Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kakovost kopalnih voda

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kakovost kopalnih voda

 

POVZETEK:

Direktiva 2006/7/ES o upravljanju kakovosti kopalnih voda

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva o kopalnih vodah si prizadeva zagotoviti:

 • monitoring kakovosti kopalnih voda,
 • uvedbo izboljšanih ukrepov upravljanja in
 • obveščanje javnosti.

KLJUČNE TOČKE

 • Evropska unija (EU) se zavzema za varovanje kakovosti okolja in zdravja ljudi. Ta direktiva zato uvaja strožja pravila, ki zagotavljajo kakovost kopalnih voda. Dopolnjuje Direktivo 2000/60/ES o varstvu in upravljanju voda.
 • Direktiva ne velja za plavalne in termalne bazene ali za umetno ustvarjene omejene vode, ki se jih čisti ali uporablja v terapevtske namene.

Monitoring kopalnih voda

 • Države EU morajo vsako leto identificirati kopalne vode na njihovem ozemlju in določiti dolžino kopalne sezone.
 • Na lokaciji, kjer je največ kopalcev ali kjer je največja nevarnost onesnaženja, morajo vzpostaviti monitoring. Monitoring se izvaja z vzorčenjem:
  • odvzamejo se vsaj štirje vzorci, od tega eden pred začetkom kopalne sezone,
  • odvzamejo se samo trije vzorci, če kopalna sezona ne traja dlje kot osem tednov ali če so na območju posebne geografske omejitve.
 • Države EU morajo rezultate monitoringa in opis ukrepov upravljanja kakovosti voda sporočiti Evropski komisiji. Monitoring se lahko izjemoma opusti, pred tem pa je treba obvestiti Komisijo.

Določanje kakovosti kopalnih voda

 • Kakovost voda se oceni na podlagi mikrobioloških podatkov, opredeljenih v skladu s parametri, določenimi v Prilogi I k direktivi. Razvrstitev voda na vode slabe, zadostne, dobre in odlične kakovosti se opravi skladno z merili, določenimi v Prilogi II k direktivi.
 • Direktiva določa, da bi morale biti vse kopalne vode v EU do konca kopalne sezone 2015 vsaj zadostne kakovosti. Poleg tega morajo države EU sprejeti ukrepe, ki so potrebni za povečanje števila kopalnih voda dobre in odlične kakovosti.
 • Če je kakovost slaba, morajo države EU sprejeti ukrepe, ki so potrebni za upravljanje in odpravo onesnaženja ter za zaščito in obveščanje kopalcev.

Profili kopalnih voda

 • Direktiva predvideva, da se za vsako kopalno vodo določi profil. Profil lahko zajema eno samo mesto ali več kot eno sosednjo kopalno vodo. Profili vključujejo zlasti ocene:
  • fizičnih, geografskih in hidroloških lastnosti kopalnih voda ter drugih površinskih voda v prispevnem območju,
  • onesnaženja in njegovih vzrokov,
  • ukrepov upravljanja.
 • Profili kopalnih voda se pregledujejo in posodabljajo, kot je predvideno v Prilogi III k direktivi.

Izredni ukrepi

 • Države EU morajo sprejeti izredne ukrepe, če nepričakovane razmere poslabšajo kakovost kopalnih voda ali pomenijo tveganje za zdravje kopalcev.
 • Ustrezni monitoring je treba vzpostaviti tudi v primeru tveganja za razraščanje alg. Pristojni organi morajo zato:
  • sprejeti ukrepe upravljanja in takoj poskrbeti za obveščanje v primeru razraščanja cianobakterij,
  • oceniti tveganja za zdravje v primeru razraščanja makroalg in/ali morskega fitoplanktona.

Čezmejne vode

 • Države EU morajo izmenjavati informacije in skupaj ukrepati, če se povodje razteza čez več ozemelj.

Obveščanje javnosti

 • Nacionalni organi morajo javnosti omogočiti, da pridobiva informacije in sodeluje pri upravljanju kakovosti voda. Državljani lahko zato dajejo predloge, pripombe ali pritožbe. Prav tako lahko sodelujejo pri določanju, pregledovanju in posodabljanju seznamov kakovosti voda.
 • Države EU morajo poleg tega zagotoviti aktivno razširjanje ustreznih informacij, ki morajo biti med kopalno sezono preprosto dostopne. To velja zlasti za:
  • razvrstitev kopalne vode in prepovedi ali odsvetovanje kopanja,
  • splošen opis kopalne vode v poljudnem jeziku,
  • opis narave in trajanja onesnaženja.
 • Direktiva 2013/64/EU spreminja Direktivo 2006/7/ES zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do EU. Edini naslovnik je Francija.
 • Direktiva 2006/7/ES je 31. decembra 2014 razveljavila in nadomestila Direktivo 76/160/EGS.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 24. marca 2006. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 24. marca 2008.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda in razveljavitvi Direktive 76/160/EGS (UL L 64, 4.3.2006, str. 37–51).

Nadaljnje spremembe Direktive 2006/7/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Odločba Komisije 2009/64/ES z dne 21. januarja 2009 o določitvi standarda ISO 17994:2004(E) za standard o enakovrednosti mikrobioloških metod v skladu z Direktivo 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 23, 27.1.2009, str. 32).

Izvedbeni sklep Komisije 2011/321/EU z dne 27. maja 2011 o določitvi simbola na podlagi Direktive 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta za obveščanje javnosti o razvrstitvi kopalnih voda in vsakršni prepovedi ali odsvetovanju kopanja (UL L 143, 31.5.2011, str. 38–40).

Zadnja posodobitev 22.02.2017

Top