Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pomoč de minimis za storitve splošnega gospodarskega pomena

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pomoč de minimis za storitve splošnega gospodarskega pomena

Ta uredba dopolnjuje splošna pravila o državni pomoči de minimis in določa višji prag za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena.

AKT

Uredba Komisije (EU) št. 360/2012 z dne 25. aprila 2012 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis za podjetja, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena.

POVZETEK

Člen 107(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) opredeljuje, kateri ukrepi pomenijo državno pomoč. Člen 108(3) PDEU na splošno zahteva, da je državno pomoč treba priglasiti Evropski Komisiji, ki nato presodi, ali je pomoč združljiva z notranjim trgom. Člen 2 Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 Komisiji omogoča, da z uredbo sprejme pravilo de minimis, ki določa, da pomoč v manjših zneskih ne velja kot državna pomoč, saj ne vpliva na konkurenco in/ali trgovanje med državami EU in je torej ni treba priglasiti v skladu s členom 108(3) PDEU.

Ta uredba dopolnjuje splošno uredbo de minimis (Uredba Komisije (ES) št. 1998/2006) in velja za pomoč, dodeljeno podjetjem, ki opravljajo storitve splošnega gospodarskega pomena. Tovrstne pomoči ni treba priglasiti, če skupni znesek pomoči de minimis, dodeljene podjetju, ki opravlja storitve splošnega gospodarskega pomena, ne presega 500 000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let ob upoštevanju pogojev kumulacije. V splošni uredbi de minimis je prag namreč le 200 000 EUR.

Spremljanje

Če namerava država EU na podlagi te uredbe dodeliti pomoč de minimis, mora zadevno podjetje pisno obvestiti:

  • o predlaganem znesku pomoči,
  • o storitvi splošnega gospodarskega pomena, za katero se pomoč dodeljuje,
  • da gre za pomoč de minimis.

Država EU od zadevnega podjetja pred dodelitvijo pomoči v pisni ali elektronski obliki pridobi izjavo o kakršni koli drugi prejeti pomoči de minimis, dodeljeni v zadevnem proračunskem letu ali v obdobju dveh prejšnjih proračunskih let na podlagi te uredbe ali katere koli druge uredbe de minimis. Država EU mora zagotoviti, da nov skupni znesek pomoči de minimis, dodeljene podjetju, ne bo presegel pragu 500 000 EUR.

Lahko pa države EU vzpostavijo tudi centralni register za vse pomoči de minimis, dodeljene v njihovem območju.

Reference

Akt

Začetek veljavnosti – Datum prenehanja veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list

Uredba (EU) št. 360/2012

29. 4. 2012–31. 12. 2018

UL L 114, 26. 4. 2012

Zadnja posodobitev: 14.01.2013

Top