Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prehrana, prekomerna telesna teža in debelost – strategija EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prehrana, prekomerna telesna teža in debelost – strategija EU

 

POVZETEK:

Bela knjiga (COM(2007) 279 final) o vprašanjih v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo

KAJ JE NAMEN TE BELE KNJIGE?

 • Evropska komisija vzpostavlja usklajen pristop EU k zmanjšanju bolezni, ki so posledica slabe prehrane, prekomerne telesne teže in debelosti.
 • Osredotočena je na predloge ukrepov, ki jih lahko različni partnerji sprejemajo na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter na ravni EU, da bi obravnavali ta problem javnega zdravja. Ti ukrepi dopolnjujejo in podpirajo obstoječe ukrepe v državah EU.
 • Bela knjiga posebej upošteva socialno-ekonomski vidik vprašanja debelosti zaradi njegove povezanosti z bolj prikrajšanimi skupinami v družbi.

KLJUČNE TOČKE

 • Glavni cilj strategije je spopasti se z okoljem, ki spodbuja debelost in pomagati državljanom, da zmanjšajo visoko tvegano vedenje kot sta slaba prehrana in pomanjkanje gibanja, ki vodita k prekomerni telesni teži in debelosti.
 • To želi doseči tako, da se osredotoča na ukrepe, ki:
  • omogočajo potrošnikom, da se odločajo na podlagi obveščenosti, pri čemer se zagotovi, da so v supermarketih in menzah na voljo možnosti za zdravo izbiro,
  • spodbujajo vključevanje zasebnega sektorja,
  • prehrambena industrija (vključno s prodajalci na drobno) bi lahko spremenila sestavo svojih proizvodov z zmanjšanjem vsebnosti soli, sladkorja in maščob ter zmanjšala in usmerila svoje trženje tako, da ne bo neprimerno usmerjeno v otroke in da bo spodbujalo bolj zdravo izbiro,
  • delodajalci bi lahko spodbujali zdrav življenjski slog (npr. peš ali s kolesom na delo),
  • spodbujajo ljudi k redni telesni dejavnosti s poudarjanjem koristi za zdravje.

Partnerstva

 • Strategija poudarja pomen vzpostavljanja partnerstev po vsej EU, da bi se ukrepi lahko izvajali na kraju samem, tj. na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter tudi na ravni EU. Ta vključujejo sodelovanje med zasebnim sektorjem (npr. proizvajalci živil, prodajalci na drobno in oglaševalsko industrijo), sektorjem javnega zdravja in organizacijami civilne družbe (npr. športne zveze, zveze potrošnikov in združenja za javno zdravje).
 • Strategija na podlagi Platforme EU za ukrepanje glede prehrane, telesne aktivnosti in zdravja, ki je bila vzpostavljena leta 2005, predlaga oblikovanje podobnih platform na nacionalni in podnacionalni ravni v državah EU. Vključevanje lokalnih zainteresiranih strani (npr. zvez in malih podjetij) je ključ za uspeh strategije, saj to prispeva k ustvarjanju skupinske dinamike in povezovanju čim večjega števila akterjev na vseh ravneh.
 • Organi držav EU so odgovorni za:
  • usklajevanje, da se zagotovi pomen ukrepov na področju javnega zdravja, in
  • spodbujanje medijev k vključevanju v oblikovanje skupnih sporočil in kampanj.
 • Skupina na visoki ravni za zdravje, prehrano in telesno dejavnost, ki jo sestavljajo predstavniki držav EU ter Norveške in Švice, spodbuja izmenjavo dobrih praks in informacij ter razvija prostovoljne skupne pristope.
 • Skupina sodeluje pri spreminjanju sestave živil, zlasti glede soli, nasičenih maščob in dodanih sladkorjev. Leta 2011 je sprejela okvir EU za nacionalne pobude o izbranih hranilnih snoveh (na podlagi modela spremembe sestave živil s ciljem 16-odstotnega zmanjšanja soli v štirih letih). Nato se je začelo delo na zmanjševanju nasičenih maščob za 5 % do leta 2016 ter naknadnih 5 % do leta 2020. Leta 2015 se je začela pripravljati priloga o dodanih sladkorjih, da bi se spodbudilo prostovoljno 10-odstotno zmanjšanje dodanih sladkorjev v predelanih živilih do leta 2020.
 • Leta 2016 je skupina sprejela sistem spremljanja nacionalnih pobud za spremembo sestave živil, ki je bil pomemben temelj in konkreten korak pri podpori nacionalnemu ukrepanju. Ta prizadevanja bodo prinesla koristi državljanom vsakič, ko bodo nakupovali v supermarketih. Podprli jih bodo tudi rezultati tekočega skupnega ukrepa na področju prehrane in telesne dejavnosti, še več dosežkov pa je mogoče pričakovati v letu 2017.
 • Skupina je leta 2014 sprejela akcijski načrt EU o debelosti otrok za obdobje 2014–2020, katerega cilj je ustaviti rast debelosti otrok do leta 2020. V teku je vmesna ocena tega načrta.
 • Skupina je leta 2017 sodelovala pri pripravi in sprejetju smernic za javna naročila v zvezi s šolsko prehrano.

Interdisciplinarni pristop

 • Čeprav javno zdravje predstavlja osrednje vprašanje, bela knjiga poleg partnerstev na vseh ravneh poudarja tudi dejstvo, da je za boj proti prekomerni telesni teži in debelosti potreben usklajen pristop, ki vključuje številne politične sektorje. Primeri vključujejo:
  • izobraževanje: oblikovanje kampanj obveščanja za otroke in odrasle,
  • potrošniška politika: zagotavljanje jasnih in celovitih informacij o izbiri hrane, npr. označevanje hranilne vrednosti,
  • trženje: direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah spodbuja odgovorno trženje živil, zlasti pri otrocih,
  • šport: zagotavljanje večjega dostopa do organiziranih športnih dejavnosti in spodbujanje večje udeležbe v telesni dejavnosti,
  • urbanistično načrtovanje in aktivna mobilnost: spodbujanje „aktivnega prometa in poti na delo ali v šolo“, npr. peš, s kolesom in z uporabo javnega prevoza,
  • raziskave: več spoznanj o tem, kateri dejavniki vplivajo na izbiro hrane in telesno dejavnost, zlasti v okviru EU (Obzorje 2020) in nacionalnih raziskav-mehanizmov financiranja,
  • kmetijstvo: zagotavljanje cenovne dostopnosti in razpoložljivosti bolj zdrave izbire za vse skupine prebivalcev, zlasti za otroke,
  • Komisija (GD za zdravje in varnost hrane) izvaja pilotne projekte Evropskega parlamenta, ki podpirajo zdravo prehranjevanje med skupinami prebivalcev

Mednarodno sodelovanje

Komisija tesno sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo pri oblikovanju referenčnih dokumentov in skupne podatkovne zbirke o prehrani in telesni dejavnosti.

Spremljanje in ocenjevanje politik

 • Podatki o debelosti in prekomerni telesni teži se spremljajo:
  • na makro ravni, da bi se pridobili usklajeni in primerljivi podatki o splošnih kazalnikih napredka v okviru zdravstvenih kazalnikov Evropske skupnosti, povezanih s prehrano in telesno dejavnostjo,
  • na ravni države, da bi se ocenile tekoče dejavnosti in njihov vpliv,
  • na ravni posameznih ukrepov.
 • Sistematično se ocenjuje vpliv dejavnosti, da bi se opredelile tiste, ki so uspešne.

Spremljanje

Delo politike na zmanjšanju prekomerne telesne teže in debelosti v Evropi je še naprej osredotočeno na prednostna področja, kot so:

 • zmanjšanje vnosa soli, nasičenih maščob, transmaščob in dodanih sladkorjev s hrano,
 • povečanje vnosa sadja in zelenjave,
 • zmanjšanje izpostavljenosti otrok živilom z visoko vsebnostjo soli, nasičenih maščob, transmaščob in dodanih sladkorjev ter vpliva teh živil na otroke,
 • javno naročanje živil,
 • večja telesna dejavnost in zmanjšanje sedečega življenjskega sloga,
 • povečanje stopnje izključnega dojenja v prvih šestih mesecih,
 • zmanjšanje neenakosti v prehrani in telesni dejavnosti med skupinami prebivalcev.

OZADJE

 • Slaba prehrana in telesna nedejavnost neposredno vplivajo na pričakovano življenjsko dobo in kakovost življenja za milijone državljanov, pa tudi na učinkovitost in trajnost zdravstvenih sistemov. Vsako leto se do 7 % proračuna EU za zdravje porabi za bolezni, ki so povezane z debelostjo. Dodatni stroški izvirajo iz izgube produktivnosti zaradi zdravstvenih težav in prezgodnje smrti (2,8 milijona smrtnih primerov na leto zaradi razlogov, povezanih s prekomerno telesno težo in debelostjo).
 • 52 % odraslih v EU ima prekomerno telesno težo ali je debelih, 17 % pa jih je debelih. Debelost pri odraslih je znan dejavnih tveganja številnih kroničnih bolezni, vključno z diabetesom tipa II, boleznimi srca in ožilja in nekaterimi oblikami raka, ter je vzrok prezgodnjih smrti, ki ga je mogoče preprečiti.
 • Zlasti zaskrbljujoča je debelost pri otrocih. Ena tretjina otrok v EU, starih od 6 do 9 let, ima danes prekomerno telesno težo ali je debelih. To je močno povečanje glede na leto 2008, ko je imela prekomerno telesno težo ali bila debela ena četrtina otrok. Otroci s prekomerno telesno težo ali debeli otroci bodo zelo verjetno ostali takšni tudi v odrasli dobi. Debeli otroci se bodo verjetno spopadali z nadlegovanjem, težavami s samozavestjo, depresijo in slabimi rezultati v šoli.
 • Več informacij je na voljo:

GLAVNI DOKUMENT

Bela knjiga o strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi s prehrano, prekomerno telesno težo in debelostjo (COM(2007) 279 final z dne 30. maja 2007).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta o prehrani in telesni dejavnosti (UL C 213, 8.7.2014, str. 1–6).

Sklepi Sveta o prehranski in hranilni varnosti

Zadnja posodobitev 13.03.2017

Top