijo za okrepitev vloge invalidov, tako da lahko v celoti uživajo svoje pravice in sodelujejo v družbi in gospodarstvu enako kot drugi.

Strategija temelji na Konvenciji Združenih narodov o pravicah invalidov (UNCRPD) in poleg tega dopolnjuje strategijo Evropa 2020 (strategijo EU za pametno, trajnostno in vključujočo rast) ter Listino Evropske unije o temeljnih pravicah Lizbonske pogodbe.

KLJUČNE TOČKE

V tej strategiji je poudarjenih osem področij za skupno ukrepanje EU in držav EU:

dostopnost: zagotavljanje možnosti dostopa za invalidne osebe do blaga, storitev in podpornih pripomočkov;

sodelovanje: zagotavljanje možnosti za invalidne osebe, da lahko uveljavljajo vse svoje temeljne pravice kot evropski državljani,

enakost: zagotavljanje izvajanja politik (tako na ravni EU kot tudi na nacionalni ravni), ki spodbujajo enake možnosti;

zaposlovanje: zagotavljanje povečanja števila delavcev z invalidnostjo na trgu dela ter zagotavljanje boljše dostopnosti delovnih mest;

izobraževanje in usposabljanje: zagotavljanje možnosti za invalidne učence, da izkoristijo prednosti dostopnega izobraževalnega sistema in programov vseživljenjskega učenja. Evropska komisija je že predložila več pobud v zvezi z izobraževanjem, npr. Evropsko agencijo za razvoj izobraževanja oseb s posebnimi potrebami;

socialna zaščita: obravnavanje razširjenih socialnih izzivov, s katerimi se soočajo invalidne osebe, kot so dohodkovne neenakosti, tveganje revščine in družbena izključenost. Z uporabo strukturnih skladov EU in nacionalnih ukrepov držav EU je mogoče zagotoviti to socialno varnost;

zdravje: zagotavljanje enakega in cenovno sprejemljivega dostopa za invalidne osebe do zdravstvenih storitev (za duševno zdravje) in ustanov;

zunanji ukrepi: spodbujanje pravic invalidnih oseb na mednarodni ravni.

Za najboljše izvajanje strategije morajo institucije EU in države EU sodelovati in s tem:

krepiti zavest o težavah, povezanih z invalidnostjo,

razviti možnosti financiranja,

izboljšati statistične podatke in

zagotoviti uveljavljanje Konvencije o pravicah invalidov.

Poročilo o napredku pri izvajanju Konvencije o pravicah invalidov vsebuje delovni dokument služb Komisije iz leta 2014.

OZADJE

Osemdeset milijonov ljudi v EU (vsak šesti prebivalec) trpi za lažjo do težjo obliko invalidnosti. Stopnja revščine teh ljudi, ki jim invalidnost pogosto preprečuje udeležbo v družbi in gospodarstvu, je za 70 % višja od povprečja EU.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Evropska strategija o invalidnosti za obdobje 2010–2020: obnovljena zaveza za Evropo brez ovir (KOM(2010) 636 končno, 15.11.2010)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije: Poročilo o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov s strani Evropske unije. (SWD(2014) 182 final, 5.6.2014)

Zadnja posodobitev 13.10.2015

Top