Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nadzor izvoza blaga z dvojno rabo

 

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 428/2009 – režim EU za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Uredba vzpostavlja enoten sistem Evropske unije (EU) za nadzor izvoza, prenosa, tranzita in posredovanja (dela posrednikov, ki kupujejo in prodajajo blago v imenu drugih) blaga z dvojno rabo*. Namen tega sistema je zagotoviti, da EU spoštuje mednarodne obveznosti in odgovornosti, predvsem glede neproliferacije (tj. preprečevanje širjenja jedrskega orožja).
 • Določa tudi skupen kontrolni seznam EU in pravila za njegovo izvajanje. Za izvoz blaga z dvojno rabo iz EU v državo zunaj EU je potrebno izvozno dovoljenje.

KLJUČNE TOČKE

 • Blago z dvojno rabo pomeni blago in tehnologijo za civilne in tudi vojaške namene, vključno z blagom, ki lahko kakor koli pomaga pri izdelavi jedrskega orožja ali drugih eksplozivnih jedrskih naprav.
 • Trgovina z blagom z dvojno rabo predstavlja precejšen del zunanje trgovine EU: najnovejši podatki potrjujejo, da je obseg izvoza kontroliranega blaga z dvojno rabo iz EU dosegel že 85 milijard EUR.

Seznam EU blaga z dvojno rabo

 • Priloga I vsebuje seznam blaga z dvojno rabo, za katerega je potrebno dovoljenje. Priloga I se vsako leto posodobi in uskladi z mednarodnimi predpisi in obveznostmi, h katerim so se zavezali:
 • Blago z dvojno rabo, ki ni uvrščeno na seznam: za izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo, ki ni uvrščeno na seznam v Prilogi I, je morda tudi potrebno dovoljenje, kadar je mogoče utemeljeno domnevati, da je takšno blago namenjeno za uporabo v zvezi s programombiološkega, kemičnega ali jedrskega orožja ali balističnih raket ali za vojaško uporabo v državah, ki imajo embargo na orožje.
 • Države EU lahko v izjemnih primerih uvedejo dodatne kontrole blaga, ki ni uvrščeno na seznam, in sicer iz razlogov, povezanih z javno varnostjo ali človekovimi pravicami.
 • Uporabijo lahko tudi omejitve pri posredniških storitvah v zvezi z blagom z dvojno rabo ter pri njegovem tranzitu skozi EU.
 • Prosti pretok blaga z dvojno rabo znotraj EU: z izjemo nekaterega občutljivega blaga, uvrščenega na seznam v Prilogi IV k Uredbi (kot so električno proženi eksplozivni detonatorji), je v EU mogoče prosto trgovati z blagom z dvojno rabo.

Izvozna dovoljenja

Obstajajo naslednje štiri vrste izvoznih dovoljenj:

 • 1.

  Splošna izvozna dovoljenja EU (EUGEA), ki dovoljujejo izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo v nekatere države in pod določenimi pogoji (glejte Prilogo II k Uredbi). Ta zajemajo na primer:

  • izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo v države, kot so Avstralija, Kanada, Japonska, Nova Zelandija, Norveška, Švica in Združene države,
  • izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo po popravilu/zamenjavi,
  • začasen izvoz nekaterega blaga z dvojno rabo na razstave/sejme,
  • izvoz nekatere telekomunikacijske opreme in kemikalij na nekatera območja.
 • 2.

  Nacionalna splošna izvozna dovoljenja (NGEA) lahko izdajo države EU, če so skladna z obstoječimi dovoljenji EUGEA in se ne nanašajo na blago s seznama iz Priloge II k Uredbi (npr. uran ali človeški in živalski patogeni, kot so nekateri virusi, vključno z virusom ebole).

 • 3.

  Globalna dovoljenja izdajo nacionalni organi enemu izvozniku in lahko zajemajo več vrst blaga, namenjenih v več držav ali več končnim uporabnikom.

 • 4.

  Individualna dovoljenja izdajo nacionalni organi enemu izvozniku in veljajo za izvoz ene vrste ali več vrst blaga z dvojno rabo, namenjenih enemu končnemu uporabniku ali prejemniku v državi zunaj EU.

Mreža organov za nadzor izvoza

Uredba vzpostavlja mrežo pristojnih organov za nadzor izvoza, ki jih usklajuje usklajevalna skupina za blago z dvojno rabo, ki izmenjuje informacije o nadzoru izvoza in razvija orodja za njegovo izvajanje.

Pregled politike nadzora izvoza

 • Uredba zahteva od Evropske komisije, da opravi pregled politike EU v zvezi z nadzorom izvoza. Oktobra 2013 je Komisija predstavila Parlamentu in Evropskemu svetu poročilo o oceni izvajanja in vpliva. V njem ugotavlja, da bi bilo treba sedanji režim nadzora izvoza nadgraditi in ob tem zagotoviti trdne pravne in institucionalne temelje, da bi se zagotovile sodobne zmogljivosti za nadzor, ki jih bo EU potrebovala v prihodnosti.
 • Aprila 2014 je bilo sprejeto sporočilo, ki opisuje dolgoročno vizijo o strateškem nadzoru izvoza EU in opredeljuje konkretne možnosti politike za posodobitev sistema nadzora izvoza. Leta 2015 je Komisija izvedla oceno vpliva, septembra 2016 pa je predstavila zakonodajni predlog za posodobitev nadzora izvoza s strani EU.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Uporablja se od 27. avgusta 2009.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Blago z dvojno rabo: blago, ki se lahko uporablja v civilne in v vojaške namene, na primer uran, ki se lahko uporablja za proizvodnjo energije in v jedrskem orožju.

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 428/2009 z dne 5. maja 2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo (UL L 134, 29.5.2009, str. 1–269).

Nadaljnje spremembe Uredbe (ES) št. 428/2009 so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Pregled politike nadzora izvoza: zagotavljanje varnosti in konkurenčnosti v spreminjajočem se svetu (COM(2014) 244 final z dne 24. aprila 2014).

Zadnja posodobitev 13.02.2017

Top