Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Kolektivni odpusti: informiranje zaposlenih in posvetovanje z njimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Kolektivni odpusti: informiranje zaposlenih in posvetovanje z njimi

 

POVZETEK:

Direktiva Sveta 98/59/ES o približevanju zakonodaje držav EU v zvezi s kolektivnimi odpusti

KAJ JE NAMEN TE DIREKTIVE?

 • Od delodajalcev zahteva, da v primeru kolektivnih odpustov* informirajo predstavnike zaposlenih in se posvetujejo z njimi.
 • Navaja točke, ki jih morajo ta posvetovanja zajemati, in informacije, ki jih mora zagotoviti delodajalec.
 • Določa tudi postopkovna pravila pri kolektivnih odpustih.

KLJUČNE TOČKE

Direktiva se ne uporablja za:

 • kolektivne odpuste delavcev, ki imajo sklenjene pogodbe o zaposlitvi za določen čas ali za posebne naloge, razen če pride do takih odpustov pred iztekom določenega datuma ali izpolnitve takih pogodb,
 • delavce, ki jih zaposlujejo organi javne uprave ali ustanove javnega prava.

Poleg tega so pravice zaposlenih v primeru spremembe lastništva podjetja ali insolventnosti podjetja zajete v drugih predpisih EU.

Posvetovanja

Vsak delodajalec, ki razmišlja o kolektivnih odpustih, mora pravočasno organizirati posvetovanja s predstavniki delavcev, zato da doseže sporazum. Posvetovanja morajo zajeti vsaj možnosti in načine:

 • kako se izogniti kolektivnim odpustom ali zmanjšati število prizadetih delavcev in
 • kako ublažiti posledice s spremljajočimi socialnimi ukrepi, usmerjenimi predvsem na prezaposlitev ali preusposabljanje odpuščenih delavcev.

Evropski svet delavcev izboljšuje pravice delavcev do informiranja in nadnacionalnega posvetovanja znotraj podjetij, ki delujejo po vsej EU.

Informacije, ki jih zagotovi delodajalec

Države EU lahko uvedejo ukrepe, ki omogočajo predstavnikom delavcev, da zahtevajo storitve strokovnjakov v skladu z nacionalnimi predpisi. Delodajalec mora v času, ko potekajo posvetovanja, zagotoviti predstavnikom delavcev vse ustrezne informacije in jih pisno obvestiti o:

 • razlogih za odpuščanje,
 • obdobju, v katerem bodo izvedeni načrtovani odpusti,
 • številu in kategorijah običajno zaposlenih delavcev,
 • številu in kategorijah delavcev, ki bodo odpuščeni,
 • merilih za izbor delavcev, ki bodo odpuščeni,
 • načinu izračunavanja odpravnin (kjer je primerno).

Postopek pri kolektivnih odpustih

Delodajalec mora upoštevati naslednji postopek:

 • pristojni organ javne oblasti mora uradno pisno obvestiti o načrtovanih kolektivnih odpustih. To obvestilo mora vsebovati vse pomembne podatke o načrtovanih kolektivnih odpustih in o opravljenih posvetovanjih, razen o načinu izračunavanja odpravnin,
 • kadar so zaposleni člani posadke čezoceanske ladje, mora delodajalec uradno obvestiti organe države, v kateri je registrirano plovilo,
 • vročiti mora kopijo uradnega obvestila predstavnikom delavcev, ki lahko pošljejo pristojnemu organu javne oblasti morebitne pripombe,
 • kolektivni odpusti se izvedejo šele po preteku 30 dni od uradnega obvestila; pristojni organ javne oblasti v tem obdobju išče rešitev za težave,
 • države EU lahko pooblastijo pristojni organ javne oblasti, da to obdobje skrajša ali ga podaljša na 60 dni po uradnem obvestilu v primerih, ko težav ni mogoče rešiti v začetnem obdobju. Dodelijo se lahko širše pristojnosti za podaljšanje,
 • delodajalec mora biti o podaljšanju in razlogih zanj obveščen pred iztekom začetnega obdobja.

OD KDAJ SE TA DIREKTIVA UPORABLJA?

Ta direktiva se uporablja od 1. septembra 1998.

OZADJE

Več informacij je na voljo na strani:

* KLJUČNI POJMI

Kolektivni odpusti: položaj, v katerem se delodajalec odloči, da bo odpustil skupino zaposlenih.

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva Sveta 98/59/ES z dne 20. julija 1998 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kolektivnimi odpusti (UL L 225, 12.8.1998, str. 16-21).

Nadaljnje spremembe Direktive 98/59/ES so vključene v izvirno besedilo. Ta prečiščena različica ima samo dokumentarno vrednost.

Zadnja posodobitev 04.12.2016

Top