Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizirani carinski zakonik

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Modernizirani carinski zakonik

Carinski zakonik skupnosti določa in opredeljuje zakonodajo za uvoz in izvoz blaga med skupnostjo in tretjimi državami. Namen novega zakonika je olajšati trgovanje ob zagotavljanju visoke ravni varnosti na mejah.

AKT

Uredba (ES) št. 450/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o carinskem zakoniku Skupnosti (Modernizirani carinski zakonik) (UL L 145, 4.6.2008).

POVZETEK

Carinski zakonik oblikuje novo elektronsko carinsko okolje. Zajema carinske postopke, ki so skupni državam članicam, hkrati pa krepi združevanje računalniških sistemov vseh 28 carinskih uprav. Zamenjuje carinski zakonik Skupnosti iz leta 1992 z dne 1. novembra 2013.

Določbe zakonika

Carinski zakonik iz leta 2008 zajema:

 • splošne določbe o področju uporabe carinskega zakonika, nalogah carine ter pravicah in dolžnostih oseb v zvezi s carinskim zakonikom,
 • temeljne točke za izvajanje pravic do uvoza ali izvoza ter drugih ukrepov v okviru izmenjav blaga (skupna carinska tarifa), poreklo blaga, carinska vrednost blaga),
 • carinski dolg in zavarovanje dolga,
 • carinsko obdelavo blaga, ki je prišlo na carinsko območje skupnosti,
 • predpise o carinskem statusu, dajanju blaga v carinski postopek ter preverjanje prepustitve blaga in razpolaganja z njim,
 • sprostitev blaga v prosti promet in oprostitev uvoznih dajatev,
 • posebne carinske postopke, razdeljene na štiri gospodarske dejavnosti (tranzit, hramba, posebna uporaba in predelava),
 • carinsko obravnavo blaga, ki zapušča carinsko območje skupnosti (blago, ki zapušča carinsko območje, izvoz in ponovni izvoz, oprostitev izvoznih dajatev),
 • odbor za carinski zakonik in postopki omogočajo Komisiji, da sprejme izvedbene določbe zakonika.

Nove določbe uvajajo poenostavitev carinskih postopkov, da bi olajšale trgovanje in preprečile nova tveganja.

Tako zakonik s krepitvijo ureditvenih in izvedbenih okvirov uvaja moderne procese, ki temeljijo na računalniških postopkih za:

 • zagotavljanje splošne poenostavitve enotnega izvajanja carinskega zakonika,
 • izboljšanje carinske kontrole, ki se izvaja predvsem na osnovi analize tveganja znotraj skupnega okvira obvladovanja tveganj . Necarinske kontrole se morajo v kar največji meri izvajati istočasno s carinskimi na t.i. točkah vse na enem mestu,
 • olajšati postopke carinjenja, ki bodo v celoti računalniško podprti in ki bodo omogočili kar največjo poenostavitev in centralizirano izvajanje,
 • poenostaviti carinske postopke z ekonomskim učinkom in/ali s sistemom odloga, ki bodo omogočili (zunanji ali notranji) tranzit, hrambo (začasna hramba, carinsko skladiščenje in proste cone) in posebno uporabo (začasni uvoz ali posebna raba) blaga, da bi bolj zadovoljili ekonomske potrebe gospodarskih subjektov ter da bi jim olajšali dostop do blaga.

V skladu s sporočilom iz leta 2003, z naslovom Poenostavljeno in brezpapirno okolje za carino in trgovino se je kot pravilo uveljavila uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij.

Skupni informacijski sistemi omogočajo izmenjavo podatkov med carinskimi upravami ob upoštevanju določb o varstvu podatkov. Ti sistemi obravnavajo predvsem:

 • formalnosti, ki jih izvajajo gospodarski subjekti ,
 • carinski postopki (zlasti v primeru centraliziranega carinjenja) in registracija/pooblaščanje gospodarskih subjektov (identifikacija in registracija gospodarskih subjektov: EORI; podelitev statusa pooblaščenega gospodarskega subjekta carinske poenostavitve in/ali varnost in varstvo: AEO),
 • obvladovanje tveganj v skupnem okviru med Komisijo in državami članicami. To bo carinskim upravam omogočilo, da izvajajo kontrole na osnovi nacionalnih analiz, analiz na ravni skupnosti ter mednarodnih analiz.

Skupni sistem davka na dodano vrednost

Nov pravni okvir bo omogočil poenostavitev carinskih postopkov pri izmenjavi blaga med deli carinskega območja Skupnosti, za katere se uporabljajo določbe Direktive 2006/112/ES, in deli navedenega območja, za katere se te določbe ne uporabljajo.

Ozadje

Carinski zakonik skupnosti je bil moderniziran po tem, ko je Pogodba ESPJ lažne in po dveh zaporednih širitvah Evropske unije. Poleg tega je bil usklajen z mednarodno konvencijo o poenostavitvi in uskladitvi carinskih postopkov in z Listino o temeljnih pravicah Evropske unije.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Prenos v državah članicah

Uradni list

Uredba (ES) št. 450/2008 [sprejeto s postopkom soodločanja COD/2005/0246]

24.6.2008

UL L 145, 4.6.2008

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Prenos v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 528/2013

19.6.2013

-

UL L 165, 18.6.2013

POVEZANI AKTI

Odločba št. 70/2008/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o brezpapirnem okolju za carino in trgovino (UL L 23/21, 26.1.2008).

Zadnja posodobitev: 24.02.2014

Top