Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Odprava razlike v plačilu med ženskami in moškimi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Odprava razlike v plačilu med ženskami in moškimi

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2007) 424 final) – možnosti za odpravo razlike v plačilu med ženskami in moškimi

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo preučuje razloge, zaradi katerih je plačilo žensk vztrajno manjše od plačila moških, in možne načine za odpravo te diskriminacije.

KLJUČNE TOČKE

 • Razlika v plačilu* lahko odraža objektivne razlike, kot so starost in izkušnje. Povezana pa je tudi z različnimi pravnimi, socialnimi in ekonomskimi dejavniki, kot je način vrednotenja del.
 • Razlika v plačilu je večja od povprečne v podjetjih v zasebnem sektorju. Narašča z velikostjo podjetja, starostjo zaposlenega, stopnjo izobrazbe in trajanjem delovne dobe.
 • Sporočilo opredeljuje štiri načine za zmanjšanje diskriminacije pri plačilu:
  • izboljšati uporabo veljavne evropske zakonodaje in kampanj obveščanja, da se poudari upoštevanje enakega plačila za enakovredno delo,
  • celovito izkoriščanje strategije Evropa 2020 za rast in delovna mesta, katere cilj je med drugim tudi zmanjšanje razlike v plačilu,
  • spodbujanje delodajalcev v javnem in zasebnem sektorju k uvajanju enakovrednega plačila,
  • izmenjava primerov dobre prakse na vseh ravneh upravljanja.
 • Direktiva 2006/54/ES predvideva enakovredne zaposlitvene pogoje za moške in ženske, vključno s plačilom.
 • Priporočilo 2014/124/EU svetuje nacionalnim vladam, kako bolje izvajati načelo enakovrednega plačila. Smernice vključujejo:
  • pravico zaposlenih do informacij o ravneh plačil,
  • redna poročila o povprečnih ravneh plačil v podjetjih z več kot 50 zaposlenimi,
  • nacionalno organizirane revizije plač za podjetja in organizacije z več kot 250 zaposlenimi,
  • posodobljene podatke o razliki v plačilu med ženskami in moškimi.

OZADJE

Temeljno načelo enakega obravnavanja moških in žensk izhaja iz samih začetkov Evropske unije. Zapisano je v Pogodbi o Evropski uniji (člen 2 in člen 3(3)), Pogodbi o delovanju Evropske unije (člena 8 in 10 ter člen 157(1)) in Listini Evropske unije o temeljnih pravicah (člen 23) ter je ena od petih prednostnih nalog Listine žensk.

KLJUČNI POJMI

* Razlika v plačilu: ta meri relativno razliko povprečnih bruto urnih plačil žensk in moških za celotno gospodarstvo.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Odprava razlike v plačilu med ženskami in moškimi (COM(2007) 424 final z dne 18. julija 2007)

POVEZANI AKTI

Direktiva 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (UL L 204, 26.7.2006, str. 23–36)

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij: Strategija za enakost žensk in moških 2010–2015 (COM(2010) 491 final z dne 21. septembra 2010)

Poročilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu: Poročilo o izvajanju Direktive 2006/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. julija 2006 o uresničevanju načela enakih možnosti ter enakega obravnavanja moških in žensk pri zaposlovanju in poklicnem delu (preoblikovano) (COM(2013) 861 final z dne 6. decembra 2013)

Priporočilo Komisije 2014/124/EU z dne 7. marca 2014 o krepitvi načela enakega plačila za ženske in moške s preglednostjo (UL L 69, 8.3.2014, str. 112–116)

Zadnja posodobitev 27.01.2016

Top