Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nasilje nad ženskami in dekleti: smernice EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nasilje nad ženskami in dekleti: smernice EU

 

POVZETEK:

Smernice EU o nasilju nad ženskami in dekleti ter o boju proti vsem oblikam diskriminacije nad njimi

KAJ JE NAMEN TEH SMERNIC?

 • EU se je zavezala k dolgoročnemu ukrepanju za pravice žensk z osredotočenostjo na boj proti nasilju nad ženskami* in dekleti.
 • Smernice določajo cilje za spodbujanje ukrepanja in zaveze držav EU in preostalega sveta.

KLJUČNE TOČKE

Nasilje nad ženskami in dekleti je svetovni pojav s koreninami v gospodarskih neenakostih in razlikah moči med spoloma, običajih, tradicijah, verskih vrednotah, politični nestabilnosti in oboroženih spopadih.

Ima resne posledice za fizično in duševno zdravje žrtev pa tudi za družbo na splošno.

Smernice imajo tri medsebojno povezane cilje:

 • preprečiti nasilje nad ženskami in dekleti;
 • zaščititi žrtve in jim pomagati;
 • preganjati tiste, ki zagrešijo tako nasilje.

Namen smernic je v sodelovanju z državami EU to doseči s:

 • spodbujanjem enakosti in bojem proti diskriminaciji žensk, ob spoznanju, da oviranje družbenoekonomskih in političnih pravic povečuje izpostavljenost žensk nasilju;
 • osredotočanjem na zakonodajo in javne politike, ki so diskriminatorne do žensk in deklet, z bojem proti diskriminaciji v zasebnem življenju in spolnim stereotipom;
 • izboljšanjem zbiranja podatkov in iskanjem boljših načinov prepoznavanja znakov nasilja nad ženskami;
 • načrtovanjem sodelovalnih strategij, ki resnično delujejo in vključujejo vse posameznike in sektorje v družbi, tudi politike in medije;
 • bojem proti nekaznovanosti * tistih, ki povzročijo nasilje, in zagotavljanjem, da odgovarjajo;
 • zagotavljanjem, da se nasilna dejanja hitro in resno preučijo in da kazensko pravosodni sistemi delujejo na način, ki ženske spodbuja, da pričajo;
 • izboljšanjem usposabljanja organov odkrivanja in pregona, pravne pomoči, zaščite žrtev in prič ter ustvarjanjem pogojev, v katerih žrtve niso več ekonomsko odvisne od tistih, ki povzročajo nasilje.

EU bo redno odpirala vprašanje zunaj EU, tudi v Združenih narodih (ZN). Sklicevanje na pravice žensk bo navedeno tudi v vseh mandatih posebnih predstavnikov in odposlancev EU. EU bo zlasti spodbujala države, da ratificirajo Konvencijo ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW).

Cilj EU je preprečiti nasilje in pomagati žrtvam s pomočjo podpore:

 • za žrtve nasilja pri dostopu do pravnega varstva;
 • pri vlogi posebnega poročevalca OZN o nasilju nad ženskami v razmerah, kjer je nasilje razširjeno in nekaznovano;
 • pri ukrepih proti nekaznovanosti s spremljanjem sodnih postopkov;
 • za zagovornike pravic žensk in zagovornice človekovih pravic*;
 • za brezplačno psihološko pomoč, pravno pomoč, nastanitev in ponovno vključitev žrtev ter njihovih otrok;
 • pri dostopu do informacij in zdravstvenih storitev, zlasti v zvezi s spolnim in reproduktivnim zdravjem;
 • za programe, ki podpirajo pravico do sprejemanja odločitev v zvezi s spolnostjo brez podrejanja prisili, diskriminaciji ali nasilju;
 • za programe, usmerjene k ženskam v razmerah, ki povečujejo tveganje, da bodo žrtve nasilja;
 • pri izobraževanju glede temeljnih pravic ter okrepitvi vloge žensk in deklet;
 • pri ozaveščanju z osredotočanjem na enakost spolov in stereotipe, usmerjenim zlasti na moške in dečke;
 • za programe, namenjene izboljšanju ekonomske neodvisnosti žensk;
 • za kampanje, osredotočene na obravnavo sistematičnega zapostavljanja deklet, zlasti v zvezi z uradno registracijo rojstev in šolanja.

V izjemno resnih primerih, na primer, kadar država v nasprotju z mednarodnimi zavezami izvaja ali dopušča nasilje, lahko EU sprejme posebne ukrepe.

OZADJE

Smernice črpajo iz vrste študij in pobud, vključno s poglobljeno študijo generalnega sekretarja ZN o nasilju nad ženskami (2006), z delom posebnega poročevalca OZN o nasilju nad ženskami (2008), resolucijo ZN 61/143 o odpravi nasilja nad ženskami (2006) in resolucijama Varnostnega sveta ZN 1325 (2000) in 1820 (2008) o ženskah, miru in varnosti.

Črpajo tudi iz Resolucije 2005/2215 Evropskega parlamenta o položaju žensk v oboroženih spopadih in njihovi vlogi pri obnovi.

Za več informacij glejte tudi:

* KLJUČNI POJMI

Nasilje nad ženskami: vsako dejanje nasilja na podlagi spola, ki ženskam povzroča ali bi lahko povzročilo fizično, spolno ali psihično škodo ali trpljenje, vključno z grožnjami s tovrstnimi dejanji, prisilo ali samovoljnim odvzemom prostosti. To se lahko pojavi znotraj družine ali v splošni skupnosti ali ga zakrivi ali dopusti država kot celota.

Nekaznovanost: oprostitev ali odsotnost kazni za povzročeno škodo.

Zagovorniki človekovih pravic: posamezniki ali skupine, ki spodbujajo in ščitijo človekove pravice in temeljne svoboščine, kot so civilne, politične, ekonomske, socialne in kulturne pravice, vključno s pravicami žensk.

GLAVNI DOKUMENT

Smernice EU o nasilju nad ženskami in dekleti ter o boju proti vsem oblikam diskriminacije nad njimi, Svet za splošne zadeve z dne 8. decembra 2008.

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva 2012/29/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o določitvi minimalnih standardov na področju pravic, podpore in zaščite žrtev kaznivih dejanj ter o nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2001/220/PNZ (UL L 315, 14.11.2012, str. 57–73)

Nadaljnje spremembe Direktive 2012/29/EU so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Uredba (EU) št. 1381/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o uvedbi programa za pravice, enakost in državljanstvo za obdobje od 2014 do 2020 (UL L 354, 28.12.2013, str. 62–72).

Zadnja posodobitev 27.06.2016

Top