Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Agencija EU za varnost in zdravje pri delu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Agencija EU za varnost in zdravje pri delu

 

POVZETEK:

Uredba(ES) št. 2062/94 – Agencija EU za varnost in zdravje pri delu

KAJ JE NAMEN TE UREDBE?

Ustanavlja Evropsko agencijo za varnost in zdravje pri delu, da bi zagotavljala tehnične, znanstvene in ekonomske informacije za organe EU, države EU in zainteresirane stranke na tem področju.

KLJUČNE TOČKE

Naloge

Naloge Agencije vključujejo:

 • zbiranje in analiziranje tehničnih, znanstvenih in ekonomskih informacij o:
  • zdravju in varnosti pri delu v državah EU in njihovo posredovanje organom EU, drugim državam EU in zainteresiranim strankam,
  • raziskavah o varnosti in zdravju pri delu in razširjanje izsledkov teh raziskav,
 • zagotavljanje tehničnih, znanstvenih in ekonomskih informacij o metodah in orodjih za izvajanje preventivnih dejavnosti, zlasti za mala in srednje velika podjetja, ter prepoznavanje dobrih praks,
 • spodbujanje in podpiranje sodelovanja in izmenjave informacij ter izkušenj med državami EU, vključno z informacijami o programih usposabljanja,
 • usklajevanje informacijske mreže v sodelovanju z državami EU, ki vključuje nacionalne organe, organe EU (kot je Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer) in mednarodne organe in organizacije, ki zagotavljajo to vrsto informacij in storitev,
 • v državah zunaj EU in mednarodnih organizacijah, vključno s Svetovno zdravstveno organizacijo (WHO), Mednarodno organizacijo dela (ILO), Pan-ameriško zdravstveno organizacijo (PAHO) in Mednarodno pomorsko organizacijo (IMO), zbira in tem državam in organizacijam zagotavlja informacije o zadevah varnosti in zdravja pri delu.

Struktura

 • Usmerjevalno in upravno strukturo sestavljajo upravni odbor, biro in direktor.
 • Upravni odbor sestavljajo:
  • po en član, ki zastopa vlado vsake države EU,
  • po en član, ki zastopa organizacije delodajalcev iz vsake države EU,
  • po en član, ki zastopa organizacije delojemalcev iz vsake države EU,
  • trije člani, ki zastopajo Evropsko komisijo,
 • Sedež Agencije je v Bilbau v Španiji.

Strategija

Agencija pripravlja letne programske dokumente, ki temeljijo na šestletni strategiji družbe. Strategija 2014–2020 zajema šest prednostnih področij s poudarkom na mrežnem povezovanju in je skladna s strateškim okvirom za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020.

OD KDAJ SE TA UREDBA UPORABLJA?

Ta uredba se uporablja od 9. septembra 1994.

OZADJE

Evropska agencija za varnost in zdravje pri delu

GLAVNI DOKUMENT

Uredba Sveta (ES) št. 2062/94 z dne 18. julija 1994 o ustanovitvi Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu (UL L 216, 20.8.1994, str. 1-7).

Nadaljnje spremembe in popravki Uredbe (ES) št. 2062/94 so vključeni v osnovno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

POVEZANI DOKUMENTI

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o strateškem okviru EU za varnost in zdravje pri delu za obdobje 2014–2020 (COM(2014) 332 final z dne 6. junija 2014).

Zadnja posodobitev 05.12.2016

Top