Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

POVZETEK:

Uredba (ES) št. 1920/2006 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

S to uredbo se prenovi Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti (EMCDDA), da bi v svoji novi vlogi zajel tudi nove trende glede uporabe drog, zlasti hkratno uporabo več vrst drog (ko se prepovedane droge uporabljajo hkrati z dovoljenimi drogami ali zdravili).

KLJUČNE TOČKE

Center je odgovoren za zagotavljanje objektivnih, zanesljivih in primerljivih podatkov o drogah in zasvojenosti z drogami institucijam EU in državam EU.

EMCDDA nudi oblikovalcem politike podatke, ki jih potrebujejo za premišljeno pripravo zakonov in strategij na področju drog. Strokovnjakom in izvajalcem zagotavlja tudi primere najboljših praks ter odpira nova področja za raziskave o drogah in posledicah zasvojenosti z drogami.

Glavne naloge

Glavni cilji EMCDDA so:

 • zbiranje in analiziranje obstoječih podatkov o drogah in zasvojenosti z drogami v EU in v sodelovanju z državami zunaj EU,
 • primerjava podatkov za lažje ocenjevanje nacionalnih politik in politik EU na področju drog,
 • razširjanje podatkov in informacij o stanju na področju drog, vključno s podatki o nastajajočih trendih,
 • sodelovanje z agencijami EU, kot sta Europol in Eurojust, ali specializiranimi agencijami Združenih narodov, kot je UNODC (Urad Združenih narodov za droge in kriminal).

Prednostna področja

Ukrepi centra so usmerjeni v:

 • spremljanje stanja problematike drog in nastajajočih trendov, zlasti tistih, ki vključujejo hkratno uporabo več vrst drog,
 • spremljanje rešitev, ki se uporabljajo za probleme, povezane z drogami, in pospeševanje izmenjave najboljših praks med državami EU,
 • vzdrževanje sistema zgodnjega opozarjanja in ocenjevanje tveganj v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi*,
 • razvoj orodij, s katerimi se Evropski komisiji in državam EU olajšata spremljanje in ocenjevanje njihovih politik na področju drog.

Mreža Reitox

EMCDDA je za izvajanje svoje osrednje naloge, tj. zagotavljanje zanesljivih in primerljivih informacij o drogah, razvil posebno orodje za usklajeno zbiranje podatkov po državah, t.i. mrežo Reitox.

Reitox povezuje nacionalne sisteme obveščanja o drogah in je glavno sredstvo, s pomočjo katerega EMCDDA izmenjuje podatke in metodološke informacije o drogah in zasvojenosti z drogami v EU.

Podatki, ki se zberejo v okviru mreže Reitox, se uporabljajo tudi za:

 • spremljanje izvajanja akcijskega načrta EU za boj proti drogam,
 • pomoč pri pripravi priporočil za ustrezne nacionalne odzive glede organiziranja dejavnosti zdravljenja, preprečevanja in zmanjševanja škodljivih posledic.

Mrežo sestavlja po ena kontaktna točka za vsako sodelujočo državo EU, ki je vključena v EMCDDA, in kontaktna točka za Komisijo.

Organizacija in delovanje

Sedež centra je v Lizboni (Portugalska). Sestavljajo ga upravni odbor, ki mu pomaga proračunski odbor, izvršni odbor in znanstveni odbor, ki podaja mnenja o znanstvenih vidikih dejavnosti centra.

EMCDDA ohranja tesne povezave z nacionalnimi kontaktnimi točkami mreže Reitox in drugimi partnerskimi organizacijami.

EMCDDA izvaja svoje naloge v skladu s triletno strategijo, ki opredeljuje glavne cilje svojega dela za določeno obdobje. Njegova strategija in delovni program za obdobje 2016–2018 želi prispevati k varnejši in bolj zdravi Evropi. Osredotočena sta na tri ključna področja ukrepanja:

 • posredovanje dokazov in izmenjava znanja: to vključuje produkte (npr. smernice, študije itn.) in storitve (kot je svetovanje), ki jih bo EMCDDA zagotovil v obdobju 2016–2018, ter dejavnosti usposabljanja za zainteresirane strani in partnerje (kot so akademiki),
 • hitro opozarjanje in ocenjevanje groženj na podlagi spremljanja znotraj EMCDDA: to obsega sistem EU za zgodnje opozarjanje in ocenjevanje tveganj v zvezi z novimi drogami ter nastajajočih trendov in groženj,
 • analiza stanja, odzivov in trendov: cilj tega je zagotoviti leten, najsodobnejši pregled povpraševanja po drogah in njihovi dobavi, skupaj z informacijami o različnih odzivih za preprečevanje uporabe, zmanjšanje škodljivih posledic ali groženj in pomoč pri rehabilitaciji in socialnem vključevanju problematičnih uporabnikov drog.

Ključna področja ukrepanja dopolnjujejo tri presečna področja ukrepanja:

 • zbiranje in upravljanje informacij,
 • zagotavljanje kakovosti vseh dejavnosti (npr. znanstvenih dejavnosti) in
 • sodelovanje s partnerji na ravni EU in zunaj EU (mednarodne organizacije in države zunaj EU).

Del triletne strategije centra so tudi posebni letni delovni programi.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 16. januarja 2007.

OZADJE

EMCDDA je bil ustanovljen leta 1993. Odprt je bil leta 1995 v Lizboni in je ena od decentraliziranih agencij EU. Leta 2015 je obeležil 20 let spremljanja stanja na področju drog v Evropi.

KLJUČNI POJEMI

* Psihoaktivne snovi: snovi, ki po zaužitju vplivajo na duševne procese osebe.

AKT

Uredba (ES) št. 1920/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2006 o Evropskem centru za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (prenovitev) (UL L 376, 27.12.2006, str. 1–13)

Zadnja posodobitev 03.02.2016

Top