Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Programi, ki spodbujajo razvoj mikrofinanciranja v Evropski uniji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Programi, ki spodbujajo razvoj mikrofinanciranja v Evropski uniji

Od leta 2010 je Evropska unija (EU) oblikovala različne programe za razvoj mikrofinanciranja v Evropi in lažji najem posojila za ljudi in nekatera podjetja, ki imajo težave pri najemanju konvencionalnih posojil.

AKTI

Sklep št. 283/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. marca 2010 o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost.

Uredba (EU) št. 1296/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o Programu Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI) in spremembi Sklepa št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost.

POVZETEK

Mikrofinanciranje obsega poroštva, mikrokredite (do 25 000 EUR), lastniški kapital in navidezni lastniški kapital, ki so odobreni osebam in mikropodjetjem, ki imajo težave pri dostopanju do posojil. Prvi evropski instrument, s katerim je bil v EU razvit tovrstni finančni mehanizem, je bil oblikovan leta 2010 (Sklep št. 283/2010/EU o ustanovitvi Evropskega mikrofinančnega instrumenta Progress za zaposlovanje in socialno vključenost).

Instrument, ki je v štirih letih (2010-2013) razpolagal s proračunom 100 milijonov EUR, je bil oblikovan za olajšanje dostopa do mikrofinanciranja naslednjim ciljnim skupinam:

  • brezposelne osebe, osebe, ki jim grozi izguba službe, osebe, ki nimajo dostopa do trga delovne sile, osebe, ki jim grozi socialna izključenost, ter ogrožene osebe, ki želijo ustanoviti ali nadalje razviti lastno mikropodjetje;
  • mikropodjetja, zlasti tista, ki zaposlujejo osebe, navedene v prejšnji točki.

Za obdobje 2014-2020 je pobudi dodana os mikrofinanciranje in socialno podjetništvo iz Programa Evropske unije za zaposlovanje in socialne inovacije (EaSI, Uredba (EU) št. 1296/2013), ki je nasledila mikrofinančni instrument Progress. Ta os obsega 21 % celotnega proračuna EaSI, kar v sedmih letih znaša 193 milijonov EUR.

Nov instrument ciljnim skupinam in podjetjem omogoča lažji dostop do mikrofinanciranja, poleg tega pa je njegov cilj tudi:

  • povečanje institucionalne zmogljivosti ponudnikov mikrokreditov;
  • zagotavljanje dostopa do financ za socialna podjetja, katerih letni promet ali letna bilančna vsota ne presega 30 milijonov EUR, z dajanjem na voljo lastniškega in navideznega lastniškega kapitala, posojilnih instrumentov in nepovratnih sredstev do višine 500 000 EUR.

V okviru osi mikrofinanciranje in socialno podjetništvo lahko sodelujejo javni in zasebni organi, ustanovljeni v državah EU, državah Efte in državah kandidatkah (ali potencialnih kandidatkah), ki ponujajo mikrofinanciranje osebam in mikropodjetjem ali financiranje socialnim podjetjem. Podpora EU se izvaja pretežno prek finančnih instrumentov, ki jih predvidevajo finančne uredbe Unije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep št. 283/2010/EU

8.4.2010

-

UL L 87, 7.4.2010

Uredba (EU) št. 1296/2013

21.12.2013

-

UL L 347, 20.12.2013

Zadnja posodobitev: 09.06.2014

Top