Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Okrepitev izvrševanja zakonodaje EU o napotitvi delavcev

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Okrepitev izvrševanja zakonodaje EU o napotitvi delavcev

Cilj Direktive o izvrševanju (Direktiva 2014/67/EU) je izboljšati izvajanje in dejansko uporabo Direktive o napotitvi delavcev (Direktiva 96/71/ES), s čimer se zagotovi boljše varstvo napotenih delavcev ter bolj pregleden in predvidljiv pravni okvir za ponudnike storitev.

AKT

Direktiva 2014/67/EU Evropskega parlamenta in Sveta o izvrševanju Direktive 96/71/ES o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev in spremembi Uredbe (EU) št. 1024/2012 o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg (uredba IMI) (UL L 159, 28.5.2014).

POVZETEK

Direktiva 96/71/ES velja za podjetja, ki v okviru transnacionalnega zagotavljanja storitev napotijo delavce na ozemlje države članice Evropske unije (EU), če je med podjetjem, ki napotuje, in delavcem za obdobje napotitve sklenjeno delovno razmerje. Napoteni delavec je delavec, ki omejen čas dela na ozemlju druge države članice, kot je tista, v kateri ali iz katere običajno opravlja svoje delo.

Da bi zaščitili socialne pravice napotenih delavcev, ko podjetja uveljavljajo svobodo opravljanja storitev, ter omogočili izvajanje te svobode, Direktiva 96/71/ES vsebuje temeljne pogoje zaposlovanja, ki morajo veljati za napotene delavce v državi gostiteljici, kot so:

  • maksimalni delovni čas in minimalni počitek;
  • minimalni plačani letni dopust;
  • minimalne urne postavke, tudi za nadurno delo;
  • zdravje, varnost in higiena pri delu.

Učinkovitejše preprečevanje in kaznovanje kršitev veljavnih pravil

Da bi preprečili zlorabo in izogibanje pravilom (npr. podjetja, ki imajo le poštni nabiralnik), Direktiva 2014/67/EU vsebuje seznam dejanskih elementov, ki pomagajo oceniti, ali določen primer ustreza pravi napotitvi (člen 4).

Za zagotavljanje večje pravne varnosti Direktiva določa seznam nacionalnih nadzornih ukrepov, ki so upravičeni, sorazmerni in jih države članice lahko sprejmejo za spremljanje z Direktivo 96/71/ES in samo Direktivo o izvrševanju (člen 9).

Za okrepitev zaščite pravic delavcev v podizvajalskih verigah države članice EU zagotovijo, da se napoteni delavci v gradbenem sektorju v zvezi z morebitnimi neporavnanimi neto prejemki v vrednosti minimalnih urnih postavk lahko poleg odgovornosti delodajalca ali namesto nje sklicujejo na odgovornost pogodbenika, katerega neposredni podizvajalec je delodajalec (člen 12). Države članice lahko namesto teh pravil v zvezi z odgovornostjo sprejmejo druge ustrezne izvršilne ukrepe.

Izboljšan dostop do informacij

Za boljšo ozaveščenost in večjo preglednost so države članice EU dolžne zagotoviti, da so informacije o pogojih za zaposlitev in veljavnih kolektivnih pogodbah, ki veljajo za napotene delavce, dostopne brezplačno na enotnem uradnem nacionalnem spletnem mestu (člen 5). Te informacije morajo biti splošno dostopne v uradnem jeziku oziroma jezikih države članice gostiteljice in najbolj ustreznih jezikih, pri čemer upoštevajo zahteve na trgu dela.

Okrepljeno upravno sodelovanje

Direktiva 2014/67/EU vključuje tudi jasnejša pravila za izboljšanje upravnega sodelovanja med nacionalnimi organi, ki so pristojni za spremljanje skladnosti, vključno s časovnimi roki glede zagotavljanja informacij (člen 6). Če pri izmenjavi informacij stalno prihaja do problemov ali se predložitev informacij stalno zavrača, je Komisija o tem obveščena po potrebi prek informacijskega sistema za notranji trg (IMI). V tem primeru se uporablja Uredba IMI. Sistem IMI je večjezično elektronsko orodje, ki nacionalnim, regionalnim in lokalnim organom oblasti omogoča, da se o zakonodaji notranjega trga EU na hiter in preprost način posvetujejo s kolegi v EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu in na Norveškem. Direktiva zagotavlja tudi, da se upravne kazni in globe, naložene ponudniku storitev zaradi neizpolnjevanja veljavnih pravil v eni državi EU, izvršijo in izterjajo v drugi državi članici (poglavje VI).

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Direktiva 96/71/ES

10.2.1997

16.12.1999

UL L 18, 21.1.1997

Direktiva 2014/67/EU

17.6.2014

18.6.2016

UL L 159, 28.5.2014

POVEZANI AKTI

Uredba (EU) št. 1024/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o upravnem sodelovanju prek informacijskega sistema za notranji trg in razveljavitvi Odločbe Komisije 2008/49/ES (uredba IMI) (UL L 316, 14.11.2012).

Zadnja posodobitev: 09.08.2014

Top