Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Enako obravnavanje delavcev, zaposlenih pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Enako obravnavanje delavcev, zaposlenih pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela

Evropska zakonodaja izboljšuje varstvo delavcev, zaposlenih pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, z zagotavljanjem enakega obravnavanja v zvezi z osnovnimi delovnimi pogoji in pogoji zaposlitve. Vzpostavlja okvir za uporabo dela prek agencij za zagotavljanje začasnega dela, da bi s tem učinkovito prispevala k odpiranju delovnih mest in razvoju prožnih oblik dela.

AKT

Direktiva 2008/104/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela

POVZETEK

Delavci, zaposleni pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, so zaposleni pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela in dodeljeni podjetju uporabniku, kjer začasno delajo. V zvezi z osnovnimi delovnimi pogoji in pogoji zaposlitve imajo delavci, zaposleni pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, in delavci, ki jih podjetje zaposli neposredno na isto delovno mesto, na splošno pravico do enakega obravnavanja.

Direktiva se uporablja za javne in zasebne agencije za zagotavljanje začasnega dela ali podjetja uporabnike, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, ne glede na to, ali gre za pridobitno ali nepridobitno poslovanje. Države članice lahko po posvetovanju s socialnimi partnerji določijo, da se ta direktiva ne uporablja za pogodbe o zaposlitvi v okviru nekaterih javnih programov, predvsem poklicnega usposabljanja, vključevanja ali preusposabljanja.

Delovni pogoji in pogoji zaposlitve

Načelo enakega obravnavanja velja za osnovne delovne pogoje in pogoje zaposlitve, ki se nanašajo na:

  • trajanje delovnega časa, nadurno delo, odmore, počitke, nočno delo, dopust in dela proste dni;
  • plačilo.

Delavci so deležni enakega obravnavanja tudi glede:

  • zaščite nosečih žensk in doječih mater;
  • zaščite otrok in mladih;
  • enakega obravnavanja moških in žensk;
  • zaščite pred diskriminacijo na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere, prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.

Države članice lahko pooblastijo socialne partnerje, da opredelijo posebne delovne pogoje in pogoje zaposlitve za delavce, zaposlene pri agenciji.

Države članice lahko po posvetovanju s socialnimi partnerji predvidijo možnost odstopanja od načela enakega plačila za delavce, zaposlene pri agenciji, ki imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas in prejemajo plačilo tudi v času med napotitvami.

Dostop do zaposlitve, usposabljanja in storitev

Delavcem, zaposlenim pri agenciji za zagotavljanje začasnega dela, mora biti omogočena sklenitev pogodbe o zaposlitvi s podjetjem uporabnikom ob koncu njihove napotitve. Zato morajo biti obveščeni o prostih delovnih mestih za zaposlitev za nedoločen čas. Treba jih je spodbujati k udeležbi v programih usposabljanja, bodisi znotraj agencije za zagotavljanje začasnega dela ali podjetja uporabnika.

Na voljo jim mora biti dostop do dobrin ali bonitet v podjetju uporabniku (zlasti do menze, otroškega varstva in prevoznih storitev), načeloma pod enakimi pogoji, kot jih imajo drugi delavci.

Zastopanje in obveščanje

Sestava organov, ki zastopajo delavce, je odvisna od praga, ki se izračuna na podlagi števila zaposlenih v podjetju ali ustanovi. Delavci, zaposleni pri agenciji, se upoštevajo v tem izračunu v okviru agencije za zagotavljanje začasnega dela, v kateri so zaposleni, podjetja uporabnika, v katerega so napoteni, ali obeh podjetij.

Ko podjetje uporabnik predstavi zaposlitveni položaj organom, ki predstavljajo delavce, mora priskrbeti informacije o uporabi delavcev, zaposlenih pri agenciji.

Kazni

Države članice morajo določiti učinkovite, sorazmerne in odvračilne kazni v primeru kršitve nacionalnih predpisov, ki se izvajajo na podlagi te direktive. Zagotoviti morajo tudi pravna ali upravna sredstva v primeru kršitve obveznosti iz te direktive.

Ozadje

Države članice so morale najkasneje do 5. decembra 2011 pregledati omejitve ali prepovedi, ki so veljale za delo prek agencij za zagotavljanje začasnega dela. Te omejitve se lahko upravičijo samo na podlagi splošnega interesa.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

2008/104/ES

5.12.2008

5.12.2011

UL L 327, 5.12.2008

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o uporabi Direktive 2008/104/ES o delu prek agencij za zagotavljanje začasnega dela [ COM(2014) 176final, 21.3.2014 - ni objavljeno v Uradnem listu].

V poročilu Komisije je ugotovljeno, da je bila direktiva na splošno pravilno izvedena in uporabljena, vendar tudi, da dvojni cilj direktive še ni bil v celoti dosežen. Po eni strani bi lahko bil obseg uporabe nekaterih odstopanj od načela enakega obravnavanja v posebnih primerih privedel do situacije, ko uporaba direktive nima dejanskega učinka na izboljšanje varstva delavcev, zaposlenih pri agencijah za zagotavljanje začasnega dela. Po drugi strani je pregled omejitev in prepovedi glede uporabe dela prek agencij za zagotavljanje začasnega dela v večini primerov služil temu, da je legitimiziral status quo, namesto da bi spodbudil ponovni razmislek o vlogi začasnega dela na modernih, prožnih trgih dela.

Komisija bo še naprej spremljala uporabo direktive in tesno sodelovala z državami članicami in socialnimi partnerji, da zagotovi dosego ciljev direktive. Ker so države članice direktivo uvedle šele pred kratkim in je potrebnega več časa, da se pridobijo izkušnje v zvezi z njeno uporabo, Komisija meni, da na tej stopnji niso potrebne spremembe.

Zadnja posodobitev: 17.06.2014

Top