Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nediskriminacija in enake možnosti v Evropski uniji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nediskriminacija in enake možnosti v Evropski uniji

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2008) 420) – Nediskriminacija in enake možnosti: obnovljena zaveza

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

 • Sporočilo predstavlja pristop Evropske unije (EU) k
 • Prizadeva si zagotoviti, da se vsakomur omogočijo pravične možnosti za uresničitev njegovih potencialov.

KLJUČNE TOČKE

Krepitev boja proti diskriminaciji

 • To sporočilo Evropske komisije poudarja, da boja proti diskriminaciji ne moremo dobiti zgolj z zakonodajo. Vendar imajo lahko učinkoviti in ustrezno izvrševani zakoni pomembno vlogo pri doseganju dejanskih sprememb v stališčih in vedenju ljudi.
 • Pri tem ima Komisija dve pomembni nalogi:

Krepitev političnih orodij za dejavno spodbujanje enakih možnosti

Sporočilo dopolnjuje pravne ukrepe in poudarja vlogo nekaterih političnih orodij.

 • Če želimo učinkovito spodbujati enake možnosti, potrebujemo močnejša politična orodja. Ta vključujejo:
  • vključevanje načela nediskriminacije v vse politike EU – zlasti na področju zaposlovanja, socialnega vključevanja, izobraževanja in usposabljanja. Objavljena so bila navodila za družbeno odgovorna javna naročila, da bi v državah EU povečali ozaveščenost o tem, kako spodbujati nediskriminacijo in enake možnosti s politiko in prakso javnih naročil;
  • merjenje diskriminacije in ocenjevanje napredka – naloga Komisije je proučiti, ali sta redno zbiranje statističnih podatkov glede obsega in vpliva diskriminacije v državah EU ter vzpostavitev modula za raziskavo o diskriminaciji na ravni EU izvedljiva. Sodeluje tudi z Equinetom, evropsko mrežo nacionalnih organov za enakost, pri razvoju sistema za zbiranje informacij o pritožbah, ki jih obravnavajo ti organi;
  • pozitivni ukrepi – zakonodaja EU nobeni državi EU ne preprečuje, da ohrani ali sprejme posebne ukrepe za preprečevanje ali za kompenzacijo neugodnosti, povezanih z diskriminacijo iz razlogov, pri katerih so predvideni ukrepi za zaščito. Od držav EU se pričakuje, da izkoristijo vse možnosti pozitivnih ukrepov, zlasti pri dostopu do izobraževanja, zaposlovanja, stanovanja in zdravstvenega varstva;
  • dejavnosti ozaveščanja in usposabljanja za zainteresirane strani – npr. informativne kampanje za ozaveščanje delodajalcev, ponudnikov storitev in upravnih organov o njihovih dolžnostih;
  • spodbujanje prednosti različnosti na delovnem mestu – zakonodaja je učinkovitejša, če gre z roko v roki z naprednimi in inovativnimi strategijami, ki jih izvajajo delodajalci, da bi lahko upravljali čedalje bolj raznoliko delovno silo. Pobude vključujejo neobvezujoče listine ter sodelovanje med podjetji, poslovnimi šolami in univerzami glede tem, povezanih z različnostjo.
 • Potreben je dialog o nediskriminaciji in enakih možnostih, ki vključuje vse zainteresirane strani in civilno družbo. Eden od primerov so redni vrhovi o enakosti, na katerih se izmenjujejo znanje in izkušnje.
 • Spodbujanje socialnega vključevanja Romov , največje etnične manjšine v Evropi, je prednostna naloga politike, ki je deležna pozornosti tako na ravni EU kot v državah EU. Vsaka država EU je pripravila nacionalno strategijo vključevanja Romov, prav tako so v teku prizadevanja za boj proti diskriminaciji in nestrpnosti do Romov. Namen tega je na srednji rok razviti učinkovite in vključujoče mehanizme sodelovanja, ki bodo vključevali civilno družbo ter nacionalne, regionalne in lokalne oblasti.

Financiranje

OZADJE

Spoštovanje skupnih vrednot svobode, demokracije, spoštovanja človekovih pravic in temeljnih svoboščin je zapisano v ustanovnih pogodbah EU. Pogodbe priznavajo, da je vsak posameznik enako pomemben in mora zato imeti pravičen dostop do življenjskih priložnosti.

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Nediskriminacija in enake možnosti: obnovljena zaveza (COM(2008) 420 final, 2.7.2008).

POVEZANI AKTI

Direktiva Sveta 2000/43/ES z dne 29. junija 2000 o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na raso ali narodnost (UL L 180, 19.7.2000, str. 22–26).

Direktiva Sveta 2000/78/ES z dne 27. novembra 2000 o splošnih okvirih enakega obravnavanja pri zaposlovanju in delu (UL L 303, 2.12.2000, str. 16–22).

Direktiva Sveta 2004/113/ES z dne 13. decembra 2004 o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (UL L 373, 21.12.2004, str. 37–43).

Okvirni sklep Sveta 2008/913/PNZ z dne 28. novembra 2008 o boju proti nekaterim oblikam in izrazom rasizma in ksenofobije s kazensko-pravnimi sredstvi (UL L 328, 6.12.2008, str. 55–58).

Priporočilo Sveta z dne 9. decembra 2013 o učinkovitih ukrepih za vključevanje Romov v državah članicah (UL C 378, 24.12.2013, str. 1–7).

Predlog direktive Sveta o izvajanju načela enakega obravnavanja oseb ne glede na vero ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolno usmerjenost (COM(2008) 426 final, 2.7.2008).

Zadnja posodobitev 12.01.2017

Top