Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Znanstveni nasveti za ribiško politiko EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Znanstveni nasveti za ribiško politiko EU

POVZETEK:

Sklep 2005/629/ES o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Ustanavlja Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo. Odbor zagotavlja nasvete za pomoč Evropski komisiji pri izvajanju skupne ribiške politike Evropske unije.

Določa vlogo, sestavo in postopke za imenovanje članov odbora.

KLJUČNE TOČKE

Vloga

Komisija se posvetuje z odborom glede vseh zadev, povezanih z ohranitvijo in upravljanjem živih vodnih virov (morskih živali in rastlinstva), zlasti glede bioloških, gospodarskih, okoljskih, socialnih in tehničnih vidikov.

Mnenje odbora je bistvenega pomena za zagotavljanje trajnosti ribiške politike EU. Igra pomembno vlogo pri svetovanju glede vidikov, kot sta:

največji trajnostni donosi (največja raven ulova, ki jo je mogoče redno izkoriščati, ne da bi prišlo do dolgoročnega izginevanja ribolovnih virov) in

celotni dovoljeni ulov (največje količine določenih ribjih vrst, ki jih je dovoljeno uloviti v določenem časovnem obdobju na določenem območju).

Sestava in imenovanje

Odbor sestavlja 30 do 35 uglednih strokovnjakov in tehnologov s področij morske biologije in morske ekologije, ribiške znanosti in ekonomije ribištva, statistike in raziskovalnih vprašanj, povezanih z ribištvom.

Člani so imenovani na podlagi seznama, sestavljenega po objavi javnega razpisa za zbiranje ponudb na spletnem mestu Komisije. Imenovani so za tri leta, imenovanje pa je obnovljivo za nadaljnja obdobja treh let.

Odbor lahko po posvetovanju s Komisijo ustvari svoje delovne skupine za posebna vprašanja. Predstavniki Komisije in drugi zunanji strokovnjaki se lahko udeležujejo sestankov odbora in delovnih skupin.

Delovanje

Komisija se z odborom v rednih intervalih, ali kadar koli je to potrebno, posvetuje o zadevah, ki se nanašajo na ohranjanje in upravljanje živih vodnih virov.

Komisija upošteva mnenje odbora ob predložitvi predlogov o upravljanju ribištva. Odbor lahko Komisiji na lastno pobudo predloži mnenja o zadevah, povezanih z ribištvom.

Odbor sestavi letno poročilo o naslednjem:

o stanju staležev rib in trendih v ribiški industriji, s poudarkom na gospodarskih vplivih stanja staležev rib;

o opravljenem delu glede usklajevanja znanstvenih, tehničnih in gospodarskih raziskav na področju ribištva in v sektorju ribogojstva (tj. gojenja rib in lupinarjev).

Poslovnik

Odbor sprejema notranje predpise po posvetovanju s Komisijo. Delo odbora poteka v skladu z načeli odličnosti, neodvisnosti in transparentnosti in ob upoštevanju zaupnosti pri davčnih in poslovnih zadevah. Ti predpisi so objavljeni na spletnem mestu Komisije.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Ta sklep je začel veljati 26. avgusta 2005.

OZADJE

Znanstveni, tehnični in gospodarski odbor za ribištvo (STECF)

AKT

Sklep Komisije 2005/629/ES z dne 26. avgusta 2005 o ustanovitvi Znanstvenega, tehničnega in gospodarskega odbora za ribištvo (UL L 225, 31.8.2005, str. 18–22).

Nadaljnje spremembe Sklepa 2005/629/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Top