Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)

 

POVZETEK:

Sklepi o prihodnjih prednostnih nalogah za okrepljeno evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU)

KAJ JE NAMEN TEH SKLEPOV?

Sklepi so naslovljeni na Evropsko komisijo in države Evropske unije (EU), predstavljajo pa predloge prostovoljnih ukrepov za izboljšanje kakovosti in učinkovitosti poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) v EU.

KLJUČNE TOČKE

Sklepi opredeljujejo štiri prednostna področja, na katera se je treba osredotočiti poleg prednostnih nalog in smernic, določenih v kopenhagenskem procesu.

 • 2.

  Izboljšanje kakovosti in privlačnosti sistemov PIU

  • Privlačnost PIU je treba spodbujati za vse ciljne skupine, zlasti med učenci, odraslimi in podjetji. Obenem je treba dostop do PIU in udeležbo v njem omogočiti vsem, še posebej ljudem ali skupinam, ki jim grozi izključenost.
  • Podobno je treba povečati dostopnost informacij ter služb za usmerjanje v vseživljenjsko učenje in svetovanje. Olajšati je treba tudi možnosti napredovanja z ene stopnje kvalifikacij na drugo.
  • Ustvariti je treba skupna orodja za izboljšanje kakovosti sistemov PIU. Razvijati je treba zlasti mehanizme za zagotavljanje kakovosti s pomočjo prihodnjega predloga evropskega okvira za zagotavljanje kakovosti. Politike PIU morajo temeljiti na doslednih podatkih, katerih zbiranje je treba izboljšati. Poleg tega je treba več vlagati v izobraževanje izvajalcev PIU, razviti je treba učenje jezikov, prilagojeno PIU, spodbujati je treba inovativnost in ustvarjalnost v PIU, okrepiti pa je treba tudi prepustnost in kontinuiteto učnih možnosti med različnimi ravnmi izobraževanja.
 • 3.

  Razvijanje povezave med PIU in trgom dela

  • Za izboljšanje povezave med PIU in trgom dela je bistveno, da se še naprej razvijajo mehanizmi za vnaprejšnje načrtovanje zaposlitev in kvalifikacij ter se tako prepozna morebitno pomanjkanje strokovnega znanja. V razvoj politik PIU morajo biti vključeni socialni partnerji in gospodarski udeleženci.
  • Izboljšati je treba službe za usmerjanje in svetovanje, da se olajša prehod med usposabljanjem in zaposlitvijo.
  • Izboljšati je treba tudi mehanizme za spodbujanje izobraževanja odraslih, da bi okrepili poklicne možnosti in konkurenčnost podjetij. Prizadevati si je treba za nadaljnje potrjevanje in priznavanje učnih rezultatov priložnostnega in neformalnega izobraževanja. Povečati je treba tudi mobilnost udeležencev z delom povezanih programov usposabljanja, zlasti z okrepitvijo ustreznih programov EU. Nazadnje je treba okrepiti vlogo visokošolskega izobraževanja pri PIU ter v zvezi z večjo zaposljivostjo.
 • 4.

  Več evropskega sodelovanja

  • Povečati je treba učinkovitost dejavnosti vzajemnega učenja, njihove rezultate pa uporabiti pri oblikovanju nacionalnih politik na področju PIU. Zagotoviti je treba, da bodo prednostne naloge, povezane s PIU, dobro vključene v prihodnjo strategijo za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju ter njeno izvajanje ter v tem okviru tudi dobro prepoznavne.
  • PIU je treba bolje povezati s politikami v zvezi z drugimi ravnmi izobraževanja, večjezičnostjo in mladimi. Poleg tega je treba okrepiti sodelovanje z državami zunaj EU in mednarodnimi organizacijami.
  • Komisija in države EU so pozvane, da naj v okviru svojih pristojnosti izvajajo ukrepe, opredeljene na teh štirih področjih. Za spodbujanje reform na nacionalni ravni in izvajanje orodij EU naj uporabijo zasebno in javno financiranje. Še naprej naj izboljšujejo obseg in kakovost statističnih podatkov in meril na področju PIU. Poleg tega naj nadaljujejo z razvijanjem dejavnosti v zvezi s prihodnjimi potrebami po strokovni usposobljenosti.
  • Komisija in države EU naj izmenjujejo informacije z državami zunaj EU in z njimi sodelujejo na področju PIU. Tudi Cedefop (Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja) in Evropska fundacija za usposabljanje (ETF) tesno sodelujeta in pomagata Komisiji pri vprašanjih, povezanih s PIU.

OZADJE

Leta 2010 je Komisija predlagala novo spodbudo glede sodelovanja na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja, ki prispeva tako k njeni krovni strategiji Evropa 2020 kot k strateškem okviru za izobraževanje in usposabljanje, imenovanem tudi „ET 2020“, ter je s tem prenesla naprej številne zamisli iz sklepov iz leta 2009.

V skupnem poročilu Sveta in Komisije, objavljenem decembra 2015, so opisane prednostne naloge EU na področju izobraževanja in usposabljanja v obdobju 2016–2020.

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNA POJMA

Priložnostno učenje: učenje, ki ni del učnega načrta in s katerim se ne pridobijo kvalifikacije. Učitelj je nekdo, ki ima več izkušenj kot oseba, ki se uči (npr. starš uči otroka abecedo).

Neformalno učenje: organizirano učenje, ki ga vodi učitelj ali nekdo, ki ima več izkušenj kot oseba, ki se uči, ter je ali ni del učnega načrta. Krepi znanje in spretnosti učeče se osebe, ne vodi pa do pridobitve formalnih kvalifikacij (npr. taborništvo).

GLAVNI DOKUMENT

Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o prihodnjih prednostnih nalogah za okrepljeno evropsko sodelovanje na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (PIU) (UL C 18, 24.1.2009, str. 6–10).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta z dne 12. maja 2009 o strateškem okviru za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju („ET 2020“) (UL C 119, 28.5.2009, str. 2-–10).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu socialno-ekonomskemu odboru in Odboru regij – Nova spodbuda za evropsko sodelovanje v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v podporo strategiji EU 2020 (COM(2010) 296 final, 9.6.2010).

Skupno poročilo Sveta in Komisije za leto 2015 o izvajanju strateškega okvira za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (ET 2020) – Nove prednostne naloge za evropsko sodelovanje v izobraževanju in usposabljanju (UL C 417, 15.12.2015, str. 25–35).

Zadnja posodobitev 21.11.2016

Top