Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Modernizacija javnih zavodov za zaposlovanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Modernizacija javnih zavodov za zaposlovanje

Javni zavodi za zaposlovanje (JZZ) so prva postaja za številne iskalce zaposlitve, zato imajo ključno vlogo pri izvrševanju politik trga dela. JZZ bi s tesnejšim sodelovanjem po vseh Evropski uniji (EU) morali pomagati pri doseganju cilja strategije Evropa 2020, tj. 75-odstotne zaposlenosti.

AKT

Sporočilo Komisije: modernizacija javnih zavodov za zaposlovanje v podporo evropski strategiji zaposlovanja (COM(98) 641 final z dne 13. novembra 1998)

POVZETEK

Javni zavodi za zaposlovanje (JZZ) so prva postaja za številne iskalce zaposlitve, zato imajo ključno vlogo pri izvrševanju politik trga dela. JZZ bi s tesnejšim sodelovanjem po vseh Evropski uniji (EU) morali pomagati pri doseganju cilja strategije Evropa 2020, tj. 75-odstotne zaposlenosti.

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Sporočilo obravnava vlogo JZZ v strategiji zaposlovanja EU in hitro spreminjajočem se okolju, v katerem delujejo. Opisuje potrebo po razvoju njihove vloge, delovnih metod ter ciljev. Sporočilo je tudi podlaga za sklep, ki je bil sprejet leta 2014, da bi se vzpostavila vseevropski okvir JZZ za obdobje 2014-2020.

KLJUČNE TOČKE

Vloga JZZ pri izvajanju evropske strategije zaposlovanja

ponujanje informacij o trgu dela: zbirajo podatke o prostih delovnih mestih in možnih kandidatih ter nudijo informacije o možnostih za usposabljanje/ponovno usposabljanje;

posredovanje: prikazujejo prosta delovna mesta, za katera se iščejo kandidati, in si prizadevajo uskladiti ponudbo dela in povpraševanje po njem;

prilagajanje trga: JZZ lahko z vključevanjem v izvajanje politik trga dela pomagajo prilagoditi ponudbo in povpraševanje na področju zaposlovanja, na primer s pomočjo programov za zmanjšanje pomanjkanja znanj.

Različni modeli JZZ

Raven učinkovitosti JZZ pri izvajanju programov trga dela se razlikuje med državami EU zaradi različnih pristojnosti, organizacijskih struktur, instrumentov in trgov dela.

Razvijajoče se okolje

Spreminjanje profila iskalcev zaposlitve (več visoko izobraženih mladih ljudi, več žensk, starajoča se delovna sila itd.),

spreminjanje potreb delodajalcev (prehod na storitveno gospodarstvo),

hitre tehnološke spremembe in potreba po ohranitvi konkurenčnosti,

spreminjanje delovnih razmerij (pogodbe, prožnejši delovni čas itd.),

visoke in trajne stopnje brezposelnosti.

Sodelovanje JZZ

JZZ neuradno sodelujejo na ravni EU že od leta 1997 in so vključeni v izvajanje smernic EU za zaposlovanje ter z njimi povezanih nacionalnih akcijskih načrtov.

Tesnejše sodelovanje JZZ je bilo ključno za doseganje ciljev strategije Evropa 2020 na področju zaposlovanja. EU se je tako leta 2014 dogovorila, da vzpostavi mrežo s trdno pravno podlago, da bi okrepila sodelovanje med JZZ iz držav EU.

Cilj je:

izvajati primerjalne analize uspešnosti JZZ,

opredeliti dobre prakse na podlagi dejstev in spodbujati vzajemno učenje,

spodbujati izboljšanje zagotavljanja storitev JZZ, vključno z jamstvom za mlade,

prispevati k evropski strategiji zaposlovanja in ustreznim nacionalnim politikam.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o javnih zavodih za zaposlovanje.

POVEZANI AKTI

Sklep št. 573/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ) (UL L 159, 28.5.2014, str. 32-39)

Zadnja posodobitev: 20.04.2015

Top