Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zagotavljanje varnosti igrač v Evropski uniji

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zagotavljanje varnosti igrač v Evropski uniji

Za vse igrače, ki so ali proizvedene v Evropski uniji (EU) ali vanjo uvožene, veljajo stroge varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati, preden lahko postanejo dostopne. Te zahteve se, upoštevajoč tehnični in znanstveni napredek, občasno posodabljajo.

AKT

Direktiva 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač

POVZETEK

Za vse igrače, ki so ali proizvedene v Evropski uniji (EU) ali vanjo uvožene, veljajo stroge varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati, preden lahko postanejo dostopne. Te zahteve se, upoštevajoč tehnični in znanstveni napredek, občasno posodabljajo.

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

Direktiva iz leta 2009 določa varnostne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati igrače, dostopne v EU. Opredeljuje določene odgovornosti različnih subjektov v dobavni verigi, od proizvajalca do trgovca na drobno. Namen zahtev je zagotoviti visoko raven zdravja in varnosti, zaščititi javnost in okolje ter zagotoviti pravično konkurenco na trgu igrač v EU.

KLJUČNE TOČKE

  • Igrače so proizvodi, načrtovani ali namenjeni, izključno ali ne, za uporabo pri igri otrok, mlajših od 14 let.
  • Proizvajalci, ki natančno poznajo svoj proizvod, morajo zagotoviti, da njihove igrače izpolnjujejo vse veljavne varnostne zahteve.
  • Uvozniki morajo dajati na trg samo tiste igrače iz držav izven EU, ki izpolnjujejo vse veljavne varnostne zahteve.
  • Distributerji in trgovci na drobno morajo delovati skrbno v zvezi z veljavnimi varnostnimi zahtevami.
  • Nacionalni organi izvajajo nadzor trga.
  • Igrače, ki izpolnjujejo osnovne varnostne zahteve, lahko pridobijo izjavo ES o skladnosti, na njih mora biti nameščena oznaka CE in lahko se prodajajo po vsej EU.
  • Zakonodaja se ne uporablja za naslednje igrače: opremo za otroška igrišča, namenjeno javni uporabi, avtomatične igralne naprave, namenjene javni uporabi, vozila kot igrače, opremljena z motorji z zgorevanjem, parne stroje kot igrače ter frače in katapulte.
  • Direktiva se občasno dopolnjuje, predvsem zato, da bi se določile varne omejitve za kemikalije (kot so kadmij, barij ali bisfenol A), ki se uporabljajo v igračah.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2009/48/ES

20.7.2011 Razen dela III Priloge II (varnostne zahteve v zvezi s kemijskimi lastnostmi): 20.7.2013

20.1.2011

UL L 170, 30.6.2009, str. 1-37

Akt(-i) o spremembi

Začetek veljavnosti/uporabe

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 2012/7/EU

20.7.2013

20.1.2013

UL L 64, 3.3.2012, str. 7-8

Uredba (EU) št. 681/2013

20.7.2013

-

UL L 195, 18.7.2013, str. 16-17

Direktiva 2014/79/EU

21.12.2015

21.12.2015

UL L 182, 21.6.2014, str. 49-51

Direktiva 2014/81/EU

21.12.2015

21.12.2015

UL L 183, 24.6.2014, str. 49-51

Direktiva 2014/84/EU

1.7.2015

1.7.2015

UL L 192, 1.7.2014, str. 49-51

POVEZANI AKTI

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1-849)

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1-1355)

Zadnja posodobitev 02.01.2015

Top