Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropski socialni dialog

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Evropski socialni dialog

POVZETEK:

Sporočilo Komisije – Evropski socialni dialog, gonilo inovacij in sprememb

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

Določa smernice za krepitev prispevka predstavnikov delodajalcev in delavcev („socialnih partnerjev“) k delu javnih ustanov z namenom izboljšanja javnega upravljanja ter ekonomske in socialne reforme znotraj EU.

KLJUČNE TOČKE

Glavni cilji sporočila so:

spodbuditi posvetovanje socialnih partnerjev pri snovanju zakonodaje EU z namenom vključitve vseh pobud, ki vplivajo na družbo;

izboljšati postopke in pravila za posvetovanje;

spodbujati sodelovanje med nacionalnimi organizacijami in izboljšanje njihovega notranjega upravljanja;

spodbujati socialne partnerje pri širitvi in krepitvi socialnega dialoga s sklepanjem večjega števila sporazumov, ki bi bili vključeni v zakonodajo EU in razvijanjem postopkov za dialog znotraj različnih sektorjev in med njimi;

povečati pomen rezultatov evropskega socialnega dialoga;

izboljšati usposabljanje evropskih socialnih partnerjev in predstavnikov nacionalnih organov ter spodbujati lokalni socialni dialog in družbeno odgovornost podjetij.

Oblike dialoga

Posvetovanje s socialnimi partnerji poteka v dveh glavnih oblikah:

kot dvostranski dialog med evropskimi delodajalci in sindikalnimi organizacijami; ta poteka na medsektorski ravni in znotraj sektorskih odborov;

kot tristranski dialog, ki vključuje javne organe.

Sektorski socialni dialog

Do leta 2015 je bilo ustanovljenih 43 sektorskih odborov za socialni dialog. Sektorski odbori za socialni dialog so forumi za razpravo in posvetovanje o predlogih glede zaposlovanja in socialne politike v posameznih sektorjih. Pogosto so sestavljeni iz več delovnih skupin in odborov.

Medsektorski socialni dialog

Ustanovljeni so bili številni forumi, ki omogočajo socialni dialog med sektorji, med drugim:

Odbor za socialni dialog, glavni forum EU za dvosmerni socialni dialog na medsektorski ravni,

Tristranski socialni vrh za rast in zaposlovanje, predlagan v tem sporočilu, ki se sestane dvakrat letno. Združuje predstavnike Sveta in Evropske komisije ter delegacijo socialnih partnerjev,

makroekonomski dialog, forum na visoki (ministrski) ravni za izmenjavo stališč med Svetom, Komisijo, Evropsko centralno banko in socialnimi partnerji, poteka dvakrat letno in na dveh ravneh, politični ter tehnični,

povezovalni forum za izmenjavo informacij med vsemi organizacijami socialnih partnerjev EU in Komisijo,

svetovalni odbori,

seminarji, skupni projekti socialnih partnerjev.

Posvetovanje

Pri odločanju o zakonodaji se Komisija s socialnimi partnerji na prvi stopnji posvetuje o predvideni usmeritvi pobude, na drugi stopnji pa o njeni vsebini.

Glede na poročilo iz leta 2010 je sektorski socialni dialog:

prispeval k več kot 500 besedilom z različnim pravnim statusom, od skupnih mnenj in odgovorov do sporazumov, ki so bili vključeni v zakonodajo EU,

sklenil pet pravno zavezujočih besedil v odborih za socialni dialog, ki so bila vključena v direktive.

Z medsektorskim socialnim dialogom je bilo sprejetih tudi več sporazumov:

evropski socialni partnerji so podpisali štiri sporazume, ki so bili spremenjeni v direktive v postopku socialnega dialoga, določenega v členih 154 in 155 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

socialni partnerji so na osnovi njihovega lastnega delovnega programa sklenili tudi štiri medsektorske sporazume.

OZADJE

Socialni dialog

AKT

Sporočilo komisije – Evropski socialni dialog, gonilo inovacij in sprememb (COM(2002) 341 final, 26.6.2002)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije o delovanju in potencialu evropskega sektorskega socialnega dialoga (SEC(2010) 964 final, 22.7.2010)

Zadnja posodobitev 06.10.2015

Top