Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Obveščanje in posvetovanje z delavci – evropski sveti delavcev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Obveščanje in posvetovanje z delavci – evropski sveti delavcev

POVZETEK:

Direktiva 2009/38/ES – ustanovitev evropskega sveta delavcev (ali sistema za obveščanje in posvetovanje z delavci, ki delajo za družbe ali povezane družbe na območju Skupnosti)

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Njen cilj je zagotoviti pravico osebja v družbah* (ki zaposlujejo najmanj 1 000 delavcev) ali povezanih družbah* na ravni Skupnosti do obveščanja* in posvetovanja* o nadnacionalnih zadevah. To dosega z ustanovitvijo evropskega sveta delavcev ali drugimi primernimi postopki.

KLJUČNE TOČKE

  • Prek evropskih svetov delavcev poslovodstvo obvešča delavce in se posvetuje z njimi na nadnacionalni ravni o poslovnem uspehu in vseh pomembnih odločitvah, ki bi jih lahko prizadele.
  • Glavno poslovodstvo je odgovorno za zagotavljanje obveščanja, ki omogoča pogajanja za ustanovitev evropskega sveta delavcev ali postopkov obveščanja in posvetovanja.
  • O konkretni izvedbi se dogovorijo glavno poslovodstvo in predstavniki delavcev, ki so člani posebnega pogajalskega telesa.
  • Predstavniki delavcev ali strokovnjaki, ki jim svetujejo, ne smejo razkriti informacij, ki so jih prejeli kot zaupne.
  • Člani evropskega delavskega sveta morajo imeti sredstva za uresničevanje pravic, ki jih daje zakonodaja. To vključuje usposabljanje predstavnikov delavcev s plačano odsotnostjo z dela.
  • Na začetku so lahko države EU iz zakonodaje izvzele posadke trgovske mornarice. Vendar so bile vključene v spremembo, sprejeto oktobra 2015 (Direktiva (EU) 2015/1794).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Veljati je začela 5. junija 2009. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 5. junija 2011.

OZADJE

V letu 2016 bodo službe Komisije proučile vpliv(-e) izvajanja Direktive 2009/38/ES, zlasti tiste(-ga), ki je (so) rezultat sprememb Direktive 94/45/ES (izvirne zakonodaje o evropskih svetih delavcev, ki jo je nadomestila Direktiva 2009/38/ES).

KLJUČNI POJMI

* Obveščanje: prenos podatkov predstavnikom delavcev, ki ga opravi delodajalec, da se jim omogoči seznaniti se z neko zadevo in oceniti njen vpliv.

* Posvetovanje: dialog med glavnim poslovodstvom in predstavniki delavcev, ki slednjim omogoča, da izrazijo mnenje.

* Družba, ki posluje na ravni Skupnosti: družba, ki zaposluje najmanj 1 000 delavcev v več kot eni državi EU in 150 delavcev v najmanj dveh državah.

* Povezane družbe, ki poslujejo na ravni Skupnosti: povezane družbe, ki skupno zaposlujejo najmanj 1 000 delavcev, najmanj dve družbi v različnih državah EU in 150 delavcev v najmanj dveh državah.

AKT

Direktiva 2009/38/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o ustanovitvi Evropskega sveta delavcev ali uvedbi postopka obveščanja in posvetovanja z delavci v družbah ali povezanih družbah na območju Skupnosti (Prenovitev) (UL L 122, 16.5.2009, str. 28–44)

Nadaljnje spremembe in popravki Direktive 2009/38/ES so vključeni v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI AKTI

Direktiva (EU) 2015/1794 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 2015 o spremembi direktiv 2008/94/ES, 2009/38/ES in 2002/14/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Sveta 98/59/ES in 2001/23/ES v zvezi s pomorščaki (UL L 263, 8.10.2015, str. 1–5)

Zadnja posodobitev 18.01.2016

Top