Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropsko sodelovanje na področju mladine (2010-2018)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropsko sodelovanje na področju mladine (2010-2018)

Namen evropskega sodelovanja na področju mladine v obdobju 2010-2018 je izboljšanje sodelovanja med državami Evropske unije (EU), in sicer z zagotavljanjem boljših priložnosti za mlade.

AKT

Resolucija Sveta z dne 27. novembra 2009 o prenovljenem okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (2010-2018) (UL C 311, 19.12.2009, str. 1-11)

POVZETEK

Namen evropskega sodelovanja na področju mladine v obdobju 2010-2018 je izboljšanje sodelovanja med državami Evropske unije (EU), in sicer z zagotavljanjem boljših priložnosti za mlade.

KAJ VKLJUČUJE EVROPSKO SODELOVANJE NA PODROČJU MLADINE?

V resoluciji Sveta, sprejeti leta 2009, je določen prenovljen okvir za evropsko sodelovanje na področju mladine v obdobju 2010-2018. Upošteva prvi okvir, sprejet leta 2002, za obdobje 2002-2009.

Glavni cilj tega prenovljenega okvira ali Strategije EU za mlade je izboljšati učinkovitost sodelovanja in ukrepov, ki so že vzpostavljeni, mladim v EU pa zagotoviti še več ugodnosti.

Ta strategija ima predvsem dva cilja:

  • zagotoviti več priložnosti in enake možnosti za mlade pri izobraževanju in na trgu dela,
  • spodbujati mlade k aktivni participaciji v družbi.

Te cilje bi bilo treba doseči s spodbujanjem dialoga med mladimi in oblikovalci politik, in sicer zato, da bi povečali aktivno državljanstvo, podprli socialno vključevanje in zagotovili vključenost mladih v oblikovanje politik EU.

V ta namen se na naslednjih osmih področjih spodbujajo posebne pobude, usmerjene v mlade, in pobude, temelječe na celostnem pristopu:

  • izobraževanje in usposabljanje,
  • zaposlovanje in podjetništvo,
  • zdravje in dobro počutje,
  • participacija mladih v demokratičnem procesu EU in družbi v okviru posebnega strukturiranega dialoga EU (s poudarkom na krepitvi vloge mladih v letih 2014 in 2015),
  • prostovoljne dejavnosti,
  • socialna vključenost,
  • mladi po svetu, in sicer z ukrepi, ki mladim pomagajo, da postanejo dejavni zunaj EU ali da se bolj vključijo na področja, kot so podnebne spremembe, mednarodno sodelovanje in človekove pravice,
  • ustvarjalnost in kultura.

Vloga držav EU in Komisije

Evropska Komisija in države EU morajo sprejeti ukrepe, ki prispevajo k doseganju ciljev Strategije za mlade. Ukrepe na teh področjih je treba uporabljati prek odprte metode koordinacije, ki zahteva politično zavezanost držav EU in posebne delovne metode.

Glavni izvedbeni instrumenti Strategije EU za mlade so vzajemno učenje na ravni držav EU, poudarek na dejstvih, spremljanju in poročanju, dialog z mladimi in mobilizacija programov EU, kot je program Erasmus+.

Strategija EU za mlade spodbuja tudi upoštevanje mladinskih vprašanj na drugih področjih politik, ki vplivajo na življenje mladih: zaposlovanje mladih (vključno s programom Jamstvo za mlade) in socialna vključenost (Evropska platforma proti revščini in socialni izključenosti) sta dobra primera teh politik.

Več informacij je na voljo na spletiščih Evropske komisije Evropski mladinski portal in Strategija EU za mlade. Glejte tudi Poročilo EU o mladih 2015.

POVEZANI AKTI

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. maja 2014 o pregledu procesa strukturiranega dialoga, tudi socialnega vključevanja mladih (UL C 183, 14.06.2014, str. 1-4)

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 20. maja 2014, o delovnem načrtu Evropske unije za mladino za obdobje 2014-2015 (UL C 183, 14.06.2014, str. 5-11)

Zadnja posodobitev 22.09.2015

Top