Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 851/2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

 • Ta uredba ustanavlja Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni.
 • Določa naloge centra, ki so:
  • ugotavljanje,
  • ocena in
  • posredovanje obstoječih in nastajajočih nevarnosti za zdravje ljudi zaradi nalezljivih bolezni.
 • Določa strukturo centra, njegova telesa in delovne načrte.

KLJUČNE TOČKE

Naloge

Naloge centra so ugotavljanje, ocena in obveščanje o prisotnih in nastajajočih nevarnostih nalezljivih bolezni za zdravje ljudi.

Da bi izpolnil te cilje:

 • išče, zbira, združuje, ocenjuje in razpošilja ustrezne znanstvene in tehnične podatke,
 • daje znanstvena mnenja ter znanstveno in tehnično pomoč, vključno z usposabljanjem,
 • zagotavlja informacije Evropski komisiji, državam EU, agencijam EU (kot sta Evropska agencija za varnost hrane in Evropska agencija za zdravila) in mednarodnim organizacijam s področja javnega zdravja (npr. Svetovna zdravstvena organizacija),
 • usklajuje mreže organizacij, ki delujejo na področjih, ki spadajo v njegovo pristojnost, in upravlja mreže namenskega epidemiološkega spremljanja,
 • izmenjuje informacije, strokovno znanje ter izkušnje in dobre prakse ter omogoča razvoj in izvajanje skupnih ukrepov.

Naloge

Glavne naloge centra so:

Struktura

Center sestavljajo:

 • upravni odbor, ki ga sestavljajo:
  • en član iz vsake od 28 držav EU ter Islandije, Lihtenštajna in Norveške,
  • dva člana, ki ju določi Evropski parlament, in
  • trije člani, ki zastopajo Komisijo, ki jih tudi imenuje.

Odbor nadzira izvajanje ciljev in nalog centra s sprejemanjem njegovega delovnega programa in finančnih pravil;

 • direktor, ki mu pomaga majhno osrednje osebje. Direktor je odgovoren za vsakodnevno upravljanje centra ter pripravlja in izvaja njegov delovni program;
 • svetovalni forum, ki ga sestavljajo predstavniki pristojnih nacionalnih organov. Je mehanizem za izmenjavo informacij o nevarnostih za zdravje in združevanje znanja.

Programi za nadzor bolezni

Delo centra, povezano z boleznimi, je organizirano v sedem horizontalnih programov:

Program na področju javnega zdravja in mikrobiologije

Poleg programov, povezanih z boleznimi, center izvaja tudi program na področju javnega zdravja in mikrobiologije. Cilj tega programa je okrepiti zmogljivost strokovnih in referenčnih laboratorijev v Evropi ter podpreti sodelovanje med njimi.

Obveščanje

Center s pomočjo medijskega središča na svojem spletišču javnosti zagotavlja hitro posredovanje objektivnih, zanesljivih in lahko dostopnih informacij o svojih dejavnostih in rezultatih svojega dela.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 20. maja 2004.

OZADJE

Nalezljive bolezni so lahko resna nevarnost za zdravje ljudi, saj se lahko v zelo kratkem času razširijo po vsem svetu. EU je ustanovila Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni, da bi se lahko učinkovito in hitro odzvala v primeru epidemij (kot je sindrom akutnega oteženega dihanja – SARS).

Center deluje od maja 2005 in ima sedež v Stockholmu (Švedska).

AKT

Uredba (ES) št. 851/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o ustanovitvi Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (UL L 142, 30.4.2004, str. 1–11)

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Top