Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Potrošniške kreditne pogodbe

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Potrošniške kreditne pogodbe

Razvoju kreditnega trga v Evropski uniji mora slediti tudi okrepitev pravic potrošnikov. Uskladitev nacionalnih določb mora spodbuditi tudi čezmejno najemanje kreditov.

AKT

Direktiva 2008/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2008 o potrošniških kreditnih pogodbah in razveljavitvi Direktive Sveta 87/102/EGS.

POVZETEK

Razvoju kreditnega trga v Evropski uniji mora slediti tudi okrepitev pravic potrošnikov. Uskladitev nacionalnih določb mora spodbuditi tudi čezmejno najemanje kreditov.

KAKŠEN JE CILJ TE DIREKTIVE?

Direktiva usklajuje zakonodajo in druge upravne predpise držav Evropske unije v zvezi s krediti, ki jih potrošniki najemajo za financiranje nakupa dobrin in storitev (počitnice, proizvodi, nov avtomobil itd.). Z njo se bo odprl evropski trg potrošniških kreditov, hkrati pa se bo izboljšala preglednost pogodbenih pogojev in stopnja varstva potrošnikov.

Vendar pa se ta direktiva ne uporablja za kreditne pogodbe:

 • zavarovane s hipoteko, ki jih ureja Direktiva 2014/17/EU o potrošniških kreditnih pogodbah za stanovanjske nepremičnine;
 • katerih namen je pridobiti lastninske pravice na zemljiščih ali zgradbah, saj jih ureja Direktiva 2014/17/EU;
 • katerih skupni znesek kredita znaša manj kot 200 EUR ali več kot 75 000 EUR. Direktiva se mora najkasneje do 21. marca 2016 (rok za prenos Direktive 2014/17/EU) uporabljati za kreditne pogodbe brez jamstva, ki so namenjene financiranju obnove stanovanjskih nepremičnin, katerih znesek presega 75 000 EUR.

KLJUČNE ZNAČILNOSTI

Če se pri oglaševanju kreditov uporabljajo vidiki, ki so povezani s stroški kredita (npr. obrestna mera), morajo biti ti podatki posredovani v obliki standardnih informacij na podlagi reprezentativnega primera in morajo med drugim vsebovati naslednje informacije:

 • obrestna mera in podrobnosti o stroških;
 • znesek kredita;
 • efektivna obrestna mera, ki v odstotkih izraža vse skupne stroške za pridobitev kredita (obrestna mera kredita, upravne pristojbine, obvezne zavarovalne premije, pristojbine za jamstvo).

V predpogodbeni fazi mora posojilodajalec v razumnem času zagotoviti razumljive informacije o temeljnih značilnosti ponujenega kredita. Te so med drugim:

 • trajanje kreditne pogodbe;
 • skupni znesek kredita;
 • posojilna obrestna mera in pogoji, ki veljajo zanjo;
 • letna obrestna mera in skupni znesek, ki ga dolguje potrošnik;
 • znesek, število in pogostost plačil;
 • stroški, ki so povezani s pogodbo ali so posledica pogodbe;
 • posledice zapadlih plačil in zamud pri odplačevanju.

Potrošniki morajo informacije dobiti v standardni obliki.

Tudi kreditna pogodba mora vsebovati podobne informacije v podobni obliki.

Posojilodajalci morajo:

 • potrošnikom zagotoviti zadostne razlage, da jim omogočijo izbiro pogodbe, ki ustreza njihovim potrebam in finančnemu položaju;
 • oceniti plačilno sposobnost strank pred podpisom pogodbe, pri čemer se spoštuje pravica potrošnikov, da so obveščeni o morebitni zavrnitvi vloge za kredit po poizvedbi v kreditni zbirki podatkov.

Potrošniki:

 • lahko v roku 14 dni odstopijo od kreditne pogodbe brez navedbe razloga;
 • imajo pravico, da kredit kadarkoli predčasno odplačajo, pod pogojem, da se posojilodajalcu zagotovi pravično in objektivno utemeljeno nadomestilo.

KDAJ ZAČNE DIREKTIVA VELJATI?

Direktiva je začela veljati 11. junija 2008, rok za prenos pa se je iztekel 11. junija 2010.

Dodatne informacije so na voljo na spletnih straneh Evropske komisije, v razdelku o pravicah potrošnikov.

Na voljo so tudi dodatne informacije o direktivi o potrošniških kreditnih pogodbah kot tudi glede drugih vprašanj, povezanih z direktivo in njenim izvajanjem.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Direktiva 2008/48/ES

11.6.2008

11.6.2010

UL L 133, 22.5.2008, str. 66-92

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Direktiva 2014/17/EU

20.3.2014

21.3.2016

UL L 60, 28.2.2014, str. 34-85

Zadnja posodobitev 05.01.2015

Top