Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odbor za zaposlovanje

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odbor za zaposlovanje

Odbor za zaposlovanje svetuje Evropski komisiji in Svetu Evropske unije o spodbujanju usklajevanja med državami Evropske unije (EU) glede politik zaposlovanja in trga dela.

AKT

Sklep Sveta (EU) 2015/772 z dne 11. maja 2015 o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje in razveljavitvi Sklepa 2000/98/ES

POVZETEK

Odbor za zaposlovanje svetuje Evropski komisiji in Svetu Evropske unije o spodbujanju usklajevanja med državami Evropske unije (EU) glede politik zaposlovanja in trga dela.

KAJ JE NAMEN TEGA SKLEPA?

Določa naloge Odbora za zaposlovanje, ki mora prispevati k postopku za sprejetje širših ekonomskih smernic, da se zagotovi skladnost med temi smernicami in smernicami za zaposlovanje.

Odbor mora prispevati tudi k sinergiji med evropsko strategijo zaposlovanja, usklajevanjem makroekonomskih politik in procesom ekonomskih reform ob medsebojni podpori.

Poleg tega določi pravila glede članstva, delovanja in delovnih skupin Odbora.

KLJUČNE TOČKE

Naloge Odbora so:

  • spremljanje stanja na področju zaposlovanja in politik zaposlovanja v državah EU,
  • prispevanje k pripravi postopkov Sveta glede priprave smernic, ki jih morajo države EU upoštevati pri politikah zaposlovanja,
  • oblikovanje mnenja na zahtevo Sveta ali Komisije ali na lastno pobudo.

Pri izvajanju teh nalog mora Odbor upoštevati cilj visoke stopnje zaposlenosti pri oblikovanju politik EU. Prizadevati si mora tudi za naslednje:

  • da v okviru svojega mandata prispeva k vsem vidikom evropskega semestra in o njih poroča Svetu,
  • da zagotavlja izmenjavo informacij in izkušenj med državami EU in Komisijo.

Vsako leto sprejme delovni program in kopijo pošlje Komisiji.

Vsaka država EU in Komisija imenujejo po dva člana Odbora. Ti člani so izbrani med osebami z izjemnimi strokovnimi izkušnjami na področju zaposlovanja in politike trga dela. Člani izvolijo predsednika in štiri podpredsednike.

Komisija zagotavlja Odboru analitično in organizacijsko podporo. Za sekretarja določi enega od uslužbencev.

Odbor se mora pri izpolnjevanju mandata posvetovati s socialnimi partnerji. V ta namen vzpostavi stike s socialnimi partnerji, zastopanimi na Tristranskem socialnem vrhu za rast in zaposlovanje.

Odbor tesno sodeluje z Odborom za socialno zaščito, Ekonomsko-finančnim odborom in Odborom za ekonomsko politiko. To lahko vključuje organizacijo skupnih sej v okviru evropskega semestra.

OD KDAJ SE TA SKLEP UPORABLJA?

Od 15. maja 2015.

OZADJE

Pogodba o delovanju Evropske unije (Naslov IX) določa postopke, po katerih naj bi si države EU skupaj prizadevale za razvoj usklajene strategije zaposlovanja in zlasti za spodbujanje kvalificirane, usposobljene in prilagodljive delovne sile, ki se odziva na gospodarske spremembe. Del tega je ustanovitev svetovalnega Odbora za zaposlovanje.

Ta Sklep nadomesti prejšnji Sklep št. 2000/98/ES o ustanovitvi Odbora za zaposlovanje za prikaz razvoja evropskega semestra in vloge Odbora v tem postopku.

Več informacij je na voljo na spletnem mestu Evropske komisije o Odboru za zaposlovanje.

REFERENCE

Akt

Začetek veljavnosti

Rok prenosa v državah članicah

Uradni list Evropske unije

Sklep (EU) 2015/772

15.5.2015

-

UL L 121, 14.5.2015, str. 12-15

POVEZANI AKTI

Priporočilo za Priporočilo Sveta o širših smernicah ekonomskih politik držav članic in Unije (COM(2015) 99 finalz dne 2. marca 2015)

Zadnja posodobitev 12.08.2015

Top