Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izobraževanje otrok iz migrantskih družin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izobraževanje otrok iz migrantskih družin

 

POVZETEK:

Sklepi Sveta – izobraževanje otrok iz migrantskih družin

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

 • Dokument obravnava vprašanja v zvezi z izobraževanjem otrok iz migrantskih družin*. Pomemben je za oblikovanje kohezivne družbe in za posameznike, da lahko postanejo dejavni in uspešni državljani ter v celoti razvijejo svoj potencial.
 • Države EU in Evropsko komisijo poziva, naj izvajajo vrsto ukrepov za dosego teh ciljev.

KLJUČNE TOČKE

 • Izobraževanje je pomembno za vključevanje migrantov v evropsko družbo. Na vseh stopnjah so potrebni ciljno usmerjeni ukrepi in večja prožnost pri zadovoljevanju potreb učencev iz migrantskih družin, da se zagotovijo podpora in priložnosti za razvoj njihovega potenciala.
 • Izobraževalni sistemi, ki močno poudarjajo pravičnost in kakovost ter podpirajo vključujoče pristope na vseh stopnjah, so se izkazali za najučinkovitejše pri odzivanju na potrebe učencev iz migrantskih družin.
 • Kulturne raznolikosti bi se morali veseliti kot vira živosti in še večjega bogastva. Spodbujanje medkulturnega učenja in sočasno spoštovanje identitete države gostiteljice, izmenjava znanja in globlje razumevanje kultur ter okrepitev medsebojnega spoštovanja in odpravljanja predsodkov bodo trajno koristili vsem.

Odgovornost držav EU

Vse posamezne države EU bi morale ukrepati na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni ter:

 • oblikovati politiko integriranega pristopa k uresničevanju teh ciljev,
 • vzpostaviti ali krepiti protidiskriminatorne mehanizme s ciljem spodbujanja vključevanja v družbo in aktivnega državljanstva,
 • povečati dostopnost izobraževanja z odpravo ovir znotraj šolskih sistemov,
 • izboljšati kakovost šolanja in si prizadevati tudi, da se privabi in zadrži najboljše učitelje ter okrepi vodstveno funkcijo v manj uspešnih šolah,
 • povečati dostopnost visokokakovostnega izobraževanja in varstva v zgodnjem otroštvu,
 • zagotavljati pouk, ki je bolje prilagojen posamezniku, in individualno pomoč, zlasti za otroke migrantov s slabšim učnim uspehom,
 • zagotavljati posebno usposabljanje na področju medkulturnih kompetenc in obvladovanja jezikovne ter kulturne raznolikosti za vodstvene delavce v šolah, učitelje in upravno osebje,
 • pripraviti ustrezne politike za učenje jezika države gostiteljice in tudi razmisliti o možnostih, da bi učenci iz migrantskih družin ohranili in utrjevali materni jezik,
 • zagotoviti visokokakovostne učne načrte, ki so primerni za vse učence, ne glede na njihov izvor, ter upoštevati potrebe otrok iz migrantskih družin pri učnih metodah, gradivu in učnih načrtih in gradivih,
 • oblikovati partnerstva z migrantskimi skupnostmi in krepiti prizadevanja za izboljšanje komunikacije z migrantskimi starši,
 • zagotoviti ciljno usmerjeno podporo za učence iz migrantskih družin, ki imajo tudi posebne potrebe,
 • zbirati in analizirati podatke za izhodišče pri oblikovanju politik,
 • izmenjevati dobre prakse na ustrezni ravni za izboljšanje politik in ukrepov,
 • izkoristiti Program za vseživljenjsko učenje, Evropski socialni sklad in druge vire, kot je Sklad za azil, migracije in vključevanje, za okrepitev projektov medkulturnega učenja in izobraževanja učencev iz migrantskih družin.

Odgovornost Evropske komisije

Komisija bi morala:

 • podpirati sodelovanje med državami EU pri vprašanjih, obravnavanih v teh sklepih, vključno z izmenjavo izkušenj in dobrih praks ter uporabo obstoječih programov EU,
 • razmisliti, kako bi z vidika porasta migracij kar najbolje uresničili cilje direktive o izobraževanju otrok delavcev migrantov,
 • spremljati razkorak med uspehom, ki ga dosegajo domači učenci in učenci iz migrantskih družin, pri čemer bi morala uporabiti obstoječe podatke in kazalnike,
 • tesno sodelovati z drugimi mednarodnimi organizacijami na področju vprašanj o izobraževanju in migracijah, kot so Svet Evrope, Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO) ter Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD),
 • poskrbeti, da bodo vprašanja, povezana z migracijami, ustrezno upoštevana v ustreznih programih EU ter pri drugih pobudah na področju izobraževanja in usposabljanja, vključno z visokošolsko izobrazbo,
 • zagotoviti, da se vprašanja, povezana z izobraževanjem otrok iz migrantskih družin, upoštevajo v procesu socialnega varstva in socialne vključenosti.

OZADJE

Več informacij je na voljo na straneh:

KLJUČNI POJMI

iz migrantskih družin otroci vseh tistih posameznikov, ki živijo v eni od držav EU, pa v tej državi niso bili rojeni, ne glede na to, ali so državljani držav zunaj EU, državljani neke druge države EU ali so kasneje postali državljani države gostiteljice.

GLAVNI DOKUMENT

Sklepi Sveta z dne 26. novembra 2009 o izobraževanju otrok iz migrantskih družin (UL L 301, 11.12.2009, str. 5–8).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 77/486/EGS z dne 25. julija 1977 o izobraževanju otrok delavcev migrantov (UL L 199, 6.8.1977, str. 32–33).

Zelena knjiga – Migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU (COM(2008) 423 final, 3.7.2008).

Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o zeleni knjigi – migracije in mobilnost: izzivi in priložnosti za izobraževalne sisteme v EU (UL L 218, 11.9.2009, str. 85–90).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Akcijski načrt za mladoletnike brez spremstva (2010–2014) (COM(2010) 213 final, 6.5.2010).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu – Zaščita otrok pri migracijah (COM(2017) 211 final, 12.4.2017).

Zadnja posodobitev 14.11.2017

Top