Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sektorski socialni dialog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sektorski socialni dialog

POVZETEK:

Sklep 98/500/ES o ustanovitvi Odborov sektorskega dialoga med socialnimi partnerji na evropski ravni

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Zagotavlja osnovo za oblikovanje odborov sektorskega socialnega dialoga na različnih področjih dejavnosti EU, na katerih se lahko sestanejo predstavniki delodajalcev in delavcev (imenovani „socialni partnerji“), da se pogovorijo o razvoju politike. Odbori so značilnost širšega evropskega socialnega dialoga*, ki je bistveni element socialnega modela EU in upravljanja.

KLJUČNE TOČKE

 • Odbori sektorskega dialoga se ustanovijo v sektorjih, v katerih organizacije, ki zastopajo delavce in delodajalce v tem sektorju, skupaj izrazijo željo po sodelovanju v dialogu na ravni EU. Tako morajo:
  • biti povezani z določenimi gospodarskimi sektorji, kot sta bančništvo ali kmetijstvo;
  • biti sestavljeni iz organizacij, ki so priznani nacionalni socialni partnerji;
  • imeti sposobnost za sklepanje sporazumov in
  • zastopati socialne partnerje iz več držav EU;
  • imeti strukturo in vire za učinkovito sodelovanje pri delu na ravni EU.
 • Vsak odbor:
  • je vprašan za mnenje o razvoju EU, ki ima socialne posledice na njegovem področju;
  • razvija in spodbuja socialni dialog v okviru svoje pristojnosti;
  • ima največ 66 članov, pri čemer je število predstavnikov delodajalca in delavcev enako;
  • pripravi lasten poslovnik skupaj z Evropsko komisijo;
  • se sestane najmanj enkrat letno;
  • ima za predsednika predstavnika delodajalcev ali delavcev ali uradnika Komisije;
  • v sodelovanju s Komisijo redno pregleduje svoje delovanje.
 • Odbori sektorskega dialoga nadomeščajo zgodnejše oblike sektorskega sodelovanja med socialnimi partnerji.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep se uporablja od 20. maja 1998.

OZADJE

Člen 152 Pogodbe o delovanju Evropske unije potrjuje zavezo EU, da bo podpirala evropski socialni dialog, in priznava avtonomijo evropskih socialnih partnerjev.

Od leta 1998 je Komisija ustanovila več kot 40 odborov sektorskega socialnega dialoga. Ti odbori zajemajo približno 150 milijonov delavcev v EU v sektorjih, kot so različne oblike prometa, kmetijstvo, gradbeništvo, trgovina, javne storitve, gradnja strojev in opreme, hoteli in restavracije ter bančništvo.

Dialog je omogočil sporazumno sprejetje približno 900 besedil različnega pravnega statusa.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o sektorskem socialnem dialogu.

KLJUČNI POJEM

* Evropski social dialog: razprave, posvetovanja, pogajanja in skupne dejavnosti, ki vključujejo obe strani panoge (delodajalce in zaposlene).

AKT

Sklep Komisije 98/500/ES z dne 20. maja 1998 o ustanovitvi Odborov sektorskega dialoga med socialnimi partnerji na evropski ravni (UL L 225, 12.8.1998, str. 27–28)

Nadaljnje spremembe Sklepa Komisije 98/500/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije o delovanju evropskega sektorskega socialnega dialoga in možnostih zanj (SEC(2010) 964 final z dne 22. julija 2010)

Zadnja posodobitev 23.05.2016

Top