Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaščita pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaščita pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja

Namen te direktive je odpraviti ovire za prosto gibanje zaposlenih in samozaposlenih oseb in obenem zagotoviti zaščito pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja pri selitvi iz ene države članice v drugo. Ta zaščita se nanaša na sisteme prostovoljnega in obveznega pokojninskega zavarovanja, z izjemo sistemov socialne varnosti, ki jih zajema Uredba (ES) št. 883/2004.

AKT

Direktiva Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v Skupnosti.

POVZETEK

Direktiva se uporablja za zavarovance sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge upravičence po teh sistemih, ki so pridobili pravice ali so v postopku pridobivanja pravic v eni ali več državah članicah.

Določa štiri glavne ukrepe za zaščito pravic delavcev, ki so dodatno pokojninsko zavarovani in se gibljejo znotraj Skupnosti:

Enakost obravnave v zvezi z zaščito pravic do pokojnine

Države članice morajo za osebe, ki so zaradi preselitve v drugo državo članico zaradi zaposlitve izstopili iz sistema dodatnega pokojninskega zavarovanja, sprejeti potrebne ukrepe, da zagotovijo ohranitev pridobljenih pravic v enaki meri, kakor za osebe, za katere se prispevkov ne plačuje več, vendar ostanejo na ozemlju iste države članice.

Direktiva 2014/50/EU, ki jo je treba vključiti v nacionalno zakonodajo držav EU do 21. 5. 2018, zagotavlja, da nihče ne izgubi pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja, če se odloči, da bo živel ali delal v drugi državi EU. Direktiva zahteva:

  • da se pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja zagotovijo najpozneje po 3 letih zaposlitve. Če se zahteva minimalna starost, ta lahko znaša največ 21 let;
  • da se pravice delavcev, ki izstopijo iz sistema poklicnega pokojninskega zavarovanja pred upokojitvijo, ohranijo in pri zadevah, kot je indeksacija, obravnavajo enako kot pravice tistih, ki ostanejo v sistemu.

Čezmejna izplačila

Države članice zagotovijo, da se dajatve iz sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja izplačujejo tudi v druge države članice brez dodatnih davkov ali transakcijskih stroškov.

Detaširani delavci in dodatno pokojninsko zavarovanje

Detaširani delavci imajo možnost, da med detaširanjem v drugi državi članici ostanejo v sistemu pokojninskega zavarovanja njihove države izvora. Detaširani delavci in po potrebi njihovi delodajalci so s tem oproščeni vsake obveznosti plačevanja prispevkov v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja v drugi državi članici.

Informacije za člane sistema

Delodajalci, upravitelji in druge osebe, pooblaščene za vodenje sistemov dodatnega pokojninskega zavarovanja, zagotovijo zadostne informacije zavarovancem sistema, če se preselijo v drugo državo članico, v zvezi s pravico do pokojnine in možnostmi, ki jim jih daje sistem.

V skladu z Direktivo 2014/50/EU lahko delavci, ki so vključeni v sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja, poizvejo, kako bi prekinitev zaposlitve ali selitev vplivala na njihove pravice iz dodatnega pokojninskega zavarovanja in pogoje, ki bi veljali za prihodnjo obravnavo navedenih pravic.

Vsi, ki izstopijo iz sistema, morajo biti obveščeni o vrednosti in obravnavi njihovih pravic.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 98/49/ES

25.7.1998

25.1.2002

UL L 209, 25.7.1998

POVEZANI AKTI

Zelena knjiga z dne 7. julija 2010 za ustrezne, vzdržne in varne evropske pokojninske sisteme [KOM(2010) 365 konč. - Ni objavljeno v Uradnem listu].

Direktiva 2014/50/EU Evropskega parlamenta in Sveta o minimalnih zahtevah za povečanje mobilnosti delavcev med državami članicami z izboljšanjem pridobivanja in ohranjanja pravic iz dodatnega pokojninskega zavarovanja [Uradni list L 128, 30.4.2014].

Zadnja posodobitev: 04.08.2014

Top