Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sodelovanje in informiranje mladih v zvezi s politikami EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sodelovanje in informiranje mladih v zvezi s politikami EU

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2006) 417 final) o evropskih politikah sodelovanja in informiranja mladih

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Namen je oceniti izvajanje ukrepov držav Evropske unije (EU) glede skupnih ciljev sodelovanja in informiranja mladih. Ti cilji so bili sprejeti po objavi bele knjige leta 2001 z naslovom „Nova spodbuda za evropsko mladino“ z namenom spodbujanja aktivnega državljanstva mladih.

KLJUČNE TOČKE

Bela knjiga je vodila k sprejetju prvega okvira za evropsko sodelovanje na področju mladine (2002), v sklopu katerega so se države EU strinjale, da se v skladu z odprto metodo usklajevanja osredotočijo na štiri določene prednostne naloge:

 • 1.

  informiranje,

 • 2.

  sodelovanje,

 • 3.

  prostovoljne dejavnosti,

 • 4.

  vprašanja glede boljšega poznavanja mladih.

Sporočilo analizira poročila, ki so jih predložile države EU, glede doseganja ciljev dveh od teh štirih prednostnih nalog: informiranje in sodelovanje mladih.

Informiranje

V sporočilu je bilo ugotovljeno predvsem to, da so bila informacijska orodja, namenjena mladim, na voljo v vseh državah EU, vendar so potrebovala nadaljnji razvoj in prilagoditve. V sklopu tega je Evropska komisija razvila poseben mladinski portal, ki od leta 2003 podpira mladinske dejavnosti po Evropi.

Sporočilo opisuje tudi, katere ukrepe je sprejela EU, da okrepi kakovost informacij, posredovanih mladim. Evropske mreže Eurodesk, Eryica in EYCA imajo pomembno vlogo pri posredovanju kakovostnih informacij mladim, pri izboljšanju usposobljenosti in kvalifikacij zaposlenih za informiranje mladih preko mreženja ter pri razvoju tečajev usposabljanja za njihove člane.

Sodelovanje

Sporočilo je pokazalo, da je delovanje držav EU, namenjeno podpiranju sodelovanja mladih v demokratičnem življenju, veliko bolje usklajeno kot prej, z ukrepi, ki:

 • krepijo zakonodajo na področju sodelovanja mladih, tako da povečajo sodelovanje mladih na volitvah;
 • podpirajo participativne in predstavniške lokalne strukture v državah EU;
 • podpirajo projekte, ki omogočajo mladim, da so akterji v lastnih projektih.

Za to določeno področje je bila ustvarjena strategija EU za mlade za obdobje 2010–2018, vključno z delovnim načrtom EU za mladino za obdobje 2016–2018. Ta vključuje posebne ukrepe za spodbujanje mladih k dejavnemu sodelovanju v družbi, tako da:

 • razvija mehanizme za dialog, ki vključujejo mlade, in spodbuja njihovo sodelovanje pri oblikovanju nacionalnih politik;
 • podpira mladinske organizacije;
 • spodbuja sodelovanje nezadostno zastopanih skupin mladih v politiki in organizacijah civilne družbe.

Komisija je predstavila tudi izmenjave dobre prakse, da bi spodbudila mlade k sodelovanju na področjih izobraževanja, zaposlovanja in družbe.

Med drugimi ukrepi je določen tudi nov načrt za boj proti radikalizaciji z izobraževanjem in ukrepanjem mladih z namenom, da otroci in mladi pridobijo socialne, državljanske in kulturne kompetence ter da se pri uporabi interneta izboljša njihovo kritično razmišljanje.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu o evropskih politikah sodelovanja in informiranja mladih – Nadaljevanje Bele knjige o novi spodbudi za evropsko mladino: izvajanje skupnih ciljev na področju sodelovanja in informiranja mladih s ciljem spodbujanja njihovega dejavnega evropskega državljanstva (COM(2006) 417 final z dne 20. julija 2006).

POVEZANI DOKUMENTI

Bela knjiga Evropske komisije: „Nova spodbuda za evropsko mladino“ (COM(2001) 681 final z dne 21. novembra 2001).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 27. junija 2002 o okviru za evropsko sodelovanje na področju mladine (UL C 168, 13.7.2002, str. 2–5).

Resolucija Sveta z dne 25. novembra 2003 o skupnih ciljih na področju sodelovanja in informiranja mladih (UL C 295, 5.12.2003, str. 6–8).

Sporočilo Komisije Svetu o evropskih politikah, ki zadevajo mlade o obravnavi skrbi mladih v Evropi – izvajanje Evropskega pakta za mlade in spodbujanje dejavnega državljanstva (COM(2005) 206 final z dne 30. maja 2005).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic na srečanju v okviru Sveta, z dne 24. maja 2005, o izvedbi skupnega cilja: povečanje udeležbe mladih v sistemu predstavniške demokracije (UL C 141, 10.6.2005, str. 3–4).

Resolucija Sveta in predstavnikov vlad držav članic na srečanju v okviru Sveta, z dne 24. maja 2005, o izvedbi skupnih ciljev glede obveščanja mladih (UL C 141, 10.6.2005, str. 5–6).

Sporočilo Komisije Evropskemu svetu – Agenda državljanov – Doseganje rezultatov za Evropo (COM(2006) 211 final z dne 10. maja 2006).

Zadnja posodobitev 23.02.2017

Top