Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop)

POVZETEK:

Uredba Sveta (EGS) št. 337/75 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja

POVZETEK

Približno 75 milijonov prebivalcev v Evropski uniji (EU) je nizko kvalificiranih ali nekvalificiranih, zato so trikrat bolj izpostavljeni brezposelnosti kot visoko kvalificirani prebivalci.

Da bi jim pomagala pri razvijanju spretnosti in iskanju zaposlitve, je EU ustanovila posebno agencijo, ki bo podpirala poklicno izobraževanje in politike usposabljanja v EU ter državam EU pomagala, da jih izvajajo tudi v praksi.

KAJ JE NAMEN AGENCIJE CEDEFOP?

Namen agencije Cedefop, Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, je podpreti Evropsko komisijo pri spodbujanju poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET) ter pri razvoju in izvajanju skupne politike poklicnega izobraževanja in usposabljanja z njenimi znanstvenimi in strokovnimi dejavnostmi.

Agencija Cedefop tesno sodeluje s Komisijo, državami EU, delodajalci in sindikati ter raziskovalci in izvajalci na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Zagotavlja jim najnovejše informacije o razvoju poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter priložnosti za razpravo o politiki.

KLJUČNE TOČKE

Njeni glavni cilji so:

 • zbrati dokumentacijo o poklicnem izobraževanju in usposabljanju in prispevati k razvoju na tem področju z zagotavljanjem statističnih podatkov in analize politike, da bi se podprlo oblikovanje politike o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter povečala osveščenost o pomenu poklicnega izobraževanja in usposabljanja,
 • razpošiljati informacije prek svojega spletnega mesta, publikacij, študij, konferenc in seminarjev,
 • podpreti skupen pristop h krepitvi sodelovanja EU pri razvoju politike o poklicnem izobraževanju in usposabljanju,
 • spodbujati razpravo o razvoju trga dela in nastajajočih potrebah po spretnostih in kvalifikacijah.

Delo

Štirje glavni naslovi:

 • 1.

  analiza politike : pooblaščena je, da poroča o napredku držav EU pri doseganju skupno dogovorjenih ciljev politike o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter njunem financiranju,

 • 2.

  razvoj vseživljenjskega učenja: spremlja in ocenjuje trende in razvoj politike v zvezi z vseživljenjskim učenjem (tj. učenje v katerem koli življenjskem obdobju). Oblikovalcem politike zagotavlja podatke in analizo ter nudi priložnosti za izmenjavo znanja in dobrih praks na področju izobraževanja in usposabljanja,

 • 3.

  prepoznavanje potreb po spretnostih: analizira možna neravnovesja na trgu dela EU. Preiskuje tudi potrebe po spretnostih in usposobljenosti v izbranih sektorjih in išče skupen pristop na ravni EU pri spremljanju spreminjajočih se potreb po spretnostih,

 • 4.

  razumevanje kvalifikacij: prispeva k oblikovanju skupnih instrumentov in načel EU na področju izobraževanja in usposabljanja, da bi se ljudem zagotovila pomoč pri napredovanju in menjavi poklica pri kateri koli starosti. Na primer, širi informacije o instrumentih EU, kot so Evropsko ogrodje kvalifikacij (EQF), evropski sistem kreditnih točk v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (ECVET) in Europass.

Omrežja

Agencija Cedefop sodeluje z dvema glavnima omrežjema:

 • z omrežjem ReferNet, ki zagotavlja informacije o nacionalnih sistemih in politikah na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja v državah EU ter na Islandiji in Norveškem,
 • z omrežjem Skillsnet, ki združuje visoko kvalificirane raziskovalce in strokovnjake z vsega sveta, da bi predstavili in razpravljali o raziskovalnih in analiznih metodah v zvezi z novimi in spreminjajočimi se potrebami po spretnostih.

OZADJE

Agencija Cedefop je ena izmed decentraliziranih agencij EU. Ustanovljena je bila leta 1975, leta 1995 pa se je iz Berlina preselila v Solun.

Leta 2015 je praznovala 40 let prispevanja k poklicnemu izobraževanju in usposabljanju v Evropi ter 20. obletnico sedeža v Grčiji.

Več informacij je na voljo na:

AKT

Uredba (EGS) št. 337/75 Sveta z dne 10. februarja 1975 o ustanovitvi Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 337/75

16.2.1975

-

UL L 39, 13.2.1975, str. 1-4

Akt(i) o spremembi

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Uredba (EGS) št. 1946/93

26.7.1993

-

UL L 181, 23.7.1993, str. 11-12

Uredba (ES) št. 1131/94

1.9.1994

-

UL L 127, 19.5.1994, str. 1

Uredba (ES) št. 251/95

1.3.1995

-

UL L 30, 9.2.1995, str. 1-2

Uredba (ES) št. 354/95

1.1.1995

-

UL L 41, 23.2.1995, str. 1

Uredba (ES) št. 1655/2003

1.10.2003

-

UL L 245, 29.9.2003, str. 41-43

Uredba (ES) št. 2051/2004

21.12.2004

-

UL L 355, 1.12.2004, str. 1-3

POVEZANI AKTI

Poročilo Komisije Svetu, Evropskemu parlamentu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij o zunanji oceni Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (COM(2008) 356 final z dne 13. junija 2008)

Zadnja posodobitev 30.09.2015

Top