Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poročanje o dejanskih in načrtovanih primanjkljajih držav EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poročanje o dejanskih in načrtovanih primanjkljajih držav EU

POVZETEK:

Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba določa postopke, v skladu s katerimi države* EU posredujejo Evropski komisiji podatke o svojem nacionalnem primanjkljaju* in dolgu*.

KLJUČNE TOČKE

 • Države EU poročajo Eurostatu, tj. statističnemu uradu Komisije, o dejanskih* in načrtovanih* javno-finančnih primanjkljajih in dolgovih dvakrat na leto.
 • Podatki pred 1. aprilom tekočega leta (tj. leta „n“) vključujejo:
  • aktualno oceno za predhodno leto (n–1), dejanske primanjkljaje za tri predhodna leta (n–2, n–3 in n–4) in načrtovan javno-finančni primanjkljaj za tekoče leto,
  • dejanski dolg za štiri predhodna leta (n–1, n–2, n–3, n–4) in načrtovan javni dolg na koncu tekočega leta.
 • Podatki pred 1. oktobrom vključujejo:
  • dejanske primanjkljaje za štiri predhodna leta (n–1, n–2, n–3, n–4) in načrtovan javno-finančni primanjkljaj in javni dolg za tekoče leto.
 • Države EU Eurostatu zagotovijo tudi:
  • podatke iz nacionalnih računov,
  • podatke o svojih odhodkih za investicije*,
  • dejanski BDP za štiri predhodna leta in pričakovani BDP za tekoče leto,
  • dodatne vprašalnike in pojasnila v povezavi z uradnimi obvestili o primanjkljaju in dolgu, o katerih so poročale,
  • natančen popis metodologij, postopkov in virov, ki se uporabljajo za zbiranje dejanskih podatkov o primanjkljaju in dolgu ter o temeljnih državnih računih,
  • pomoč strokovnjakov na področju nacionalnih računov na zahtevo.
 • Kadar se proračunsko leto razlikuje do koledarskega leta, države EU zagotovijo podatke za dve proračunski leti pred tekočim letom.
 • Eurostat:
  • redno ocenjuje kakovost nacionalnih podatkov in podatkov o temeljnih računih sektorja države,
  • redno poroča Evropskemu parlamentu in Svetu o kakovosti nacionalnih podatkov,
  • ima stalen stik z nacionalnimi statističnimi organi,
  • redno izvaja obiske za dialog in metodološke obiske v državah EU, da bi pregledal podatke, spremljal postopke in preveril račune,
  • zagotovi podatke o dejanskem nacionalnem primanjkljaju in dolgu v treh tednih od aprilskega in oktobrskega roka v obliki sporočil za javnost.

Leta 2014 se je z Uredbo Komisije (EU) št. 220/2014 spremenila Uredba (ES) št. 479/2009, pri čemer se je prejšnji evropski sistem nacionalnih in regionalnih računov (ESA 95) nadomestil s sistemom ESA 2010.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 30. junija 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na:

KLJUČNI POJMI

* Država: v tem okviru se nanaša na državo v širšem smislu, centralno državo, federalno državo in lokalno državo ter sklade socialnega zavarovanja.

* Javno-finančni primanjkljaj (presežek): neto zadolževanje (neto posojanje) centralne države.

* Javni dolg: skupni bruto dolg države v širšem smislu ob koncu leta.

* Dejanski javno-finančni primanjkljaj in javni dolg: ocenjeni, začasni, nedokončni ali dokončni rezultati za preteklo leto.

* Načrtovani javno-finančni primanjkljaj in javni dolg: najnovejše uradne napovedi, v katerih so upoštevane odločitve za proračun, gospodarski razvoj in napovedi.

* Javna investicija: bruto investicije v osnovna sredstva države v širšem smislu.

AKT

Uredba Sveta (ES) št. 479/2009 z dne 25. maja 2009 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti (Kodificirana različica) (UL L 145, 10.6.2009, str. 1–9).

Nadaljnje spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 479/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 04.07.2016

Top