Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropska fundacija za življenjske in delovne razmere

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropska fundacija za življenjske in delovne razmere

POVZETEK:

Uredba (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ta uredba vzpostavlja Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound).

Namen fundacije je prispevati k boljšim življenjskim in delovnim razmeram v državah. Svojo nalogo opravlja v partnerstvu z vladami, delodajalci, sindikati in institucijami EU (kot so Komisija, Parlament, Svet in Evropski ekonomsko-socialni odbor).

Glavne naloge

Glavni cilji fundacije Eurofound so:

 • spremljati trende in razvoj na področju življenjskih in delovnih razmer, industrijskih odnosov in strukturnih sprememb (npr. sprememb zaradi uvedbe novih tehnologij) v gospodarstvu EU,
 • dajati mnenje in nasvete oblikovalcem socialne politike in zainteresiranim stranem na področju življenjskih in delovnih razmer,
 • širiti znanje in organizirati razprave ter izmenjave s predstavniki civilne družbe in socialnimi partnerji.

Dejavnosti na področju raziskav in komunikacije

Osrednje dejavnosti fundacije Eurofound so zlasti vodenje raziskav ter informacijske in komunikacijske dejavnosti na področju:

 • življenjskih razmer državljanov EU, kot so usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, javne socialne storitve ter možnosti vključevanja na trg dela,
 • delovnih razmer, vključno z organizacijo dela, delovnim časom, prožnostjo in spremembami delovnih razmer po vsej EU,
 • industrijskih odnosov, vključno z industrijskimi spremembami in prestrukturiranjem podjetij, udeležbe delavcev pri odločanju ter industrijskimi odnosi na ravni EU.

Eurofound spodbuja izmenjavo informacij in dobre prakse med univerzami, upravami ter gospodarskimi in socialnimi organizacijami.

Organizira tečaje, konference in seminarje ter sodeluje v študijah. Vladam, delodajalcem, sindikatom in Evropski komisiji omogoča dostop do podatkov in mnenj, ki izhajajo iz neodvisnih in primerjalnih raziskav.

Štiriletni delovni program (2013–2016)

Eurofound vsaka štiri leta pregleda svojo strategijo in usmeritev svojega dela v tekočem programu.

Novi štiriletni strateški program je bil sprejet za obdobje 2013–2016. Strateški cilj fundacije Eurofound v tem novem štiriletnem programu je zagotoviti visokokakovostno, pravočasno in za oblikovanje politike pomembno znanje na štirih glavnih področjih:

 • 1.

  večanje udeležbe na trgu dela in boj proti brezposelnosti

  • z ustvarjanjem delovnih mest,
  • z izboljševanjem delovanja trga dela in
  • s spodbujanjem vključevanja,
 • 2.

  izboljševanje delovnih razmer in zagotavljanje trajnostnega dela v celotnem življenjskem obdobju ljudi,

 • 3.

  razvijanje industrijskih odnosov za zagotavljanje pravičnih in produktivnih rešitev ob spremembah v političnem okviru,

 • 4.

  izboljšanje življenjskega standarda in spodbujanje socialne kohezije v luči gospodarskih razlik in družbenih neenakosti.

Eurofound v tem delovnem programu navaja dejstva in številke, predstavlja trende in analizira politike v državah EU. Skupaj s posebnimi prednostnimi dejavnostmi je bil opredeljen tudi seznam posebnih pomembnih tem.

Sodelovanje

Eurofound sodeluje s specializiranimi akademskimi instituti ali univerzami v državah EU in na mednarodni ravni. Tesno sodeluje tudi z Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu.

Fundacija trdno sodeluje tudi s socialnimi partnerji na ravni EU, kot sta ETUC (Evropska zveza sindikatov) in BUSINESSEUROPE (Evropska organizacija delodajalcev).

Organizacija in delovanje

Sedež fundacije je na Irskem (Dublin). Obsega upravni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki socialnih partnerjev in nacionalnih vlad vseh držav EU ter Evropske komisije.

Fundacija je ustanovila tudi dve opazovalnici:

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba je začela veljati 2. junija 1975.

OZADJE

Fundacija je bila ustanovljena pred 40 leti, natančneje leta 1975, da bi prispevala k načrtovanju in ustvarjanju boljših življenjskih in delovnih razmer.

AKT

Uredba (EGS) št. 1365/75 Sveta z dne 26. maja 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer (UL L 139, 30.5.1975, str. 1–4)

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (EGS) št. 1365/75 so vključeni v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo se uporablja le kot napotilo.

Zadnja posodobitev 11.01.2016

Top