Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Delo za določen čas

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Delo za določen čas

 

POVZETEK:

Direktiva 99/70/ES – okvirni sporazum o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (sindikati)

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

  • Določa minimalne zahteve v zvezi z delom za določen čas, da bi zagotovili enako obravnavo delavcev in preprečili zlorabe, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij te vrste.
  • Poziva Evropsko unijo (EU), da določi kazni za kršitev teh zahtev.
  • Predpisuje posebne določbe za omejitev upravnega bremena, ki bi ga lahko ti novi standardi povzročili malim in srednje velikim podjetjem.

KLJUČNE TOČKE

Pokriva samo delovne pogoje tistih, ki so zaposleni za določen čas, zakonsko predpisani sistemi obvezne socialne varnosti pa so pravica držav EU.

Nanaša se na delavce, zaposlene za določen čas (vključno s sezonskimi delavci), z izjemo delavcev, ki jih da agencija za začasno zaposlovanje na razpolago uporabniškemu podjetju. Toda stranke nameravajo sprejeti podoben sporazum za začasno zaposlitev.

Poleg tega lahko države EU določijo, da se ta sporazum ne uporablja za:

  • začetno poklicno usposabljanje in vajeniške programe,
  • pogodbe o zaposlitvi in delovna razmerja, ki so bila sklenjena v okviru posebnega javnega ali javno podprtega usposabljanja, programov povezovanja in poklicnega prekvalificiranja.

Načelo nediskriminacije

Sporazum prepoveduje delodajalcem, da bi delavce, zaposlene za določen čas, obravnavali manj ugodno kakor delavce, zaposlene za nedoločen čas, razen kadar je različno obravnavanje opravičljivo iz objektivnih razlogov.

Sporazum si prizadeva izboljšati kakovost dela za določen čas z zagotavljanjem uporabe načela nediskriminacije in preprečevanjem zlorabe, ki izhaja iz veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij za določen čas.

Preprečevanje zlorab dela za določen čas

Za preprečevanje zlorab, ki izhajajo iz veriženja pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij za določen čas, morajo države EU po posvetovanju s socialnimi partnerji uvesti enega ali več naslednjih ukrepov (ob upoštevanju potreb posameznih sektorjev in/ali kategorij delavcev):

  • objektivne razloge, ki upravičujejo obnovitev takšnih pogodb ali razmerij,
  • najdaljše skupno trajanje zaporednih pogodb o zaposlitvi ali razmerij za določen čas,
  • število obnovitev.

Možnosti usposabljanja

Delodajalci delavcem, zaposlenim za določen čas, omogočijo kar najširši dostop do možnosti usposabljanja, ki izboljšajo njihovo strokovnost, poklicni razvoj in poklicno mobilnost.

Predstavniki delavcev

Pri izračunu praga, nad katerim se lahko ustanovijo predstavniški organi delavcev, se morajo upoštevati delavci, zaposleni za določen čas.

Kazni za kršitve delodajalcev

Države EU morajo določiti kazni, ki se uporabljajo za kršitve nacionalnih izvedbenih predpisov.

Delo za določen čas ter mala in srednje velika podjetja

Glede uporabe direktive za mala in srednje velika podjetja (MSP) je bilo posebej upoštevano, da se je treba izogniti nalaganju upravnih, finančnih in pravnih omejitev, ki bi zadrževale njihov razvoj. V skladu z navedbami Evropske komisije se več določb sporazuma nanaša na nacionalno zakonodajo, kolektivne sporazume ali običaje in/ali socialne partnerje v zvezi z dogovori za njihovo uporabo, ki omogočajo, da se upoštevajo posebne potrebe MSP.

Uporaba

Države EU so morale sprejeti zakone, predpise in upravne določbe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 10. julija 2001 ali zagotoviti, da so socialni partnerji najpozneje do tega datuma uvedli ustrezne ukrepe. Države EU so imele na voljo največ eno leto za upoštevanje posebnih težav ali za izvajanje kolektivne pogodbe. Komisijo je bilo treba obvestiti o takih okoliščinah.

Izvajanje te direktive ne more upravičiti zniževanja splošne ravni zaščite delavcev na področju, na katero se nanaša direktiva. Države EU pa lahko sprejmejo ugodnejše predpise od zapisanih v direktivi.

Poročila

Dve izvedbeni poročili Komisije predstavljata nacionalne izvedbene ukrepe direktive (glejte oddelek Povezani dokumenti spodaj).

Ti poročili sta dopolnjeni z dvema študijama (Izvedbeno poročilo o Direktivi 1999/70/ES o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (Češka, Estonija, Ciper, Latvija, Litva, Madžarska, Malta, Poljska, Slovenija in Slovaška) (marec 2007)) in s Poročiloma (Povzetkoma) o izvajanju Direktive 1999/70/ES v Bolgariji in v Romuniji (2009).

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Uporablja se od 10. julija 1999. Države EU so jo morale vključiti v nacionalno zakonodajo do 10. julija 2001.

OZADJE

Pogodbe o zaposlitvi za določen čas so bile obravnavane v predlogu Komisije za direktivo Sveta. Evropski parlament je dostavil svoje mnenje o predlogu 24. oktobra 1990 (Uradni list C 295, 26.11.1990).

Ker Komisija ni dobila soglasja Sveta, se je odločila, da se na podlagi člena 3 Sporazuma o socialni politiki posvetuje s socialnimi partnerji. Med prvim posvetovanjem so socialni partnerji poudarili potrebo po boju proti diskriminaciji delavcev, ki so jih prizadele nove, prožne oblike dela.

Na koncu drugega kroga posvetovanj so se socialni partnerji odločili, da začnejo pogajanja na tem področju.

Vzporedno so 19. junija 1996 UNICE (zdaj BusinessEurope), CEEP in ETUC sklenili okvirni sporazum o delu s krajšim delovnim časom, izvedenim z Direktivo 97/81/ES z dne 15. decembra 1997. V preambuli k temu sporazumu so pogodbene stranke najavile svoj namen, da razmislijo o podobnih sporazumih v zvezi z drugimi prožnimi oblikami dela. 18. marca 1999 so sklenile okvirni sporazum o delu za določen čas, ki se izvaja s to direktivo.

Komisija je čutila, da je treba vzpostaviti uravnotežen in prožen okvir, skladen z nadaljnjim povečevanjem pogodb za določen čas, ki bo hkrati preprečeval njihovo zlorabo.

Parlament je 6. maja 1999 sprejel sklep o predlogu Komisije, v katerem je pozval Svet, naj odobri okvirni sporazum o delu za določen čas [ki ni bil objavljen v Uradnem listu]. Kljub temu je Parlament z obžalovanjem ugotovil, da sporazum pokriva le veriženje delovnih razmerij, da pravila, načrtovana za preprečitev zlorabe z verižnimi pogodbami za določen čas, ne vsebujejo nobenih kakovostnih ali količinskih obveznosti in da ni pripravljena nobena določba za prednostni dostop do ustvarjenih delovnih mest ali za te delavce, da bi imeli dostop do ustreznega poklicnega usposabljanja.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 99/70/ES z dne 28. junija 1999 o okvirnem sporazumu o delu za določen čas, sklenjenem med ETUC, UNICE in CEEP (UL L 175, 10.7.1999, str. 43–48).

POVEZANI DOKUMENTI

Direktiva Sveta 97/81/ES z dne 15. decembra 1997 o okvirnem sporazumu o delu s krajšim delovnim časom, sklenjenim med UNICE, CEEP in ETUC (UL L 14, 20.01.1998, str. 9–14).

Nadaljnje spremembe Direktive 97/81/ES so vključene v izvirno besedilo. To prečiščeno besedilo ima samo dokumentarno vrednost.

Delovni dokument služb Komisije – Nacionalni izvedbeni ukrepi Direktive 1999/70/ES (EU-15) (SEC(2006) 1074 final z dne 11.8.2006).

Delovni dokument služb Komisije – Nacionalni izvedbeni ukrepi Direktive 1999/70/ES (EU-10) (SEC(2008) 2485 final z dne 17.9.2008).

Zadnja posodobitev 04.12.2016

Top