Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru

POVZETEK:

Sklep 94/1/ES, ESPJ o sklenitvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPORAZUMA?

  • Vzpostavil je območje, ki omogoča prosti pretok oseb, storitev, blaga in kapitala skozi 31 evropskih držav.
  • Zastavljeni cilj sporazuma je „spodbuditi stalno in uravnoteženo krepitev trgovine in gospodarskih odnosov“ med temi državami.
  • Danes zajema 28 držav EU in tri od štirih držav Evropske zveze za prosto trgovino (Efta) – Islandijo, Lihtenštajn in Norveško.

KLJUČNE TOČKE

Področje uporabe

Skupni organi

S sporazumom se ustanovi več skupnih organov EGP, ki v veliki meri odražajo institucije EU:

Poleg tega:

  • Nadzorni organ Efte zagotavlja, da Islandija, Lihtenštajn in Norveška spoštujejo svoje obveznosti iz Sporazuma o EGP; Evropska komisija ima podobno vlogo v zvezi z državami EU,
  • Sodišče Efte odloča o tožbah, ki jih vloži Nadzorni organ Efte proti državi Efte v zvezi z izvajanjem, uporabo in tolmačenjem pravil EGP, enako kot to počne Sodišče Evropske unije v primeru držav EU.

Kako zakonodaja EU postane zakonodaja EGP?

  • Države Efte niso formalno vključene v zakonodajni postopek EU. Lahko pa sodelujejo v pripravljalnem delu in predložijo pripombe.
  • Ko EU sprejme zakonodajo, tri države Efte ocenijo, ali je akt pomemben za EGP. Če se vse tri države strinjajo, da je, se sestavi osnutek sklepa Skupnega odbora, ki ga pripravi Sekretariat Efte zaradi spremembe Sporazuma o EGP.
  • Osnutek sklepa nato sprejme Komisija ali pa se za sprejetje pošlje Svetu, če vsebuje bistvene spremembe.
  • Sekretariat Efte in EEAS se nato posvetujeta o roku za sprejetje sklepa v Skupnem odboru EGP.

Sodelovanje v programih in agencijah EU

  • Tri države Efte sodelujejo v široki vrsti programov in agencij EU. Ko je sprejeta odločitev o takšnem sodelovanju, se zadevni program vključi v Sporazum o EGP, države pa se zavežejo, da bodo prispevale pri kritju operativnih stroškov.

Finančni vidiki

Članice Efte na podlagi sporazuma prispevajo k zmanjševanju ekonomskih in socialnih razlik med regijami EGP – to trenutno prinaša koristi 16 državam EU. Ta nepovratna sredstva EGP skupaj financirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška, pri čemer vsaka država prispeva v skladu s svojo velikostjo in premoženjem.

Poleg operativnih stroškov programov EU tri države Efte prispevajo tudi h kritju upravnih stroškov Komisije (npr. pisarniški prostori, srečanja itd.).

OZADJE

Sporazum o EGP je leta 1992 podpisalo 12 držav EU in šest držav Efte: Avstrija, Finska, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švedska in Švica, vendar se je Švica kasneje odločila, da sporazum zavrne. Veljati je začel leta 1994. Leta 1995 so se tri države Efte (Avstrija, Finska in Švedska) pridružile EU. Sporazum se je postopoma prilagajal s pristopom novih desetih držav članic k EU leta 2004, naslednjih dveh leta 2007 ter na koncu še Hrvaške leta 2013.

Več informacij:

AKT

Sklep 94/1/ES, ESPJ Sveta in Komisije z dne 13. decembra 1993 o sklenitvi Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Republiko Avstrijo, Republiko Finsko, Republiko Islandijo, Kneževino Lihtenštajn, Kraljevino Norveško, Kraljevino Švedsko in Švicarsko konfederacijo na drugi strani (UL L 1, 3.1.1994, str. 1)

Sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru – Sklepni akt – Skupne izjave – Izjave vlad držav članic Skupnosti in držav Efte – Ureditve – Potrjeni zapisniki – Izjave ene ali več pogodbenic Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (UL L 1, 3.1.1994, str. 3–522)

Nadaljnje spremembe sporazuma so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 24.05.2016

Top