Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravična trgovina – sistemi zagotavljanja trajnosti, povezani s trgovino

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravična trgovina – sistemi zagotavljanja trajnosti, povezani s trgovino

 

POVZETEK:

Sporočilo Komisije (COM(2009) 215 final) – prispevek k trajnostnemu razvoju: vloga pravične trgovine in nevladnih sistemov zagotavljanja trajnosti, povezanih s trgovino

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Obravnava razvoj od objave sporočila o pravični trgovini* iz leta 1999, ki ga je objavila Evropska komisija.
 • Predlaga ukrepe, ki bi jih javni organi, podporniki pravične trgovine in drugi lahko izvajali za spodbujanje koncepta.

KLJUČNE TOČKE

Od leta 1999 je uvedena enotna, neodvisna oznaka „pravična trgovina“. Ta nadomešča nacionalne oznake in je povečala ozaveščenost potrošnikov.

 • Merila pravične trgovine vključujejo:
  • pravično proizvodno ceno;
  • delno vnaprejšnje plačilo, če tako zahteva proizvajalec;
  • dolgoročen, stabilen odnos;
  • preglednost in sledljivost v celotni dobavni verigi;
  • proizvodne pogoje, ki spoštujejo konvencije Mednarodne organizacije dela;
  • spoštovanje okolja, varstvo človekovih pravic, zlasti pravic žensk in otrok, ter spoštovanje tradicionalnih načinov proizvodnje;
  • podporo proizvajalcev pri razvijanju njihovih zmožnosti, kmetijskega pridelka in dostopa do izvoznih trgov;
  • ukrepe o širjenju ozaveščenosti o pravični trgovini in njenih ciljih;
  • ocenjevanje učinka koncepta.

Komisija predlaga, da:

 • naj zasebni sistemi za spodbujanje poštene in trajnostne trgovine
  • ostanejo brez vmešavanja vlade;
  • preučijo možne sinergije in medsebojno razumevanje;
  • objektivno ocenijo učinek svojih pobud;
 • naj ponudbe javnih naročil upoštevajo oznako pravična trgovina, ko zahtevajo trajnostne izdelke in storitve;
 • naj EU določi, na kakšen način se lahko porabi proračun EU za spodbujanje pravične trgovine.

Leta 2010 je Komisija predstavila sporočilo, ki izpostavlja trojno korist bolj odprte trgovine za gospodarsko rast, izbiro potrošnika in ustvarjanje delovnih mest.

Leta 2012 je Komisija podala novo sporočilo o krepitvi sinergije med trgovino in razvojnimi politikami. Sporočilo pojasnjuje, da ta kombinacija lahko okrepi delovna mesta in rast v EU ter ustvari boljše pogoje za trgovanje in vlaganje v države v razvoju.

* KLJUČNI POJMI

Pravična trgovina: je partnerstvo za trgovino, ki temelji na dialogu, preglednosti in spoštovanju ter se zavzema za več enakosti v mednarodni trgovini. Prispeva k trajnostnemu razvoju z zagotavljanjem boljših pogojev za trgovino marginaliziranim proizvajalcem in delavcem, zlasti iz držav v razvoju, ter skrbi za zaščito njihovih pravic. Organizacije pravične trgovine, ki uživajo podporo potrošnikov, se dejavno vključujejo v podporo proizvajalcev, ukrepe za povečanje ozaveščenosti ter v kampanje za spremembo pravil in praks konvencionalne mednarodne trgovine.

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru – Prispevek k trajnostnemu razvoju: vloga pravične trgovine in nevladnih sistemov zagotavljanja trajnosti, povezanih s trgovino (COM(2009) 215 final z dne 5. maja 2009).

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Svetu o pravični trgovini (COM(99) 619 final z dne29. novembra 1999).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Trgovina, rast in svetovne zadeve: Trgovinska politika je temeljna sestavina strategije EU 2020 (COM(2010) 612 final z dne 9. novembra 2010).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru: Trgovina, rast in razvoj – Prilagoditev trgovinskih in naložbenih politik državam, ki najbolj potrebujejo pomoč (COM(2012) 22 final z dne 27. januarja 2012).

Zadnja posodobitev 07.12.2016

Top