Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trgovinska politika EU v državah v razvoju in pomoč trgovini

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trgovinska politika EU v državah v razvoju in pomoč trgovini

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2012) 22 final – Trgovina, rast in razvoj – Prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč

Strategija EU za pomoč trgovini: krepitev podpore EU potrebam, povezanim s trgovino, v državah v razvoju

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA IN STRATEGIJE?

 • Sporočilo predlaga ukrepe, ki najmanj razvitim državam in drugim državam, ki so najbolj potrebne pomoči, pomagajo izkoristiti trgovino za vključujočo rast in trajnostni razvoj.
 • Cilj strategije za pomoč trgovini* (AfT) je izboljšati vključevanje držav v razvoju in najmanj razvitih držav v svetovni trgovinski sistem.
 • Strategija je bila oblikovana tako, da je bila skladna z razvojnimi cilji tisočletja Združenih narodov (ZN), ki so jih nadomestili cilji trajnostnega razvoja do leta 2030.

KLJUČNE TOČKE

Sporočilo poudarja vlogo naslednjih trgovinskih in razvojnih instrumentov, ki prinašajo koristi državam v razvoju in najmanj razvitim državam:

 • splošni sistem preferencialov (GSP), ki omogoča državam v razvoju, da plačajo nižje dajatve na izvoz v EU ali da dajatev ne plačajo. Pregledan splošni sistem preferencialov, ki je bolj osredotočen na najmanj razvite države, je začel veljati leta 2014;
 • krepitev dvostranskih in regionalnih odnosov z državami v razvoju, na primer sporazumi o prosti trgovini z državami Azije, Latinske Amerike, vzhodnimi sosedami Evrope in državami južnega Sredozemlja;
 • spodbujanje neposrednih tujih naložb v države v razvoju in najmanj razvite države;
 • pomoč malim trgovcem v državah v razvoju in najmanj razvitih državah, da pridobijo boljši dostop do trga Evropske unije (EU), na primer prek službe za pomoč izvoznikom;
 • poudarjanje pomena dobrega upravljanja v državah v razvoju, namen česar je:
  • spodbujanje trgovine in naložb,
  • zagotavljanje, da imajo tudi najrevnejši prebivalci korist od gospodarske rasti, ki izhaja iz trgovine, in
  • zagotavljanje trajnosti njihovega razvoja.

Strategija določa vrsto prednostnih nalog:

Financiranje:

Dodatne točke:

Uporaba trgovine kot orodja za vključujočo rast in trajnostni razvoj je tudi osrednji del sporočila iz leta 2011 „Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe“, dodatno pa je poudarjena v sporočilu iz leta 2012 „Trgovina, rast in razvoj – Prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč“.

OZADJE

 • Številne države v razvoju se spopadajo z vrsto ovir na področju mednarodne trgovine, kot so slaba infrastruktura, slaba diverzifikacija trgovine, neučinkoviti carinski postopki ali pretirana birokracija. Ker države v razvoju danes predstavljajo več kot 50 % svetovne trgovine, bo premagovanje teh ovir prineslo veliko koristi: od izboljšanih poslovnih okolij do globalnega zmanjšanja revščine.
 • Strategija sodi v okvir razvojne agende iz Dohe, ki jo je sprejela Svetovna trgovinska organizacija.
 • Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Pomoč trgovini: pomoč, ki omogoča partnerskim državam, da izkoristijo priložnosti, ki izhajajo iz enostranskih, dvostranskih ali večstranskih trgovinskih sporazumov.

GLAVNI DOKUMENTI

Strategija EU za pomoč trgovini: krepitev podpore EU potrebam, povezanim s trgovino, v državah v razvoju – Sklepi Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 29. oktobra 2007.

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Trgovina, rast in razvoj – Prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč (COM(2012) 22 final z dne 27. januarja 2012).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe (COM(2011) 637 final z dne 13. oktobra 2011).

Delovni dokument služb Komisije – Pomoč trgovini – Poročilo za leto 2015: Pregled napredka EU in njenih držav članic (SWD(2015) 128 final z dne 22. junija 2015).

Zadnja posodobitev 14.03.2017

Top