Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Preferencialne uvozne tarife EU za države v razvoju

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Preferencialne uvozne tarife EU za države v razvoju

 

POVZETEK:

Uredba (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Leta 2012 je Evropska unija (EU) sprejela nova pravila za preusmeritev te sheme, ki se uporablja vse od leta 1971. Ta pravila zagotavljajo večjo preglednost in predvidljivost sistema za države upravičenke, zlasti glede na spremenjene svetovne trgovinske tokove v zadnjem desetletju. Shema je zdaj usmerjena v najšibkejše države.
 • Uredba ne vključuje držav, ki že uživajo preferenciale na podlagi sporazumov o prosti trgovini z EU ali „avtonomnih“ dogovorov z blokom (običajno začasnih, ki veljajo do sklenitve celovitejših in dolgoročnejših sporazumov z EU).

KLJUČNE TOČKE

Shema splošnih tarifnih preferencialov EU omogoča državam v razvoju plačevanje nižjih tarif za njihov izvoz v EU. To pomaga spodbujati rast njihovega gospodarstva.

Trije deli sheme

 • standardna splošna shema preferencialov (GSP) – tarife za blago, uvoženo iz države v razvoju, se znižajo ali se v celoti opustijo. Izjema – to ne velja v primeru, če Svetovna banka tri zaporedna leta neposredno pred posodobitvijo seznama držav upravičenk s strani EU uvrsti državo med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom,
 • GSP+ (spodbujevalni režim) – še nižje tarife za države, ki so ratificirale in izvajajo 27 določenih mednarodnih konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev, okolju in dobrem upravljanju,
 • EBA (vse razen orožja) za najmanj razvite države – uvoz vsega blaga iz držav, ki jih ZN opredeljujejo kot najmanj razvite države, brez vseh tarif in kvot, razen v primeru orožja.

Opustitev po državah

EU lahko začasno opusti nižje tarife iz razlogov, ki med drugim vključujejo tudi:

 • kršitve osrednjih načel iz konvencij o človekovih pravicah in pravicah delavcev,
 • nepoštene trgovinske prakse,
 • resne pomanjkljivosti pri carinskem nadzoru (npr. izvoz ali tranzit nedovoljenih drog),
 • kadar nacionalna zakonodaja države upravičenke GSP+ ne vključuje več ustreznih konvencij (ali kadar se zakonodaja več ne izvaja učinkovito).

Prekinitev zaradi razvoja države

 • Nekatere države so lahko revne, a kljub temu razvijejo visoko konkurenčne izvozne industrije. Ko se to zgodi, ne potrebujejo več preferencialov za uspešen preboj na trge EU.
 • Shema GSP zato prekliče preferenciale v državah s takšnimi konkurenčnimi proizvodnimi sektorji na podlagi mehanizma „graduacije“.

Večja stabilnost in predvidljivost

 • Ker nov GSP traja 10 let (v preteklosti tri leta), uvoznikom in izvoznikom nudi večjo stabilnost in predvidljivost.
 • Izvozniki vedo, da v primeru sprememb seznama upravičenk nastopijo prehodna obdobja, ki trajajo najmanj eno leto. Države danes zagotovo vedo, da so lahko odstranjene s seznama upravičenk samo, če jih ZN tri leta zapored uvrstijo med države z visokim ali višjim srednjim dohodkom.

Začasne omejitve uvoza

EU lahko uporabi zaščitne ukrepe (začasne omejitve), če uvoz iz držav upravičenk povzroča ali bi lahko povzročil „resne težave“ proizvajalcu iz EU. Uporabi lahko tudi nadzorne ukrepe za kmetijske proizvode. Ti ukrepi v zgodovini sheme še niso bili sprejeti.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 20. novembra 2012.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Uredba (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 732/2008 (UL L 303, 31.10.2012, str. 1–82)

Nadaljnje spremembe Uredbe (EU) št. 978/2012 so vključene v osnovno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

POVEZANI DOKUMENTI

Posebna pravila

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 155/2013 z dne 18. decembra 2012 o določitvi pravil glede postopka odobritve posebnega spodbujevalnega režima za trajnostni razvoj in dobro upravljanje v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 48, 21.2.2013, str. 5–7).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1083/2013 z dne 28. avgusta 2013 o določitvi pravil glede postopka za začasni preklic tarifnih preferencialov in sprejetja splošnih zaščitnih ukrepov v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 293, 5.11.2013, str. 16–21).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1978 z dne 28. avgusta 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede načinov uporabe člena 8 Uredbe, navedenih v Prilogi VI k Uredbi (UL L 289, 5.11.2015, str. 1–2).

Pokritost po državah

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 496/2013 z dne 29. maja 2013 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta (ES) št. 732/2008 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 43, 30.5.2013, str. 11–19).

Uredba (EU) št. 607/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 552/97 o začasnem umiku dostopa Mjanmara/Burme do splošnih tarifnih preferencialov (UL L 181, 29.6.2013, str. 13–14).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1421/2013 z dne 30. oktobra 2013 o spremembi prilog I, II in IV k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 355, 31.12.2013, str. 1–15).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1015/2014 z dne 22. julija 2014 o spremembi prilog II in III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov in razveljavitvi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 154/2013 (UL L 283, 27.9.2014, str. 20–22).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1016/2014 z dne 22. julija 2014 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 283, 27.9.2014, str. 23–24).

Seznam držav upravičenk do posebnega režima GSP+

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 182/2014 z dne 17. decembra 2013 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 57, 27.2.2014, str. 1–2).

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1386/2014 z dne 19. avgusta 2014 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 369, 24.12.2014, str. 33–34).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/602 z dne 9. februarja 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta glede praga ranljivosti iz točke 1(b) Priloge VII k navedeni uredbi (UL L 100, 17.4.2015, str. 8–9).

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/79 z dne 25. novembra 2015 o spremembi Priloge III k Uredbi (EU) št. 978/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov (UL L 17, 26.1.2016, str. 1–2).

Pokritje GSP po proizvodih

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/330 z dne 8. marca 2016 o opustitvi tarifnih preferencialov za nekatere države upravičenke do GSP v zvezi z nekaterimi oddelki GSP v skladu z Uredbo (EU) št. 978/2012 o uporabi sheme splošnih tarifnih preferencialov za obdobje 2017–2019 (UL L 62, 9.3.2016, str. 9–11).

Zadnja posodobitev 13.03.2017

Top