Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev

 

POVZETEK:

Sporočilo (COM(2007) 392 final) – Izboljšanje kakovosti izobraževanja in usposabljanja učiteljev

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Namen sporočila je oceniti izobraževanje in usposabljanje učiteljev v EU, obenem pa predlaga možne ukrepe na ravni držav EU ter načine, na katere jih EU lahko podpre.

KLJUČNE TOČKE

Učitelji imajo ključno vlogo, da ljudem pomagajo pri razvoju njihovih sposobnosti in potenciala ter pri pridobivanju znanja in spretnosti, ki jih bodo potrebovali kot državljani in delavci.

Sporočilo izpostavlja ogromne razlike v standardih in praksah izobraževanja učiteljev med državami EU, kot so minimalni čas, ki je na leto namenjen za obvezno usposabljanje na delovnem mestu, podpora in mentorstvo novim učiteljem.

Evropska komisija tesno sodeluje z državami EU, da jim pomaga razviti in posodobiti politike izobraževanja in usposabljanja. Prizadeva si za dobro usposobljen, mednarodno mobilen poklic, pri katerem imajo učitelji podporo, da se razvijajo ves čas svoje poklicne poti in delujejo v partnerstvu s širšo skupnostjo. Komisija predlaga, da mora politika v državah EU storiti naslednje:

Vseživljenjsko učenje

Vseživljenjski strokovni razvoj vsakega učitelja bi bilo treba usklajevati na nacionalni ravni in ga primerno financirati. To poleg programov uvajanja v poklic vključuje še mentorstvo in redne razgovore o potrebah po izobraževanju in razvoju.

Potrebne spretnosti in znanja

Učitelji morajo imeti znanje o predmetu, odnos in spretnosti, ki so potrebni za pomoč mladim pri doseganju njihovega polnega potenciala. To jim omogoča, da opredelijo potrebe posameznega učenca in se nanje odzovejo s številnimi strategijami.

Reflektivna praksa in raziskave

Učitelji bi morali biti sposobni prevzeti odgovornost za svoje učenje, tako kot mladim pomagajo prevzeti odgovornost za njihovo. To vključuje sistematičen razmislek o lastni praksi in izvajanje raziskav v učilnici.

Kvalifikacije

Glede na kompleksnost zahtev, ki jih morajo izpolniti učitelji, ter obseg znanja in spretnosti, ki jih morajo pridobiti, bi morale države EU razmisliti o prehodu na politiko, ki zahteva kvalifikacije na višji stopnji, kakršna je bila v nekaterih državah že sprejeta.

Izobraževanje učiteljev v visokošolskem izobraževanju

Na voljo morajo biti programi izobraževanja na magistrski in doktorski (pa tudi dodiplomski) stopnji, obenem pa je treba okrepiti vezi med izobraževalci učiteljev, aktivnimi učitelji, delovnim mestom in drugimi agencijami. Odgovorni za izobraževanje učiteljev morajo imeti praktične izkušnje s poučevanjem v učilnici in izpolnjevati visoke standarde glede znanja, odnosa in kompetenc, ki jih morajo imeti učitelji.

Poučevanje v družbi

Učitelji morajo v celoti odražati raznolikost družbe v smislu kulture, maternega jezika, spola in invalidnosti, države EU pa morajo odstraniti ovire za doseganje tega cilja.

Pri tem se Komisija zavezuje, da:

  • si bo še naprej prizadevala za izboljšanje izobraževanja učiteljev;
  • bo razvila boljše načine za merjenje napredka;
  • bo delila novo znanje in spodbujala učinkovito izkoriščanje tega znanja;
  • bo pregledala napredek in podala nove predloge.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

GLAVNI DOKUMENT

Sporočilo Komisije Svetu in Evropskemu parlamentu – Izboljšanje kakovosti izobraževanja učiteljev (COM(2007) 392 final z dne 3. avgusta 2007).

POVEZANI DOKUMENTI

Sklepi Sveta z dne 26. novembra 2009 o strokovnem izpopolnjevanju učiteljev in vodstvenih delavcev šol (UL C 302, 12.12.2009, str. 6–9).

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (COM(2012) 669 final z dne 20. novembra 2012).

Delovni dokument služb Komisije o podpori učiteljskim poklicem za boljše učne rezultate, ki dopolnjuje dokument Sporočilo Komisije – Ponovni razmislek o izobraževanju: naložbe v spretnosti za boljše socialno-ekonomske rezultate (SWD(2012) 374 final z dne 20. novembra 2012).

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o učinkovitem izobraževanju učiteljev (UL C 183, 14.6.2014, str. 22–25).

Zadnja posodobitev 18.12.2016

Top