Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kakovost v visokem šolstvu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Kakovost v visokem šolstvu

Evropa je na področju izobraževanja v svetovnem vrhu. Da bi ta položaj ohranili, so evropski ministri za izobraževanje priporočili, da se v visokošolskih sistemih uvedejo sistem ocenjevanja kakovosti in mehanizmi za zagotavljanje kakovosti.

AKT

Priporočilo Sveta 98/561/ES o evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu.

POVZETEK

Države članice Evropske unije (EU) so se leta 1998 odločile, da bodo vzpostavile pregleden sistem ocenjevanja in zagotavljanja kakovosti na področju visokega šolstva. Zaradi ohranitve in izboljšanja kakovosti v visokem šolstvu ob hkratnem upoštevanju nacionalnih okoliščin, evropske dimenzije in mednarodnih zahtev naj bi imeli ti sistemi naslednje lastnosti:

 • samostojni in neodvisni organi, odgovorni za ocenjevanje in zagotavljanje kakovosti;
 • povezanost postopkov ocenjevanja s samopodobo institucij;
 • notranje in zunanje ocenjevanje;
 • vključitev vseh deležnikov (učitelji, upravno osebje, študentje, alumni, socialni partnerji, poklicna druženja, tuji strokovnjaki);
 • objava rezultatov.

Leta 2006 sta Evropski parlament in Svet izdala skupni dokument, v katerem sta državam članicam priporočila uvedbo notranjih sistemov zagotavljanja kakovosti v skladu s standardi in smernicami, sprejetimi v Bergnu v okviru bolonjskega procesa, ter vzpostavitev evropskega registra agencij za zagotavljanje kakovosti (EQAR). Priporočilo državam članicam nalaga, naj visokošolskim zavodom na svojem ozemlju omogočijo, da med agencijami za zagotavljanje kakovosti ali akreditacijo iz evropskega registra same izberejo tisto, ki ustreza njihovim potrebam in profilu, pod pogojem, da je to v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo ali da to dopuščajo njihovi nacionalni organi.

Triletna poročila

Za spremljanje napredka pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu se izdajo poročila. Čeprav je bil doslej napredek viden, so opazne tudi nekatere pomanjkljivosti. Poročilo iz leta 2014 izpostavlja razlike v tem, kako zagotavljanje kakovosti podpira reforme visokega šolstva, kot so razširitev dostopa, izboljšanje zaposljivosti in internacionalizacija ali izboljšanje doktorskega usposabljanja in strategij na področju človeških virov. Za premostitev teh vrzeli mora zagotavljanje kakovosti postati podpora pri vzpostavitvi notranje kulture kakovosti v visokošolskih institucijah in ne le formalni postopek.

Razmisliti je treba o sektorskem pristopu k zagotavljanju kakovosti in ugotoviti, ali je mogoče opredeliti nekaj osnovnih načel in smernic, ki bi veljale v vseh sektorjih in bi se uporabljale za vse kvalifikacije.

Načrtovani ukrepi

Ukrepi za boljše evropsko sodelovanje pri zagotavljanju kakovosti za vseživljenjsko učenje zajemajo:

 • posvetovanje o potrebnosti in izvedljivosti izboljšanja usklajenosti med zagotavljanjem kakovosti v različnih podsektorjih izobraževanja;
 • reformo evropskih standardov in smernic, ki se osredotoča na dvig standardov kakovosti in ne na postopkovne pristope, hkrati pa razširja njihov obseg;
 • sinergije med obstoječimi instrumenti: nadaljnje spodbujanje instrumentov za zagotavljanje preglednosti, ki podpirajo zagotavljanje kakovosti, kot so evropsko ogrodje kvalifikacij, ECTS, EQAVET in Europass;
 • skupno prizadevanje z državami članicami za spodbujanje večjega števila agencij za zagotavljanje kakovosti, da se prijavijo za registracijo pri EQAR, in omogočanje tujim agencijam, registriranim pri EQAR, da delujejo v njihovih sistemih visokega šolstva;
 • spodbujanje sodelovanja na področju zagotavljanja kakovosti na mednarodni ravni prek dialoga o politiki s ključnimi mednarodnimi partnerji in kot osnova za partnerstva z visokošolskimi institucijami po vsem svetu (prek programa Erasmus+).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Priporočilo 98/561/ES

-

-

UL L 270, 7.10.1998

POVEZANI AKTI

Priporočilo 2006/143/ES Evropskega parlamenta in Sveta o nadaljnjem evropskem sodelovanju pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu [UL L 64, 4.3.2006].

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Poročilo o napredku pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu (COM(2009) 487 final, 21.9.2009).

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Poročilo o napredku pri zagotavljanju kakovosti v visokem šolstvu (COM(2014) 29 final, 28.1.2014 - neobjavljeno v Uradnem listu].

Sklepi Sveta z dne 20. maja 2014 o zagotavljanju kakovosti pri podpiranju izobraževanja in usposabljanja (UL C 183, 14.06.2014).

Zadnja posodobitev: 06.07.2014

Top